Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Relacioneu cada àmbit amb el seu marc normatiu propi:

NúmPreguntaResposta
1

Àmbit penal:

2

Àmbit civil:

3

Àmbit administratiu:

4

Àmbit de la seguretat social:

Exercici 2

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

La LISOS classifica les infraccions com a lleus, greus o molt greus

2

Incomplir el deure de confidencialitat en tot allò relacionat amb la vigilància de la salut és considerat una infracció de tipus lleu.

3

No paralitzar o suspendre de forma immediata els treballs perillosos a requeriment d’Inspecció de Treball i Seguretat Social és considerat una infracció molt greu.

4

El nombre de treballadors afectats i les mesures de protecció són criteris de graduació de les sancions

Exercici 3

Trieu l’opció correcta.

Perquè un fet pugui considerar-se delictiu, és necessari que l’obligat –empresari– l’hagi realitzat…

NúmPregunta
1

amb la intenció de posar als seus treballadors en una situació de perill greu.

2

de una forma greument imprudent.

3

les dues anteriors són correctes.

4

cap de les respostes proposades és correcta.

Exercici 4

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

En les casos de , es produeix una reclamació de danys i perjudicis a persones amb les quals existeix un vincle contractual, per incompliment d’alguna de les obligacions derivades del contracte.

2

En els casos de , es produeix una reclamació per danys provocats per persones amb les quals no existeix vincle contractual o, encara que existeixi aquest vincle, produïts sense incompliment de cap obligació generada per contracte.

3

En els casos de , segons la legislació espanyola, les persones que són responsables criminalment, també ho són civilment.

Exercici 5

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

El contracte de treball genera obligacions unilaterals per part del treballador cap a l’empresari.

2

L’empresari en la relació laboral ostenta el que s’anomena poder sancionador, que és la facultat de sancionar el treballador quan hi hagi un incompliment laboral per part d’aquest.

3

Els incompliments per part del treballador del deure de seguretat poden ser considerats com a desobediència o transgressió de la bona fe contractual i suposar l’acomiadament disciplinari.

4

Un treballador pot ser sancionat amb un acomiadament disciplinari per una falta laboral ocorreguda un any abans de la seva sanció per part de l’empresari.

Exercici 6

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

té protestat per paralitzar l’activitat laboral

2

Quan la Inspecció de Treball constata l’existència d’una infracció de la normativa sobre prevenció de riscos professionals, ha de a l’empresari perquè arregli la deficiència observada

3

La Llei de prevenció de riscos laborals estableix que els requeriments necessàriament es comunicaran . A més, el requeriment s’haurà de comunicar als

Exercici 7

Trieu l’opció correcta.

El sistema de responsabilitat administrativa que dissenya la normativa preventiva té com a centre exclusiu d’imputació…

NúmPregunta
1

el treballador

2

l’empresari

3

no té cap centre exclusiu

Exercici 8

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

La prescripció de les faltes dels treballadors varia en funció de la seva gravetat.

2

Els criteris aplicables per als casos de concurrència de responsabilitats administratives i penals estan regulats per la LISOS

3

El grau de culpabilitat de l’empresari en la comissió d’un delicte no varia depenen de si hi ha hagut intencionalitat expressa en la comissió dels fets delictius

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos