Annexos

Glossari de sigles

 • CE: Constitució espanyola
 • OIT: Organització Internacional del Treball
 • LPRL: Llei de prevenció de riscos laborals
 • LISOS: Llei sobre infraccions i sancions de l’ordre Social
 • OMS: Organització Mundial de la Salut
 • LGSS: Llei general de la Seguretat Social
 • ET: Estatut dels Treballadors
 • RSP: Reglament dels Serveis de Prevenció
 • TSJ: Tribunal Superior de Justícia
 • TS: Tribunal Suprem
 • ETT: Empresa de Treball Temporal
Anar a la pàgina anterior:
Exercicis d'autoavaluació
Anar a la pàgina següent:
Índex general