Annexos

Els riscos específics del treball en oficines: condicions de seguretat

Aquest és un esquema dels riscos i els danys més rellevants pel que fa a les condicions de seguretat.

Riscos Danys
• Sobreesforços
• Obertura de portes cap a dins
• Passadissos i escales lliscants
• Escales en mal estat
• Obstacles al lloc de pas
• Manca d’ordre i neteja
• Utilització d’elements no dissenyats per accedir a punts elevats (cadires, caixes, etc.).
• Cables a les zones de pas
• Emmagatzemament deficient
• Mobiliari amb cantells vius
• Talls amb equips de treball
• Manca d’extintors
• Manca de pla d’evacuació
• Sistema elèctric deficitari
• Dimensions dels espais de treball inadequades
• Accidents in itinere
• Caigudes
• Cops d’objectes
• Trepitjada d’objectes
• Talls
• Contactes elèctrics
• Cremades

Mesures preventives pel que fa a les condicions de seguretat

Aquí teniu algunes de les accions que poden adoptar amb relació a les condicions de seguretat per evitar riscos o minimitzar-los.

Característiques Mesures
Ordre, neteja i manteniment El manteniment de l’ordre i la neteja en els llocs de treball és molt important ja que un ambient desordenat i brut pot causar accidents que es poden evitar fàcilment si hi posem mitjans. Aquest ordre i aquesta neteja beneficia a tots els treballadors. • Eliminar el que no és necessari i fer-ho diàriament.
• Desar ordenadament els materials i objectes d’ús habitual. Deixar els objectes punxants ordenats, a dins la funda i utilitzar-los segons les instruccions dels fabricants. Mantenir els calaixos, les portes d’armaris i els arxius tancats quan no s’utilitzen.
• Separar correctament els elements materials que hi ha.
• Totes les zones de pas, sortides i vies de circulació i evacuació han d’estar sempre lliures per poder-les utilitzar.
• Evitar emmagatzemaments de materials.
Senyalització Tots els espais de treball han d’estar senyalitzats degudament segons el que indica la normativa. Cal fer revisions periòdiques d’aquesta senyalització i palesar les mancances. • Les portes situades en el recorregut de les vies d’evacuació han d’estar senyalitzades convenientment i s’han d’obrir en el sentit de la sortida d’evacuació.
• Les portes de la sortida d’emergència s’han d’obrir cap a fora i no es poden tancar amb clau.
• Els mitjans d’extinció d’incendis han d’estar senyalitzats convenientment.
• Les vies d’evacuació (passadissos, portes, escales) han d’estar senyalitzades i tenir enllumenat autònom de seguretat.
• Els ascensors no es poden utilitzar en cas d’emergència.
Dimensions i escales Han de permetre desenvolupar les activitats pròpies de les tasques d’oficina sense riscos i amb condicions ergonòmiques acceptables. • 2,5 m d’alçària; 10 m3 no ocupats; 2 m2 de superfície lliure per persona
• Escales fixes: no s’hi pot córrer ni saltar, s’han d’evitar distraccions, s’han de mantenir lliures d’obstacles, s’han d’utilitzar les baranes.
• Escales portàtils: s’han d’utilitzar adequadament, s’ha d’evitar l’ús d’altres elements per accedir als punts elevats.

Els riscos específics dels treballs d'oficina: condicions ambientals

Aquest és un esquema dels riscos i els danys més rellevants pel que fa a les condicions ambientals de les tasques en oficines.

Riscos Danys
• Manca de qualitat de l’aire interior
• Enlluernaments, reflexos, manca de llum
• Ambient tèrmic inadequat: calefaccions massa altes, humitat inadequada
• Nivells de soroll elevats
• Síndrome de l’edifici malalt
• Manca de confort o incomoditat
• Irritació
• Mal de cap
• Sequedat a les mucoses
• Processos al·lèrgics
• Malalties loeeccioses
• Estrès per les condicions ambientals
• Efectes de la síndrome de l’edifici malalt: hipersensibilitat (asma, rinitis, dermatitis), loeeccions (legionel·lenosi, febre de Pontiac, tuberculosi) i d’origen químic o físic.

Mesures preventives pel que fa a les condicions ambientals

Aquí teniu algunes de les accions que poden adoptar amb relació al medi de treball per evitar riscos o minimitzar-los.

Característiques Mesures
Il·luminació El confort visual està determinat pel nivell d’il·luminació i pel fet que hi hagi reflexos i enlluernaments. Cal cercar les condicions òptimes d’il·luminació per a cada tipus d’activitat. • En el lloc de treball hi ha d’haver 500 luxs.
• Als passadissos i les àrees o els locals d’ús habitual han de tenir, com a mínim, 50 luxs i 100 luxs, respectivament
• Intentar combinar llum natural i llum artificial.
• Utilitzar persianes o difusors de llum per evitar la incidència directa dels rajos de sol.
• Usar fluorescents dobles.
• Manteniment i neteja per evitar que el nivell de lluminositat descendeixi.
• Les superfícies mats i de color pastel redueixen els enlluernaments i els reflexos.
Temperatura i humitat Les condicions termohigromètriques loelueixen en l’equilibri tèrmic de les persones. • Mantenir el nivell d’humitat relativa entre 45% i 65%.
• Evitar els canvis de temperatura sobtats, els corrents d’aire i la irradiació solar excessiva.
• Ventilar els espais de treball.
• Fer un ús racional de la calefacció i de l’aire condicionat.
• Utilitzar persianes, cortines, etc., per evitar la radiació solar directa.
• Usar roba adequada a les condicions ambientals que hi ha.
• Temperatura entre 20 ºC i 26 ºC.
Soroll És un dels agents contaminants més freqüents a les oficines i, tot i que es presenti a nivells allunyats dels que produeixen danys auditius, pot donar lloc a efectes nocius no auditius. Pot venir de fora, de les instal·lacions de l’edifici, dels equips d’oficina i de les persones. • Materials de construcció adequats i disseny d’aïllament, especialment selecció de finestres amb vidres dobles.
• Aplicar mesures per reduir el soroll procedent dels sistemes de ventilació i climatització: silenciadors dels conductes, aïllament dels conductes, ús d’elements antivibratoris.
• Substituir les màquines més sorolloses per d’altres que ho siguin menys; utilitzar carcasses de material absorbent per a les impressores o posar-les totes en un espai on no hi hagi persones habitualment.
• Insonoritzar els locals.
• Tractament acústic de terres, sostres i parets.
• Apantallar els espais.
• Nivell de soroll màxim entre 55 dBA i 70 dBA.
Agents biològics El control de la contaminació microbiològica en ambients interiors es pot aconseguir amb un bon disseny dels sistemes i un bon manteniment de les instal·lacions. • Mantenir l’edifici amb una lleugera pressió positiva per minimitzar la loeiltració de l’aire per llocs no controlats com portes o finestres.
• Higiene individual i dels objectes i de la manipulació d’aliments.
• Subministrar suficient aire fresc de ventilació.
• Col·locar els filtres adequats per controlar l’entrada de matèria particulada.
• Prevenir l’acumulació d’aigua estancada sota els sistemes de refrigeració, implantant un sistema de drenatge continu.
• Situar les preses d’aire exterior de manera que impedeixin l’entrada dels aerosols que produeixen les torres de refrigeració.
• Utilitzar humidificadors que fan servir el vapor d’aigua com a font d’humitat.
• Mantenir la humitat relativa per sota del 70% en espais ocupats.

Els riscos específics del treball en oficines i loeormàtica: càrrega de treball i treball amb pantalles de visualització de dades PVD

Aquest és un esquema dels riscos i els danys més rellevants pel que fa a la càrrega de treball.

Riscos Danys
• Distribució incorrecta dels nivells d’il·luminació
• Estatisme postural
• Postures incorrectes davant les pantalles
• La quantitat i la qualitat de la loeormació rebuda i els temps de resposta
Fatiga visual
• Molèsties oculars: picors, tensió ocular, augment del parpelleig
• Trastorns visuals: veure les pantalles de manera borrosa
• Trastorns extraoculars: cefalea, vertigen, ansietat
Trastorns musculoesquelètics
• Lesions als membres superiors, al coll i a les espatlles: síndrome cervical, tendinitis
• Lesions a les mans i els canells: tendinitis, tenosinovitis, síndrome del túnel carpià.
• Lesions de braç-colze: epicondilitis
• Lesions de la columna vertebral: àlgia cervical, dorsàlgia, lumbàlgia
Fatiga mental o psicològica
• Trastorns neurovegetatius i alteracions psicosomàtiques: cefalea, diarrea, palpitacions
• Pertorbacions psíquiques: ansietat, irritabilitat, estats depressius
• Trastorns del son: insomni, malsons

Mesures preventives pel que fa a la càrrega de treball

Aquí teniu algunes de les accions que poden adoptar amb relació a la càrrega de treball per evitar riscos o minimitzar-los.

Característiques Disseny ergonòmic del lloc de treball Mesures
Darrerament hi ha hagut un augment dels trastorns musculoesquelètics en tasques on aquest tipus d’afecció era reduïda fins ara, com les tasques d’oficina. Sovint això es deu al fet que aquests llocs de treball obliguen a mantenir determinades postures durant massa estona o requereixen moviments repetitius. Pantalles:
50
• Dimensions: 14“ per a treballs administratius; 17” per a treballs amb gràfics i 20“ per fer projectes.
Requisits:
• Superfície de la carcassa mat
• Pantalla antireflexos
• Imatge estable sense parpelleig
• Possibilitat de modificar l’orientació i inclinació
• Control de la lluminositat i el contrast
• Adoptar postures ergonòmiques i, d’aquesta manera, evitar postures forçades. Canviar de postura regularment.
• Sensibilitzar, loeormar i donar pautes per prevenir els aspectes que intervenen en la producció de lesions musculoesquelètiques.
• Fer pauses curtes i freqüents i complementar-les amb petites taules d’exercicis visuals i musculars per relaxar la vista i el sistema musculoesquelètic.
• Fer formacions inicials i periòdiques tant dels equips, els programes i les tasques loeormàtiques com de les postures correctes i el disseny del lloc de treball.
• Alternar feines amb PVD amb altres que requereixin menys esforços visuals i musculoesquelètics.
Teclat:
50
• Regulable i independent de la pantalla
• Superfície mat
• Símbols llegibles
• Ergonòmic
Faristol:
50
• Situat al costat de la pantalla i a la mateixa alçària.
• Alçària, inclinació i distància regulables
Reposapeus:
50
• Inclinació entre 0º i 15º
• Superfície antilliscant
• Dimensions suficients
Taula de treball:
50
• Superfície mat
• Cantells arrodonits
• Dimensions i espai suficient per posar-hi tots els elements necessaris per a la feina.
Cadira:
50
• Alçària regulable
• Respatller d’alçària i inclinació regulables i amb recolzament lumbar
Lloc de treball:
• La distància entre la pantalla i la persona que treballa ha d’estar entre 450 mm i 750 mm.
• L’espai lliure entre el teclat i el cantell de la taula ha de ser de 100 mm com a mínim.
• Utilitzar faristol per reduir els moviments del cap.
• L’alçària de visualització de la pantalla ha d’estar compresa entre la línia de visió horitzontal i la traçada a 60º sota l’horitzontal.
• Els peus han de tocar a terra sense una pressió excessiva.

Els diferents mitjans d'extinció

Aquí teniu algunes imatges sobre els diferents mitjans d’extinció.

Boca d’incendis equipada wtran_fol_uf2_14.jpg
Hidrants wtran_fol_uf2_15.jpg
Columna seca wtran_fol_uf2_16.jpg
Sprinkels wtran_fol_uf2_17.jpg

Tècniques de prevenció segons l'objectiu

Aquest esquema amplia els continguts que s’han tractat en el subapartat “Tècniques de prevenció”.

Figura

Tècniques de seguretat

Aquesta classificació de les tècniques de seguretat il·lustra els continguts que s’han tractat en el subapartat “Seguretat en el treball”.

Figura

Equips de protecció individual (EPI)

Aquesta informació amplia els continguts que s’han tractat en el subapartat “Mesures de protecció individual”.

Taula: Equips de protecció individual (EPI)
Part protegida Equips de protecció individual
Protectors del cap • Casc de seguretat
• Casc de protecció contra xocs i impactes
• Peces de vestir de protecció per al cap (casquets, gorres, barrets de teixit, etc.)
• Casc per a usos especials (foc, productes químics)
Protectors de l’orella • Protectors auditius tipus “taps”
• Protectors auditius d’un sol ús o reutilitzables
• Protectors auditius tipus “orelleres”
• Casc antisoroll
• Protectors auditius amb aparells d’intercomunicació
Protectors dels ulls i de la cara • Ulleres de muntura universal
• Ulleres de muntura integral
• Pantalles facials
• Pantalles per a soldadura
Protectors de les vies respiratòries • Equips filtrants de partícules
• Equips filtrants de gasos i de vapors
• Equips aïllants amb subministrament d’aire
• Equips respiratoris amb casc o pantalla per a soldadura
• Equips de submarinisme
Protectors de mans i braços • Guants contra les agressions mecàniques
• Guants contra les agressions químiques
• Guants contra les agressions d’origen elèctric
• Guants contra les agressions d’origen tèrmic
• Manyoples
• Mànegues i maneguins
• Cremes de protecció i pomades
Protectors de peus i cames • Calçat de seguretat
• Calçat de protecció
• Calçat de treball
• Calçat i sobrecalçat de protecció contra la calor
• Calçat de protecció contra el fred
• Calçat de protecció contra l’electricitat
• Genolleres
• Polaines
• Soles amovibles (antitèrmiques, antitranspirants)