Annexos

Glossari de sigles

 • CE: Constitució espanyola
 • OIT: Organització Internacional del Treball
 • LPRL: Llei de prevenció de riscos laborals
 • OMS: Organització Mundial de la Salut
 • LGSS: Llei general de la Seguretat Social
 • ET: Estatut dels Treballadors
 • RSP: Reglament dels Serveis de Prevenció
 • TSJ: Tribunal Superior de Justícia
 • TS: Tribunal Suprem
 • ETT: Empresa de Treball Temporal

Continguts formatius mínims per a cada nivell tècnic en matèria de PRL

Els continguts formatius mínims establerts per assolir cada nivell són els següents:

 • Funcions de nivell bàsic: segons l’article 35 del Reglament, aquest nivell es pot acreditar amb una formació mínima d’una durada no inferior a 50 hores (en el cas que s’hagin d’exercir les funcions a empreses amb activitats especialment perilloses incloses a l’annex I del mateix Reglament) o 30 hores (en la resta de casos). El contingut mínim d’aquest programa de formació està regulat per l’annex IV de la mateixa norma. El “recurs preventiu” regulat en l’article 32 bis de l’LPRL haurà de disposar d’una formació, d’almenys nivell bàsic.
 • Funcions de nivell intermedi: des de l’any 2003, l’única possibilitat d’acreditar aquest nivell de formació és obtenir la titulació de tècnic superior de prevenció de riscos professionals mitjançant el cicle formatiu que esteu estudiant. Els coordinadors d’activitats preventives (també coneguts amb el nom de coordinadors d’activitats empresarials, CAE) especialment regulats a l’article 14 del Reial decret 171/2004, de 30 de gener, hauran de disposar, com a mínim, d’aquesta titulació.
 • Funcions de nivell superior: està regulada per l’article 37 del Reglament de serveis de prevenció. En l’actualitat, l’habilitació per desenvolupar funcions de nivell superior requereix posseir una titulació universitària oficial i cursar una formació mínima, acreditada per una universitat. El contingut mínim d’aquest programa de formació està regulat per l’annex VI de la mateixa norma.

Anar a la pàgina anterior:
Exercicis d'autoavaluació