Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Trieu l’opció correcta.

Quin organisme defineix la salut com un estat de benestar físic, mental i social complet?

NúmPregunta
1

L’Organització Europea de la Salut.

2

L’Organització Mèdica Universal.

3

L’Organització Mundial de la Salut.

Exercici 2

Marqueu l’opció correcta.

Relacioneu els conceptes següents amb les diferents definicions adients:

NúmPreguntaResposta
1

Perill

2

Risc

3

Factor

4

Dany

Exercici 3

Trieu l’opció correcta:

Definiu accident in itinere.

NúmPregunta
1

El que es produeix quan un treballador va a la feina en començar la jornada laboral o quan torna a casa seva en acabar-la.

2

El que es produeix quan un treballador es desplaça en horari de treball dins de la jornada laboral.

3

El que es produeix quan un treballador va a la feina o quan torna a casa independentment del seu itinerari habitual.

Exercici 4

Trieu l’opció correcta.

Entenem per malaltia professional

NúmPregunta
1

la que es produeix quan un treballador es desplaça en horari de treball dins de la jornada laboral.

2

la que es produeix d’una manera violenta i inesperada i es pot donar en qualsevol tipus d’indústria o empresa.

3

la que es manifesta de manera lenta i progressiva en determinats tipus d’indústries o empreses.

Exercici 5

Trieu l’opció correcta.

Entenem per burn-out

NúmPregunta
1

un tipus d’estrès.

2

l’estrès de caràcter crònic que s’experimenta en l’àmbit laboral i que es manifesta en esgotament emocional i cansament físic i psicològic.

3

Totes dues respostes són correctes.

Exercici 6

Completeu les afirmacions amb la paraula o paraules que considereu més adients.

NúmPregunta
1

El es la possibilitat que es generin els efectes i les alteracions que els factors de risc poden originar en la dels treballadors.

2

La llei general de la seguretat social defineix la malatia professional com a la que es contrau la feina executada en les activitats que s’especifiquen en el quadre legal del Decret 1299/2006, de 10 de novembre, sobre les malalties professionals, i que s’ha anat ampliant amb la inclusió de malalties professionals noves.

3

La malaltia ha d’estar provocada per l’acció dels elements o les substàncies que s’indiquen en el quadre per a cada .

Exercici 7

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

L’assetjament psicològic o mobbing és el cansament físic o mental, real o imaginari, que té un treballador i que disminueix la seva capacitat per fer el treball.

2

La fatiga és l’acceleració del procés normal d’envelliment fisiològic i que condueix a una mort prematura, provocat per un desgast biològic com a conseqüència d’una fatiga crònica acumulada.

3

La monotonia en el treball, l’avorriment del treball mancat d’interès, la tensió o la falta d’autonomia són factors que poden provocar insatisfacció.

4

L’estrès és una situació de tensió en el treballador produïda quan la càrrega de treball ultrapassa la capacitat del treballador.

Exercici 8

Marqueu l’opció correcta.

Relacioneu la normativa següent en prevenció de riscos laborals amb l’àmbit normatiu corresponent:

NúmPreguntaResposta
1

Directiva marc 89/391/CEE.

2

Convenis OIT

3

LISOS

4

RD 488/1997, treball amb PVD

Exercici 9

NúmPreguntaResposta
1

Assumir els costos de les mesures de seguretat i salut.

2

No desactivar els dispositius de seguretat i utilitzar-los correctament.

3

Planificar l’acció preventiva i l’avaluació dels riscos laborals.

4

Rebre informació i formació sobre totes les qüestions relatives a la prevenció de riscos.

5

Complir les mesures de prevenció.

6

Vigilància de la salut mitjançant reconeixements mèdics.

7

Proporcionar als treballadors els EPI.

Exercici 10

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions.

Pel que fa a les responsabilitats i sancions en matèria preventiva…

NúmPreguntaVF
1

les responsabilitats d’empresaris i treballadors són solament administratives.

2

les infraccions administratives són lleus, greus i molt greus.

3

la graduació de les sancions depèn solament del nombre de treballadors afectats.

4

la responsabilitat civil extracontractual es produeix quan no hi ha un vincle jurídic entre la persona danyada i qui incompleix la normativa.

5

la responsabilitat penal es produeix per conductes que estan tipificades com a delictes o faltes en el Codi penal.

6

la responsabilitat civil la dirimeix l’autoritat laboral.

Exercici 11

Completeu les afirmacions amb la paraula o paraules que considereu més adients (arrossegueu cada terme a l’espai en blanc que hi correspongui).

NúmPreguntaResposta
1

Es responsable d’elaborar i supervisar les Normes Internacionals del Treball.

2

Colabora amb la Inspecció del Treball i Seguretat Social.

3

Té com un dels objectius fomentar la millora del medi de treball.

4

Assesora les administracions públiques.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos