Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Trieu l’opció correcta:

De quin òrgan depèn funcionalment la Inspecció de Treball i Seguretat Social?

NúmPregunta
1

Del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social.

2

Del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social i de l’Administració autonòmica, segons el cas.

3

Del Ministeri de Justícia.

4

De l’Administració autonòmica corresponent.

Exercici 2

Trieu l’opció correcta:

Quin organisme va ser creat per la Llei 31/95 de riscos laborals?

NúmPregunta
1

L’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball.

2

La Inspecció de Treball i Seguretat Social.

3

Les mútues d’accidents de treball i malalties professionals.

4

La Comissió Nacional de Seguretat i Salut en el Treball.

Exercici 3

Trieu l’opció correcta:

A quin òrgan de l’Administració correspon vigilar que es compleixi la normativa de prevenció de riscos laborals?

NúmPregunta
1

A l’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball.

2

A la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

3

Al Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social.

4

Cap de les respostes anteriors no és correcta.

Exercici 4

Marqueu l’opció correcta.

Relacioneu les següents seus de l’Institut Nacional de Seguretat, Salut i benestar en el treball amb el punt geogràfic en el qual es troben.

NúmPreguntaResposta
1

CN de Noves Tecnologies:

2

CN de Condicions de Treball:

3

CN de Mitjans de Protecció:

4

CN de Verificació de Maquinària:

Exercici 5

Completeu les afirmacions.

Completeu les afirmacions amb la paraula o les paraules que considereu més adients.

NúmPregunta
1

La Secretaria General de la Comissió Nacional de Seguretat i Salut l’exerceix

2

El té potestat reglamentària en matèria de seguretat i salut en el treball.

3

Els són els òrgans encarregats de desenvolupar les competències d’execució de la matèria de seguretat i salut en el treball transferides a la Generalitat de Catalunya.

4

La és un òrgan de participació institucional en matèria de seguretat i salut en el treball.

Exercici 6

Trieu l’opció correcta:

De les institucions següents, quina no es defineix a la Llei 31/95?

NúmPregunta
1

La Inspecció de Treball i Seguretat Social.

2

L’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball.

3

La Comissió Nacional de Seguretat, Salut i Benestar en el Treball.

4

Totes les respostes proposades són correctes.

Exercici 7

Trieu l’opció correcta:

De quin òrgan depèn funcionalment la Inspecció de Treball i Seguretat Social?

NúmPregunta
1

Del Ministeri de Justícia.

2

Del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social.

3

De l’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball.

4

Totes les respostes proposades són correctes.

Exercici 8

Indiqueu si les opcions són vertaderes (V) o falses (F).

Pel que fa a l’Organització Internacional del Treball…

NúmPreguntaVF
1

la Conferència Internacional és l’òrgan executiu i de coordinació de l’OIT.

2

l’estructura de l’OIT és bipartida.

3

l’OIT és un organisme especialitzat de l’ONU.

4

les recomanacions de l’OIT no tenen caràcter vinculant.

5

els convenis de l’OIT s’aproven pels 2/3 dels delegats de la Conferència Internacional del Treball.

6

el conveni núm. 450 de l’OIT conté els principis per a una política nacional en prevenció de riscos.

Exercici 9

Trieu l’opció correcta:

Quina de les següents funcions no correspon a l’Agència Europea per a la Seguretat i Salut en el Treball?

NúmPregunta
1

Elaboració de directives.

2

Foment de la cooperació entre els estats membres mitjançant l’intercanvi d’experiències.

3

Assistència tècnica a la Comissió per definir projectes legislatius i accions programades tenint en compte les característiques de la petita i mitjana empresa.

4

Totes les respostes proposades són correctes.

Exercici 10

Relacioneu les afirmacions següents amb l’organisme corresponent:

NúmPreguntaResposta
1

Vigilar el compliment de la normativa sobre prevenció de riscos laborals:

2

Assessorament tècnic en l’elaboració de la normativa legal:

3

Ordenar la paralització immediata dels treballs quan existeixi un risc greu i imminent:

4

Òrgan de participació institucional en matèria de seguretat i salut en el treball:

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos