Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Trieu l’opció correcta:

Els dos pilars bàsics sobre els quals es fonamenta el treball humà són…

NúmPregunta
1

la tecnologia i la divisió del treball.

2

la divisió del treball i la jerarquia d’autoritat.

3

la tecnologia i el grau d’organització.

4

l’organització i la presència d’autoritat.

Exercici 2

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

Quan parlem dels tipus d’empresa podem dir que…

NúmPreguntaVF
1

El capital de les empreses públiques és de l’Estat

2

Les empreses segons la seva forma poden ser empreses individuals i societats

3

Les empreses del sector primari realitzen activitats de transformació dels productes

4

Les empreses segons la seva grandària poden ser solament microempreses o grans empreses

5

Els laboratoris de recerca són empreses del sector quaternari

Exercici 3

Trieu l’opció correcta:

Quan parlem de responsabilitat limitada, ens referim al fet que…

NúmPregunta
1

l’empresari no disposa de tots els recursos de l’empresa.

2

els socis només poden aportar béns a l’empresa.

3

el soci només arrisca el capital que ha aportat a l’empresa.

4

el soci respon dels deutes de la societat amb tot el seu patrimoni.

Exercici 4

Trieu l’opció correcta:

En la societat laboral els socis no treballadors…

NúmPregunta
1

poden treballar a l’empresa, però no hi tenen contracte indefinit.

2

són propietaris de participacions/accions, però no hi tenen relació laboral.

3

no treballen a la societat i per això els correspon menys percentatge en els beneficis.

4

no poden pertànyer a les societats laborals, perquè no hi treballen.

Exercici 5

Trieu l’opció correcta:

Què és un empresari individual?

NúmPregunta
1

El que exerceix la seva activitat individualment.

2

Una societat que ha de tenir com a mínim dos socis.

3

El que ha de tenir un capital mínim per iniciar-ne l’activitat.

4

L’empresa que ha de tenir el capital completament desemborsat.

Exercici 6

Trieu l’opció correcta:

Classificar les empreses en sectors d’activitat implica…

NúmPregunta
1

classificar-les en individuals i col·lectives.

2

distingir entre petites empreses, mitjanes empreses i grans empreses.

3

classificar-les en sector primari, secundari o terciari.

4

classificar-les segons el nombre de treballadors.

Exercici 7

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents: Quan parlem de les societats mercantils podem dir que…

NúmPreguntaVF
1

Els socis de les societats col·lectives poden ser industrials o mercantils.

2

La responsabilitat en la societat comanditària és limitada per als socis comanditaris i il·limitada per als socis col·lectius.

3

En la societat anònima el capital està dividit en accions.

4

Les societats laborals s’han d’inscriure en el registre civil.

5

Les societats cooperatives es regeixen pels principis de lliure adhesió i baixa voluntària.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos