Resultats d'aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Reconeix els elements de la prevenció de riscos a l’empresa, analitzant els factors de risc i els danys professionals.

 • Valora la importància de la cultura preventiva en tots els àmbits i activitats de l’empresa.
 • Relaciona les condicions laborals amb la salut del treballador.
 • Classifica els factors de risc en l’activitat i els danys derivats dels mateixos.

2. Aplica el marc normatiu en prevenció de riscos identificant els organismes públics, els drets, els deures i les responsabilitats en relació amb la prevenció de riscos.

 • Identifica els organismes públics relacionats amb la prevenció de riscos laborals.
 • Determina els principals drets i deures en matèria de prevenció de riscos laborals.
 • Determina els requisits i condicions per a la vigilància de la salut del treballador i la seva importància com a mesura de prevenció.
 • Determina les formes de representació dels treballadors en l’empresa en matèria de prevenció de riscos.

3. Avalua els riscos derivats de l’activitat professional, analitzant les condicions de treball i els factors de risc presents en l’entorn laboral.

 • Identifica les situacions de risc més habituals en els entorns de treball del tècnic.
 • Determina l’avaluació de riscos en l’empresa.
 • Determina les condicions de treball amb significació per a la prevenció en els entorns de treball relacionats amb el perfil professional del tècnic.
 • Classifica i descriu els tipus de danys professionals, amb especial referència a accidents de treball i malalties professionals, relacionats amb el perfil professional del tècnic.

4. Participa en la planificació i la gestió de la prevenció, identificant els diferents sistemes de gestió del sector.

 • Classifica les diferents formes de gestió de la prevenció en l’empresa, en funció dels diferents criteris establerts en la normativa sobre prevenció de riscos laborals.
 • Defineix el contingut del pla de prevenció en un centre de treball relacionat amb el sector professional del tècnic.
 • Analitza el significat i l’abast dels diferents tipus de senyalització de seguretat.

5. Aplica mesures de prevenció i protecció individual i col·lectiva, determinant les més adequades a l’activitat del sector.

 • Determina les tècniques de prevenció i de protecció individual i col·lectiva que s’han d’aplicar per evitar els danys en el seu origen i minimitzar les seves conseqüències en cas que siguin inevitables.

6. Participa en l’elaboració dels plans d’emergència i evacuació analitzant les particularitats de l’entorn laboral d’un tècnic.

 • Aplica un pla d’emergència i evacuació de l’entorn de treball.
 • Interpreta la senyalització d’emergència i evacuació.
 • Analitza els protocols d’actuació en cas d’emergència.
 • Identifica les tècniques de classificació de ferits en cas d’emergència on hi hagi víctimes de diversa gravetat.
Anar a la pàgina anterior:
Resum
Anar a la pàgina següent:
Mapa conceptual