Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Trieu l’opció correcta.

Un dels principis de l’acció preventiva és…

NúmPregunta
1

proporcionar els EPI als treballadors.

2

substituir el que és perillós pel que no comporta cap risc o en comporta poc.

3

cercar les causes dels accidents.

Exercici 2

Trieu l’opció correcta.

El pla de prevenció…

NúmPregunta
1

l’aprova la direcció i cal que el coneguin i assumeixin els treballadors.

2

l’aproven els treballadors i cal que el conegui i assumeixi la direcció.

3

l’aprova la direcció i no cal que el coneguin els treballadors.

Exercici 3

Trieu l’opció correcta.

L’avaluació de riscos és un procés…

NúmPregunta
1

que comporta una despesa per a l’empresa.

2

que dificulta la producció regular.

3

dirigit a estimar els riscos que es poden evitar.

Exercici 4

Marqueu l’opció correcta.

Relacioneu les diferents accions amb la fase de la planificació de la prevenció corresponent:

NúmPreguntaResposta
1

Eliminar els riscos que no s’han pogut evitar.

2

Analitzar els problemes i triar la solució òptima.

3

Descriure les condicions de treball i identificar els riscos.

4

Avaluar els programes implantats.

5

Acomplir les activitats preventives bàsiques i específiques.

Exercici 5

Marqueu l’opció correcta.

Relacioneu els efectes de les cremades amb el grau corresponent:

NúmPreguntaResposta
1

Pell destruïda

2

Pell irritada

3

Pell amb butllofes

Exercici 6

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions.

Pel que fa al pla d’autoprotecció…

NúmPreguntaVF
1

és una part del pla d’actuació en cas d’emergències.

2

és un document únic que estableix el marc orgànic i funcional d’un centre per a les actuacions en cas d’emergència.

3

és redactat i signat per la direcció de l’empresa.

4

s’ha de revisar periòdicament en un termini no superior a tres anys.

5

els convenis col·lectius estableixen l’obligació de tenir-ne un.

6

solament l’han de tenir els edificis dedicats a prestacions de serveis.

Exercici 7

Completeu les afirmacions amb la paraula o paraules que considereu més adients:

NúmPregunta
1

és un document únic que estableix el marc organic i funcional d’un centre per donar resposta a les possibles situacions d’emergència.

2

és un conjunt de mesures adoptades en l’empresa per prevenir els danys a la salut del treballadors.

3

conté el protocol d’actuació en cas d’emergència.

4

és l’eina principal de gestió de la prevenció d’una empresa.

Exercici 8

Trieu l’opció correcta.

El mètode d’avaluació de riscos de l’INSHT es basa en dues variables:

NúmPregunta
1

La probabilitat i la magnitud

2

La severitat i la magnitud

3

La severitat i la probabilitat

Exercici 9

Trieu l’opció correcta.

Les check-list consisteixen en…

NúmPregunta
1

unes graelles per determinar les causes dels riscos.

2

un seguit de preguntes per fer l’avaluació dels riscos.

3

unes taules per estimar els riscos.

Exercici 10

Trieu l’opció correcta.

Les auditories en matèria de prevenció s’han de revisar en el cas de les empreses de l’annex I…

NúmPregunta
1

cada tres anys.

2

cada dos anys.

3

cada quatre anys.

Exercici 11

Trieu l’opció correcta.

Els delegats de prevenció són…

NúmPregunta
1

òrgans paritaris i col·legiats de participació dels treballadors.

2

els representants dels treballadors amb funcions específiques en matèria preventiva.

3

una de les modalitats d’organització de la prevenció.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos