Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Trieu l’opció correcta:

El qualificatiu de pare de la medicina del treball s’aplica a:

NúmPregunta
1

W. Fine

2

Simonds

3

Grimaldi

4

Ramazzini

Exercici 2

Trieu l’opció correcta:

Quin any es va prohibir a Espanya el treball dels menors de deu anys?

NúmPregunta
1

1700

2

1873

3

1900

4

1936

Exercici 3

Trieu l’opció correcta:

En relació amb la llei Dato, assenyaleu quin dels següents supòsits és fals:

NúmPregunta
1

Va ser aprovada l’any 1850.

2

És la primera llei d’accidents de treball a Espanya.

3

Estableix per primera vegada la responsabilitat objectiva de l’empresari envers el treballador.

4

Aquesta llei obliga el patró a indemnitzar els treballadors que pateixen un accident laboral.

Exercici 4

Trieu l’opció correcta:

En relació amb la Directiva europea 89/391/CEE, assenyaleu la resposta incorrecta:

NúmPregunta
1

És coneguda amb el nom de Directiva Marc.

2

S’aplica a tots els sectors d’activitat públics o privats amb algunes excepcions.

3

Es va aprovar l’any 1999.

4

Estableix l’aplicació de les mesures per promoure la millora de la seguretat i salut dels treballadors en el treball.

Exercici 5

Trieu l’opció correcta:

De les normes jurídiques següents, quina té el paper més limitat en matèria de prevenció de riscos laborals:

NúmPregunta
1

Llei de prevenció de riscos laborals.

2

Reglament de serveis de prevenció.

3

Convenis col·lectius.

4

Convenis OIT.

Exercici 6

Qui encomana als poders públics vetllar per la seguretat i higiene en el treball?

NúmPregunta
1

La comunitat autònoma respectiva.

2

La Constitució espanyola.

3

L’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball.

4

Cap de les respostes proposades és correcta.

Exercici 7

Relacioneu els conceptes següents:

NúmPreguntaResposta
1

Va descriure la toxicitat per mercuri:

2

Va prohibir a les seves fàbriques d’Escòcia el treball als menors de nou anys:

3

Va identificar i registrar els efectes de l’exposició al plom entre els obrers de les mines:

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos