Activitats

L'article 19 de l'Estatut dels Treballadors. Comentari

L’objectiu de l’activitat és identificar amb claredat el contingut de l’article 19 de l’ET.

L’article 19 és l’article més representatiu de l’Estatut dels Treballadors pel que fa a qüestions de seguretat i higiene en el treball.

Localitzeu l’article 19, llegiu-lo amb deteniment i contesteu les preguntes següents:

 1. Segons aquest article, quins són els drets i les obligacions del treballador en aquesta matèria?
 2. Quines són les obligacions quant a la formació en matèria de seguretat i higiene?
 3. Quin procediment han de seguir els representants legals dels treballadors al centre de treball que apreciïn una probabilitat seriosa i greu d’accident per la inobservança de la legislació aplicable en la matèria?
 4. Poden els treballadors acordar la paralització d’activitats? Com i en quines circumstàncies?

 1. El treballador té dret a una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en el treball i està obligat a observar en la seva feina les mesures legals i reglamentàries de seguretat i salut en el treball.
 2. L’empresari està obligat a garantir que cada treballador rebi una formació teòrica i pràctica, suficient i adequada, en matèria preventiva tant en el moment de la seva contractació, sigui quina sigui la seva modalitat o durada, com quan es produeixin canvis en les funcions que exerceixi o s’introdueixin noves tecnologies o canvis en els equips de treball. El treballador està obligat a seguir la formació i a fer les pràctiques.
 3. Han de requerir a l’empresari per escrit que adopti les mesures oportunes que facin desaparèixer l’estat de risc; si la petició no és atesa en un termini de quatre dies, s’han d’adreçar a l’autoritat competent; aquesta, si aprecia les circumstàncies al·legades, mitjançant resolució fundada, ha de requerir a l’empresari que adopti les mesures de seguretat apropiades o que suspengui les seves activitats en la zona o local de treball o amb el material en perill. També pot ordenar, amb els informes tècnics necessaris, la paralització immediata del treball si s’estima un risc greu d’accident.
 4. Si el risc d’accident és imminent, la paralització de les activitats pot ser acordada pels representants dels treballadors, per majoria dels seus membres. Aquest acord pot ser adoptat per decisió majoritària dels delegats de prevenció quan no sigui possible reunir amb la urgència requerida l’òrgan de representació del personal. L’acord s’ha de comunicar immediatament a l’empresa i a l’autoritat laboral, la qual, en vint-i-quatre hores, ha d’anul·lar o ratificar la paralització acordada.

Paralització de la feina en cas de risc greu i imminent: article 44 LPRL

L’objectiu de l’activitat és analitzar la possibilitat que té l’inspector de Treball i Seguretat Social de paralitzar la feina de manera immediata si hi ha risc greu i imminent per a la seguretat i la salut dels treballadors.

Localitzeu l’article 44 de la Llei de prevenció de riscos laborals, llegiu-lo atentament i esquematitzeu el procés de paralització de l’activitat quan ens trobem davant d’un cas d’aquest tipus.

 • En aquests supòsits, l’inspector de Treball i Seguretat Social pot ordenar la paralització immediata dels treballs o tasques.
 • Aquesta mesura s’ha de comunicar a l’empresa responsable, que l’ha de posar en coneixement immediat dels treballadors afectats, del comitè de seguretat i salut, del delegat de prevenció o, en absència seva, dels representants del personal.
 • L’empresa responsable ha de donar compte a l’inspector de Treball i Seguretat Social del compliment d’aquesta notificació.
 • L’inspector de Treball i Seguretat Social ha de traslladar la seva decisió de manera immediata a l’autoritat laboral.
 • L’empresa, sense perjudici del compliment immediat d’aquesta decisió, la pot impugnar davant l’autoritat laboral en el termini de tres dies hàbils, i ha de resoldre la impugnació en el termini màxim de vint-i-quatre hores. La resolució és executiva, sense perjudici dels recursos que siguin procedents.
 • La paralització dels treballs l’ha d’aixecar la Inspecció de Treball i Seguretat Social que l’hagi decretat, o l’empresari tan aviat com se solucionin les causes que l’hagin motivat. En aquest últim cas ho ha de comunicar immediatament a la Inspecció.

L'exposició de motius de la Llei 31/95 de prevenció de riscos laborals

L’objectiu de l’activitat és identificar les coordenades en les quals neix la norma jurídica Llei 31/95 de prevenció de riscos laborals.

L’exposició de motius de la Llei de prevenció de riscos laborals té una importància cabdal per emmarcar-ne el context.

Localitzeu la Llei, llegiu-la atentament i contesteu les preguntes següents:

 1. Quins són els suports normatius bàsics de la Llei de prevenció de riscos laborals?
 2. Per què es considerava necessari a l’Estat espanyol un nou enfocament normatiu en aquesta matèria?
 3. Per què es diu en l’exposició de motius que aquesta llei es configura com una referència legal mínima en un doble sentit?
 4. Per què l’LPRL constitueix, pel que fa als aspectes fonamentals, una norma bàsica del règim estatutari dels funcionaris públics?
 5. Quins són els elements bàsics del nou enfocament que planteja l’LPRL?

 1. Article 40.2 de la Constitució espanyola, Directiva 89/391 CEE i Conveni 155 OIT.
 2. Per dues raons: la necessitat de posar fi a la dispersió normativa vigent per poder donar una visió unitària en la política de prevenció de riscos i també per la necessitat d’actualitzar regulacions desfasades i regular situacions noves no contemplades amb anterioritat.
 3. Per dos motius: per un costat, l’LPRL és una llei laboral. Dintre del caràcter específic de les relacions laborals té el caràcter de llei de mínims; per un altre costat, l’LPRL és una norma bàsica del règim estatutari dels funcionaris públics.
 4. L’LPRL és una norma del règim estatutari dels funcionaris públics.
 5. Els elements bàsics són els següents: la planificació de la prevenció des del mateix moment del disseny del projecte empresarial, l’avaluació inicial dels riscos inherents al treball i la seva actualització periòdica a mesura que s’alterin les circumstàncies, l’ordenació d’un conjunt coherent i globalitzador de mesures d’acció preventiva adequades a la naturalesa dels riscos detectats i el control de l’efectivitat de les mesures anteriors.

L'article 6 LPRL: normes reglamentàries

L’objectiu de l’activitat és conèixer les normes reglamentàries.

Per l’agilitat a l’hora d’elaborar-les i pel nivell de detall del contingut, les normes reglamentàries tenen una importància cabdal en matèria de prevenció de riscos professionals.

Per identificar aquest fet, és molt convenient que analitzeu el que diu l’article 6 de la Llei de prevenció de riscos laborals i feu les activitats següents:

 1. Quines matèries, segons l’article 6 LPRL, han de ser regulades pel Govern necessàriament a través de normes reglamentàries?
 2. Assenyaleu deu reial decrets dictats en desenvolupament d’aquest article.

 1. Són les següents:
  • Requisits mínims que han de reunir les condicions de treball per a la protecció de la seguretat i la salut dels treballadors.
  • Limitacions o prohibicions que afecten les operacions, els processos i les exposicions laborals a agents que comportin riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors. Específicament es pot establir la submissió d’aquests processos o operacions a tràmits de control administratiu, així com, en el cas d’agents perillosos, prohibir-ne l’ús.
  • Condicions o requisits especials per a qualsevol dels supòsits que preveu l’apartat anterior, com ara l’exigència d’un ensinistrament o formació prèvia o l’elaboració d’un pla en el qual s’han de contenir les mesures preventives que s’han d’adoptar.
  • Procediments d’avaluació dels riscos per a la salut dels treballadors, normalització de metodologies i guies d’actuació preventiva.
  • Modalitats d’organització, funcionament i control dels serveis de prevenció desenvolupament, així com capacitats i aptituds que han de reunir els serveis i els treballadors designats per dur a terme l’acció preventiva.
  • Condicions de treball o mesures preventives específiques en treballs especialment perillosos, o quan es presentin riscos derivats de determinades característiques o situacions especials dels treballadors.
  • Procediment de qualificació de les malalties professionals, així com requisits i procediments per a la comunicació i informació a l’autoritat competent dels danys derivats del treball.

- Resposta lliure. A títol d’exemple:

 • Reial decret 485/1997, de 14 d’abril, de senyalització de seguretat i salut.
 • Reial decret 486/1997, de 14 d’abril, sobre llocs de treball.
 • Reial decret 664/1997, de 12 de maig, sobre agents biològics.
 • Reial decret 1215/1997, de 18 de juliol, sobre equips de treball.
 • Reial decret 374/2001, de 6 d’abril, sobre agents químics.
 • Reial decret 614/2001, de 8 de juny, sobre risc elèctric.
 • Reial decret 216/1999, de 5 de febrer, sobre seguretat i salut en les empreses de treball temporal.
 • Reial decret 1311/2005, de 4 de novembre, sobre exposició a vibracions mecàniques.
 • Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, sobre seguretat i salut en les obres de construcció.
 • Reial decret 396/2006, de 31 de març, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables els treballs amb risc d’exposició a l’amiant.

Els convenis col·lectius i la prevenció de riscos professionals

L’objectiu de l’activitat és comprovar les raons de la poca rellevància de la prevenció de riscos professionals en les regulacions contingudes en els convenis col·lectius i de contrastar-les.

Localitzeu a Internet cinc normes jurídiques d’aquest tipus que continguin articles relacionats amb aquesta matèria i contesteu les preguntes següents:

 1. Enumereu els convenis col·lectius que heu d’analitzar.
 2. Quins són els principals continguts, regulats pels convenis col·lectius, en matèria de prevenció? Enumereu-ne almenys quatre.
 3. Segons la vostra opinió, els continguts dels convenis col·lectius fomenten una cultura de la prevenció adequada? Justifiqueu la vostra resposta.

 1. A tall d’exemple, enumeren aquí alguns convenis Col·lectius:
  • XX Convenio colectivo del personal de tierra de Iberia, líneas aéreas de España S.A. 2013-2017.
  • VII Convenio colectivo para el sector del Auto Taxi. 2014-2016.
  • VI Convenio colectivo Vodafone. 2013-2014.
  • Quart Conveni Col·lectiu de Transport Sanitari en l’àmbit de la comunitat.
  • V Convenio colectivo general para el sector de aparcamientos y garajes.
 2. Per exemple: formació en PRL, vigilància de la salut, avaluació de riscos, planificació de l’activitat preventiva.
 3. Els convenis, cada vegada més, fomenten una adequada cultura de la prevenció tot i que, a causa de la importància de l’interès a protegir, la prevenció de riscos laborals és una matèria molt desenvolupada legal i reglamentàriament que no deixa molta autonomia a la negociació col·lectiva. No obstant, la Llei admet una relació de complementarietat amb els convenis col·lectius: de vegades (tot i que en poques ocasions) es remet expressament a aquests tipus de norma per la seva regulació o especificació d’alguna de les seves previsions (com per exemple, la Disposició Addicional setena del Reglament de Serveis de prevenció).

Anar a la pàgina anterior:
Marc normatiu de la prevenció
Anar a la pàgina següent:
Exercicis d'autoavaluació