Activitats

La bonificació per baixa sinistralitat

L’objectiu de l’activitat és conèixer millor la regulació de la bonificació per baixa sinistralitat.

El bonus malus és un incentiu econòmic gestionat per les mútues d’accidents de treball perquè les empreses contribueixin a la disminució i prevenció de la sinistralitat laboral.

Llegiu atentament el text que trobareu en aquest enllaç i contesteu a les preguntes següents:

 1. Què és la bonificació de prevenció?
 2. Quines empreses poden gaudir d’aquesta bonificació?
 3. Quins altres requisits es demanen a les empreses?
 4. Quina és la diferència entre el Reial decret 213/2017 i el dels anys anteriors?
 5. Quin organisme gestiona les sol·licituds?

 1. És un sistema d’incentius a les empreses que hagin contribuït eficaçment a la reducció de la sinistralitat laboral i hagin realitzat actuacions efectives en prevenció de riscos laborals.
 2. Són empreses que cotitzen a la Seguretat Social per contingències professionals i que arriben a un determinat volum de cotització anual.
 3. Són els següents:
  • Trobar-se al corrent en les obligacions de cotització a la Seguretat Social.
  • No haver sigut sancionat amb dues infraccions greus o una de molt greu en prevenció de riscos o Seguretat Social.
  • Complir les obligacions legals en matèria de prevenció de riscos.
  • Informar de la sol·licitud de l’incentiu als delegats de prevenció.
 4. La quantia del bonus permetrà, sempre que es compleixin els requisits anteriors i es sol·liciti, recuperar el 5% de les quotes per CP sense realitzar cap inversió.
 5. Les mútues associades a les empreses.

Funcions de l'Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball

L’objectiu de l’activitat és analitzar les funcions de l’INSST i fer-ne una aplicació pràctica.

L’INSST és un òrgan de l’Administració general de l’Estat que té la missió d’estudiar les condicions de seguretat i salut en el treball i promocionar-ne la millora.

Busqueu al web de l’INSST almenys quatre aplicacions concretes del contingut de l’article 8.1 de la LPRL.

Comissió Nacional de Seguretat i Salut (CNSST)

L’objectiu d’aquesta activitat és caracteritzar el funcionament de la part més dinàmica de la Comissió Nacional de Seguretat i Salut.

Consulteu el web de la CNSST i feu una relació dels grups de treball que funcionen en l’actualitat i una referència breu dels objectius d’aquests grups. Assenyaleu també quins grups estan finalitzats.

 1. Grups en funcionament i objectius:
  • Accidents de treball i malalties professionals: l’objectiu és analitzar la problemàtica relativa al sistemes d’informació sobre els accidents de treball.
  • Amiant: estudia l’evolució de la situació espanyola sobre riscos i patologia per amiant.
  • Sector agrari: estudi i seguiment de l’aplicació de la normativa preventiva en el sector agrari.
  • Treballadors autònoms: anàlisi de les condicions de seguretat i salut en el treball d’aquests treballadors.
  • Valors límit: amb l’objectiu d’implantar un sistema nacional de valors límits indicatius.
  • Construcció: creat per a l’anàlisi i seguiment de l’aplicació de la normativa de prevenció de riscos laborals al sector de la construcció.
  • Seguiment de l’estratègia espanyola: aquest grup està orientat a l’avaluació i seguiment de les accions incloses en els plans d’acció per l’execució de les línies de l’estratègia.
  • Pla Prevea: programa dirigit a la reducció d’accidents de treball en empreses d’alta sinistralitat laboral.
  • Educació i formació en prevenció de riscos laborals: aquest grup està orientat a formular propostes encaminades a potenciar la formació en prevenció de riscos laborals.
  • Empreses de treball temporal: estudi de les condicions de treball dels treballadors de les empreses de treball temporal.
 2. Grups finalitzats.
  • Reforma de la Comissió Nacional de Seguretat i Salut en el Treball.
  • Accidents de treball i malalties professionals.

El Pla estratègic de la Inspecció de Treball i Seguretat Social 2018-2020

L’objectiu de l’activitat és conèixer a fons quins seran els eixos principals de l’activitat de la Inspecció de Treball i Seguretat Social durant el període 2018-2020.

Llegiu atentament l’article Aprobado el plan estratégico de la Inspección de Trabajo, centrado en la calidad del empleo y la brecha salarial, de Prevention World, i contesteu a les preguntes següents:

 1. Quin és l’eix central d’aquest pla estratègic?
 2. Quins són els eixos fonamentals d’aquest nou pla?
 3. Quines són les novetats relacionades amb la prevenció de riscos laborals?
 4. Com està configurada la Inspecció de Treball dintre de l’Administració?

 1. Es centrarà especialment en la qualitat de l’ocupació donant prioritat a situacions en l’àmbit de la discriminació per gènere i la bretxa salarial.
 2. Són els següents:
  • Reforç del control de la contractació temporal injustificada, de la contractació a temps parcial i dels contractes formatius.
  • Priorització en l’àmbit de la discriminació per gènere.
  • Potenciació de la supervisió de la bretxa salarial per evitar discriminacions.
 3. Són els següents:
  • Es posaran en funcionament noves unitats especialitzades en prevenció de riscos laborals.
  • Es desplegaran els nous sotsinspectors laborals de l’escala de seguretat i salut en el treball.
 4. La Inspecció de Treball queda configurada com un servei comú a l’Administració general de l’Estat i a les comunitats autònomes que presta serveis a cada una de les administracions en les matèries de la seva competència.

Anar a la pàgina següent:
Exercicis d'autoavaluació