Introducció

Amb aquesta unitat didàctica, que té quatre nuclis d’activitat, entrareu de ple dins del marc jurídic de la prevenció de riscos laborals.

Els motius per tenir en compte la prevenció de riscos laborals han anat evolucionant al llarg de la història fins a la realitat actual de la prevenció en la nostra societat occidental. Per situar-nos en l’àmbit de la prevenció, es fa necessari fer un recorregut breu pels seus antecedents, la qual cosa realitzem a l’inici d’aquesta segona unitat del crèdit denominada “Marc jurídic de la prevenció” abans d’entrar en els conceptes legals normatius, base per a la gestió de la prevenció a les empreses i organitzacions.

En el primer apartat, “Antecedents històrics de la prevenció”, veureu com es va anar configurant la prevenció a la societat occidental abans i després de la revolució industrial, en general per tota Europa, així com més concretament a Espanya.

En el segon apartat, “Marc normatiu de la prevenció”, estudiareu les normes internacionals que afecten l’Estat espanyol amb rellevància en matèria de prevenció de riscos laborals on destaquen les directrius marcades per les directives de la Unió Europea i l’estudi dels convenis i les recomanacions de l’Organització Internacional del Treball. a continuació analitzarem la situació jurídica de la prevenció de riscos laborals a l’Estat espanyol fonamentalment la Llei 31/95 de prevenció de riscos laborals, el contingut del Reglament dels serveis de prevenció i el d’altres normes relacionades amb aquesta matèria.

En el tercer apartat, “Organismes i entitats en matèria de prevenció”, veureu tant els diferents organismes internacionals i comunitaris que tenen un paper destacat en l’àmbit de la prevenció com els estatals. Dins d’aquest últim grup coneixereu l’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball, La Inspecció de Treball, el Comitè Nacional de Seguretat i Salut en el Treball, l’Institut Català de Seguretat i Salut en el Treball i el paper de les Mútues d’Accidents de Treball.

Finalment, en el quart apartat, “Responsabilitats i responsables de l’acció preventiva”, es desenvolupen principalment les obligacions que la llei de prevenció imposa als empresaris -principals responsables de l’activitat preventiva a l’empresa- i també als drets i obligacions que la norma imposa als treballadors en aquesta matèria. La responsabilitat en l’àmbit preventiu pot també fer-se extensiva a altres subjectes obligats per la normativa preventiva: així, establirem les possibles responsabilitats en què poden incórrer l’Administració pública, el treballador autònom, els representants dels treballadors, el personal directiu o encarregats de l’empresa i tècnics en prevenció de riscos laborals.

L’objecte d’aquesta unitat didàctica és, doncs, introduir-vos en la normativa bàsica que regula la prevenció de riscos laborals a l’Estat espanyol. Us recomanem que tingueu a prop aquesta normativa mentre estigueu estudiant per poder consultar-la tantes vegades com sigui necessari, ja que les referències els textos legals al llarg d’aquesta unitat didàctica són constants i moltes vegades és convenient i aclaridor poder realitzar la consulta de forma directa.

Per assolir els objectius d’aquesta unitat, es proposa que feu els exercicis d’autoavaluació i les activitats proposades, a banda de seguir la dinàmica de l’aula a través del seu fòrum i tauler i realitzar els exercicis d’avaluació contínua.

També considerem molt convenient que llegiu amb certa freqüència la premsa diària, ja que les notícies relacionades amb la prevenció de riscos laborals són cada vegada més freqüents i importants socialment. Heu de posar una atenció especial en les notícies de les seccions d’economia, laboral… Al marge del seu valor intrínsec per si mateix, aquestes lectures us ajudaran a relacionar el marc jurídic de la prevenció amb els esdeveniments de la vida social del país.

Anar a la pàgina següent:
Resum