Introducció

Al llarg d’aquesta unitat es fa una exposició dels diferents conceptes en matèria de riscos laborals. S’han de tenir clares les nocions bàsiques per poder parlar dels riscos laborals: el concepte de salut, de treball, el perill, el risc, els factors de risc, etc.

En l’apartat “La prevenció de riscos laborals a l’empresa. El marc normatiu” s’estudien els efectes per a la salut dels treballadors a causa dels riscos que hi ha a la feina i es distingeix entre accident laboral i malaltia professional, que són les patologies específiques, però també s’analitzen les patologies inespecífiques, com la fatiga o l’estrès, que són influenciades per altres factors no relacionats directament amb el treball.

També es presenta la normativa bàsica en prevenció de riscos, i se centra específicament en l’estudi de la Llei de prevenció de riscos laborals. Dins d’aquesta normativa es copsen els drets i les obligacions que se’n deriven tant per als empresaris com per als treballadors i també les responsabilitats i sancions. A més, es miren quins són els organismes que vetllen perquè es compleixin i quines característiques i funcions tenen.

En l’apartat “Els riscos laborals. La prevenció i protecció” s’analitzen els factors de risc que hi ha en l’entorn de treball classificats segons l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball en cinc grups: agents materials, entorn ambiental, càrrega de treball, organització del treball i característiques personals del treballador. A més, s’especifiquen els que són més habituals en la vostra professió. S’indica què diu la normativa en cada cas de tots aquests factors de risc, quins efectes tenen per a la seguretat i salut dels treballadors i quines mesures preventives es poden adoptar. Es concreten les tècniques de prevenció i les tècniques de protecció que tenim a disposició nostra i què hem d’utilitzar per evitar o minimitzar els riscos que hi ha en l’entorn de treball.

També s’estudien diferents sistemes de gestió de la prevenció i com cal planificar i dur a terme l’acció preventiva en el marc d’una empresa: avaluació de riscos, modalitats organitzatives, participació dels treballadors, investigació d’accidents.

En l’apartat “La planificació i gestió de la prevenció a l’empresa. Els plans d’emergència i d’evacuació en entorns de treball” es donen totes les eines necessàries per poder elaborar un pla d’emergència i evacuació en un centre de treball, dins del pla d’autoprotecció que determina la normativa, i quins criteris s’han de seguir per elaborar-lo. També s’estudia la senyalització de seguretat i s’indica quin tipus de senyals hi ha, com han de ser i per a què serveixen. En la darrera part també hi ha les actuacions que cal dur a terme per poder fer els primers auxilis.

Per treballar els continguts d’aquesta unitat formativa, és convenient anar fent les activitats i els exercicis d’autoavaluació, i llegir els annexos.

Anar a la pàgina següent:
Resum