Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Trieu l’opció correcta:

En l’organització, podem considerar l’aspecte formal com…

NúmPregunta
1

els elements visibles susceptibles de ser modelats amb diverses tècniques.

2

la part que no és visible, el que no està representat en els models formals.

3

les aliances interpersonals, el llenguatge, els símbols de l’organització.

4

els interessos grupals de les diferents persones que integren l’organització.

Exercici 2

Trieu l’opció correcta:

Quan ens referim a l’àmbit de l’organització, fem referència…

NúmPregunta
1

a tots els departaments que hi ha en una organització.

2

a tres àmbits: l’àmbit institucional, l’àmbit intermedi i l’àmbit operacional.

3

a les polítiques que ha de seguir l’organització.

4

a l’àmbit en què es defineixen els objectius de l’organització.

Exercici 3

Relacioneu els conceptes següents:

NúmPreguntaResposta
1

Defineix els principals objectius i estratègies:

2

Té una actuació tàctica i pren decisions a mitjà termini: .

3

Tracta directament amb els subordinats i desenvolupa tasques a curt termini:

Exercici 4

Trieu l’opció correcta:

Amb la funció de control es busca…

NúmPregunta
1

organitzar les persones tal com s’ha establert en l’organigrama.

2

definir les necessitats per assolir els objectius de l’organització.

3

delimitar tots els llocs de treball i els requisits corresponents.

4

assegurar que la producció s’ha portat a terme, tal com s’ha planificat, i d’acord amb les normes establertes.

Exercici 5

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents: Quan parlem de mètodes de gestió podem dir que…

NúmPreguntaVF
1

La gestió per objectius és un enfocament d’administració orientat envers l’assoliment de resultats.

2

La gestió per objectius està molt centralitzada.

3

La gestió per competències permet identificar les competències de cada persona per obtenir bons resultats per a l’organització.

Exercici 6

Relacioneu les següents definicions amb el criteri de disseny del lloc de treball corresponent:

NúmPreguntaResposta
1

El treball es pot dividir en una sèrie de tasques simples i repetitives per fer-lo més eficaç:

2

Augment de les funcions que realitza un treballador per motivar-lo: .

3

Fer el lloc de treball més atractiu i interessant per a l’empleat:

Exercici 7

Trieu l’opció correcta:

Amb quina d’aquestes opcions podem identificar la cultura de l’organització?

NúmPregunta
1

És la cultura que identifica la manera de ser d’una empresa, que es mostra en la manera d’actuar de tots els components.

2

És la cultura que identifica l’activitat de la direcció.

3

És la cultura que identifica la jerarquia, l’autoritat de cada una de les unitats orgàniques.

4

És la cultura que desenvolupa les estratègies que indiquen com s’han d’assolir les metes.

Exercici 8

Trieu l’opció correcta:

L’entorn general comprèn…

NúmPregunta
1

el sistema de relacions que es desenvolupa en el tipus d’activitats en què es mou l’empresa.

2

tot allò que està fora de l’organització, com ara factors econòmics, socioculturals, tecnològics…

3

totes les relacions que manté l’empresa amb els seus proveïdors.

4

les preferències dels clients i els proveïdors.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos