Referències

Bibliografia bàsica

Burgos, F. i altres (2000). Formació i orientació laboral - Grau superior. Barcelona: Edebé.

Activitats interessants. Comentari de sentències. Conceptes sintètics. Té esquemes i resums. Activitats seqüenciades i activitats globals.

Bibliografia complementària

C. Ricard (1999). Formació i orientació laboral. Grau mitjà. Barcelona: Santillana.

Contingut bàsic i casos pràctics interessants.

V. del Valle Zaragoza (1999). Formació i orientació laboral. Grau mitjà. Madrid: McGraw-Hill.

Activitats separades d’ensenyament, aprenentatge i aplicació. Aporta bons mapes conceptuals.

E. Martínez Goikalea (2009). Formació i orientació laboral. Madrid: MacMillan.

Té força esquemes molt aclaridors i els exercicis pràctics són interessants.

Ll. Orteu Guiu (2009). FOL per a educació infantil. Barcelona: Editorial Altamar.

Es destaca la contextualització dels riscos per als educadors infantils i la claredat i concreció de l’exposició dels conceptes.

Adreces d'interès

http://treball.gencat.cat/ca/inici/

Web del Departament de Treball. Hi trobem, entre altres documents, el conveni del sector o d’una empresa, models de contractació, el calendari laboral i informació sobre seguretat i salut a la feina.

http://www.empleo.gob.es/index.htm

Web del Ministeri de empleo i Seguridad social. Hi accedim per la guia laboral i d’afers socials electrònica que edita aquest ministeri.

http://www.ine.es

Web de l’Institut Nacional d’Estadística. Entre altres informacions hi trobem les variacions de l’índex de preus al consum.

http://www.idescat.es

Web de l’estadística oficial de Catalunya.

http://www.insht.es/portal/site/Insht/

Web de l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene, organisme del Ministeri de Treball i Afers Socials. És el web oficial d’informació en matèria de seguretat. En l’INSHT hi trobareu actualitzada tota la normativa pel que fa a la prevenció de riscos laborals, i tot tipus d’informació referent a aquesta matèria: notes tècniques, llibres, fulletons informatius..

http://www.istas.net

Web de salut laboral i medi ambient del sindicat Comissions Obreres.

http://treball.gencat.cat/ca/ambits/seguretat_i_salut_laboral/

Web de l’òrgan tècnic que gestiona la prestació del servei d’assesorament i d’assistència tècnica en matèria de seguretat i condicions de salut laboral.

L’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral (ICSSL) de la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball proveeix els continguts d’aquest apartat de seguretat i salut laboral de la web del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya

https://osha.europa.eu/es

Web de l’Agència Europea per a la Seguretat i la Salut en el Treball. Organisme europeu centrat a fer que els llocs de treball europeus siguin més segurs, saludables i productius en benefici de les empreses, els empleats i els governs. Fomenten la cultura de prevenció de riscos per millorar les condicions de treball en Europa.

Anar a la pàgina anterior:
Mapa conceptual