Referències

Bibliografia bàsica

Castellanos, F. (2007). Historia de la Prevención de Riesgos Laborales en España. Editorial. Fundación Largo Caballero. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo.

En aquest llibre hi trobareu informació sobre la visió històrica de la prevenció de riscos laborals des dels seus orígens a la Llei de Prevenció de Riscos Laborals de 1995.

Molina, J. A.. (2006). Historia de la Seguridad en el Trabajo en España. Editat per Junta de Castilla y León.

En aquesta obra hi trobareu informació sobre els antecedents històrics de la prevenció de riscos laborals a l’Estat espanyol.

Rómero Ródenas, M.J. (2017). Manual de prevención de riesgos laborales. Editorial Atelier. Libros jurídicos.

En aquest manual hi trobareu una visió general de la prevenció de riscos laborals. La seva estructura es correspon amb les exigències formatives establertes pel Reglament de Serveis de prevenció.

Bibliografia complementària

Toscani D. i Alegre M. (2016). Análisis práctico de la Ley de prevención de riesgos laborales. Madrid: Editorial Lex Nova.

En aquest llibre hi podeu trobar un conjunt de treballs que analitzen la Llei de prevenció de riscos laborals des d’una perspectiva pràctica.

Adreces d'interès

noticias.juridicas.com

Aquesta adreça proporciona informació sobre tota mena de notícies legals.

Cercador de legislació

Aquesta adreça dona accés a un repertori de legislació estatal i internacional. Es troba la disposició normativa actualitzada, indicant les modificacions realitzades des del naixement de la norma. Entre d’altres, aquesta adreça remet a la versió actualitzada de les principals normatives: Llei de prevenció de riscos laborals (LPRL), Reglament dels serveis de prevenció (RSP) i Llei d’Infraccions i Sancions de l’Ordre Social (LISOS).

Prevenblog.com

Interessant adreça que inclou gran quantitat d’informació actualitzada sobre Prevenció de riscos laborals.

OSHA EU

Aquesta és la pàgina de l’Agència Europea de la Seguretat i Salut en el Treball.

EUR-Lex

Aquesta és la pàgina europea oficial de normativa comunitària.

ECHA

Aquesta és la pàgina de l’Agència Europea per regular la innovadora legislació de la UE en matèria de substàncies químiques per tal de protegir la salut humana i el medi ambient i fomentar la innovació i la competitivitat.

INSST

Aquesta és l’adreça del portal de l’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball.

ITSS Aquesta és l’adreça del portal de la Inspecció de Treball i Seguretat Social

ICSSL

Aquesta és la web de l’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral (ICSSL) de la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball de la Generalitat de Catalunya.

ISTAS

Aquesta és la web de l’Institut Sindical de Treball, Ambient i Salut (ISTAS), fundació autònoma de caràcter tècnic-sindical promoguda per Comissions Obreres (CCOO) centrada en matèria d’PRL.

OTPRL

Aquesta és l’adreça de l’Oficina Tècnica de Prevenció de Riscos Laborals (OTPRL), eina sindical per promoure, des de la Unió General de Treballadors (UGT) la millora de la salut laboral.

Referències bibliogràfiques

Salarich, J. (1858). “Higiene del tejedor” O sea, medios físicos para evitar las enfermedades y procurar el bienestar de los obreros ocupados en hilar el algodón; Vic. Citat a: Condiciones de vida y trabajo obrero en España a mediados del siglo XIX. (1984). Barcelona: Anthropos.

En aquesta obra hi trobareu les condicions de seguretat i salut dels obrers en l seva vida quotidiana a l’Espanya de mitjans del segle XIX.

Anar a la pàgina anterior:
Objectius
Anar a la pàgina següent:
Antecedents històrics de la prevenció