Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Trieu l’opció correcta:

Quina és la norma principal a Espanya en matèria de prevenció de riscos laborals?

NúmPregunta
1

La Llei d’indústria.

2

La Llei de prevenció de riscos laborals.

3

L’Ordenança general de seguretat i higiene en el treball.

4

La Llei general de Seguretat Social.

Exercici 2

Trieu l’opció correcta:

A més de transposar la Directiva 89/391/CEE, la Llei de prevenció de riscos laborals transposa les següents directives:

NúmPregunta
1

Directiva 94/33/CEE, de protecció de joves en el treball.

2

Directiva 92/85/CEE, de protecció de la maternitat.

3

Directiva 91/398/CEE, de protecció dels treballadors amb relació de treball temporal.

4

Totes les respostes proposades són correctes.

Exercici 3

Trieu l’opció correcta:

La Llei 31/95, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals:

NúmPregunta
1

Estableix una sèrie de definicions de conceptes cabdals en prevenció de riscos (risc, equip de treball, EPI…).

2

No contempla la tipificació de les infraccions que des de la publicació del Reial decret 5/2000, de 8 d’agost, van quedar incorporades a la Llei d’infraccions i sancions de l’ordre social.

3

Va resultar modificada per la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals, entre d’altres.

4

Totes les respostes proposades són correctes.

Exercici 4

Trieu l’opció correcta:

De les normes estatals següents quina necessita ser aprovada per la majoria absoluta del Congrés dels Diputats en una votació final sobre el conjunt del projecte?

NúmPregunta
1

La llei ordinària.

2

La llei orgànica.

3

El reglament.

4

El decret llei.

Exercici 5

Trieu l’opció correcta:

Quina de les reformes següents de la Llei de prevenció de riscos laborals és especialment rellevant?

NúmPregunta
1

La introduïda per la Llei 50/98, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives de l’ordre social.

2

La introduïda per la Llei 39/1999, de 5 de novembre, per promoure la conciliació de la vida familiar i laboral de les persones treballadores.

3

La introduïda pel Text refós de la Llei d’infraccions i sancions en l’ordre social.

4

La introduïda per la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos professionals.

Exercici 6

Marqueu l’opció correcta.

Relacioneu les normes jurídiques següents amb la modalitat corresponent:

NúmPreguntaResposta
1

Futura Llei de vaga:

2

Llei 31/95, de 8 de novembre:

3

Reial decret 39/97, de 17 de gener:

4

Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març:

Exercici 7

Trieu l’opció correcta:

Les normes jurídiques de l’OIT que obliguen els estats membres són…

NúmPregunta
1

les directives OIT

2

les recomanacions OIT

3

tots els convenis OIT

4

els convenis OIT ratificats pels estats membres

Exercici 8

Marqueu l’opció correcta.

NúmPreguntaResposta
1

Es limiten a promoure determinats comportaments als estats membres. No tenen força d’obligar:

2

Actes jurídics que obliguen els estats membres a promulgar normes internes d’acord amb els objectius d’aquests:

3

Actes jurídics obligatoris:

4

Actes emesos per les institucions comunitàries en què s’expressa una opinió:

Exercici 9

Trieu l’opció correcta:

La Directiva 89/391/CEE exclou del seu àmbit d’aplicació…

NúmPregunta
1

els treballadors al servei de la llar familiar.

2

els treballadors per compte d’altri.

3

els treballadors aprenents.

4

els treballadors en pràctiques.

Exercici 10

Indiqueu si les opcions són vertaderes (V) o falses (F).

Pel que fa a la Unió Europea…

NúmPreguntaVF
1

la modalitat normativa que la Unió Europea ha utilitzat més sovint en matèria de prevenció de riscos laborals és el reglament.

2

el dret comunitari està jeràrquicament per sobre del dret de cada estat.

3

les recomanacions i els dictàmens són actes jurídics obligatoris.

4

per poder aplicar una directiva, els estats estan obligats a fer-ne sempre la transposició.

5

la Directiva 89/391/CEE és la peça bàsica del dret comunitari en prevenció de riscos laborals.

6

l’Agència Europea per a la Seguretat i la Salut en el Treball té la seu a Bilbao.

Exercici 11

Trieu l’opció correcta:

Quina de les afirmacions següents és falsa amb relació al Conveni núm. 155 de l’Organització Internacional del Treball?

NúmPregunta
1

Recull obligacions de caràcter nacional sobre condicions de seguretat i salut a la feina.

2

Va ser aprovat el 22 de juny de 1981.

3

Va ser ratificat per l’Estat espanyol el 26 de juliol de 1985.

4

Estableix principis per a una política de caràcter nacional sobre condicions de salut i seguretat en el treball.

Exercici 12

Trieu l’opció correcta:

Dins de quina norma jurídica podem trobar recollides les funcions dels tècnics de prevenció?

NúmPregunta
1

Llei 31/95, de prevenció de riscos laborals.

2

Constitució espanyola de 1978.

3

Reial decret 39/97, Reglament dels serveis de prevenció.

4

Estatut dels Treballadors.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos