Annexos

Quadre de malalties professionals del Decret 1299/2006

En aquest quadre es recull el que determina el Decret 1299/2006 i classifica les malalties professionals en l’annex I.

Grup Agents causants
Grup 1 Malalties professionals causades per agents químics.
Grup 2 Malalties professionals causades per agents físics.
Grup 3 Malalties professionals causades per agents biològics.
Grup 4 Malalties professionals causades per inhalació de substàncies i agents no compresos en altres apartats.
Grup 5 Malalties professionals de la pell causades per substàncies i agents no compresos en altres apartats.
Grup 6 Malalties professionals causades per agents carcinògens.

Algunes patologies i els símptomes que tenen

Aquí trobeu algunes de les patologies relacionades amb l’agent causant de la malaltia professional que són elaborades pel Ministeri de Treball i Immigració i el de Sanitat per tal de facilitar el diagnòstic.

Grup Agent causant Relació indicativa de símptomes i patologies relacionades amb l’agent Principals activitats professionals capaces de produir la malaltia relacionada amb l’agent
Grup 1. Agents químics Arsènic i els compostos de l’arsènic * Vòmits, diarrea, dany hepàtic
* Dermatosis de contacte
* Indústria farmacèutica
* Desincrustat de calderes
* Indústria del cautxú
* Neteja de metalls
* Restauradors d’art
* Utilització de compostos arsenicals en electrònica
Àcids orgànics * Asma
* Edema de còrnia
* Cremades als ulls
* Indústria de l’electrònica
* Indústria del cuir
Òxid de carboni * Danys al miocardi i al cervell
* Síndrome neuroconductual: cefalea, astènia, vertigen
* Reparació de conductes de gas
* Treballs en instal·lació de calefacció
* Indústria petroliera i química
Grup 2. Agents físics Soroll * Hipoacúsia: sordesa professional * Treballs amb martells i perforadores pneumàtiques
* Trànsit aeri (personal de terra, mecànics i personal de navegació)
* Instal·lacions i proves amb equips d’amplificació de so
Vibracions mecàniques * Fenomen de Raynaud
* Pèrdua de la discriminació sensitiva
* Dit blanc
* Martell pneumàtic * Punxons
* Màquines de foradar
* Pistoles de segellat
Vibracions de transmissió vertical * Discopaties de columna dorsolumbar * Conductors/res d’autobusos o camions
* Pilots d’helicòpter
* Tripulació de vaixell
Postures forçades i moviments repetitius * Síndrome del túnel carpià * Treballs de muntatge (electrònica i mecànica)
Esforç mantingut de la veu * Disfonia crònica
* Nòduls vocals
* Professorat
* Cantants
* Teleoperadors/res
Grup 3. Agents biològics Virus hepatitis B o VIH * Hepatitis B
* Sida
* Personal sanitari
* Personal de laboratori
* Treballadors en centres penitenciaris
* Odontòlegs
Micosi * Lesions cutànies
* Formes pneumòniques
* Quadres sistemàtics
* Museus i biblioteques
* Treballs en contacte amb humitat
Grup 4. Per inhalació de substàncies i agents no compresos en els altres apartats Pols de sílice * Silicosi * Treballs en mines, túnels, obres públiques.
* Indústria siderometal·lúrgica
Pols d’amiant * Asbestosi * Treballs de manipulació d’amiant
* Treballs d’aïllament tèrmic en construcció naval i d’edificis
Grup 5. Malalties de la pell causades per substàncies i agents no compresos en els apartats anteriors Agents infecciosos * Dermatitis infecciosa * Personal sanitari
* Odontòlegs/logues i personal auxiliar
* Treballadors en centres penitenciaris
Grup 6. Causades per agents carcinògens Clorur de vinil monòmer * Angiosarcoma de fetge * Producció i polimerització de clorur de vinil

Estructura i continguts de la Llei de Prevenció de riscos laborals

En aquest annex trobareu quina és l’estructura de la Llei de prevenció de riscos laborals i quin és el contingut d’aquesta llei.

Capítol Contingut
1. Objecte, àmbit d’aplicació i definicions: articles de l’1 al 4 * L’objecte d’aquesta llei és promoure la seguretat i la salut dels treballadors per mitjà de l’aplicació de mesures i del desenvolupament de les activitats necessàries per prevenir riscos derivats del treball.
* L’àmbit d’aplicació d’aquesta llei és el de les relacions laborals i el de les administracions públiques.
2. Política en matèria preventiva: articles del 5 al 13 * L’objectiu de la política en matèria preventiva és promoure la millora de les condicions de treball a fi d’elevar el nivell de protecció de la seguretat i la salut de les persones en el treball.
* El cos bàsic de garanties i responsabilitats queda establert per tal de dotar els treballadors d’un nivell de protecció adequat davant dels riscos derivats de les condicions de treball.
* També es fixen les responsabilitats, les actuacions i la participació d’administracions, entitats i agents en matèria de prevenció de riscos.
* Es fixa la necessitat de fomentar la cultura preventiva per mitjà de la promoció de l’educació en tots els àmbits educatius i involucrant-hi tota la comunitat.
3. Drets i obligacions: articles del 14 al 29 * A més del dret bàsic dels treballadors a la protecció de la salut, s’estableix una sèrie de drets i obligacions específics.
* També s’estableixen els principis de l’acció preventiva de les empreses.
* Hi ha una regulació específica de les actuacions que cal dur a terme en cas d’emergència o de risc greu i imminent o de les persones que necessiten una protecció especial (menor d’edat o dones embarassades o persones especialment sensibles a determinats riscos).
4. Serveis de prevenció: articles del 30 al 32 bis * Les empreses han de gestionar l’acció preventiva per mitjà de la selecció d’una modalitat preventiva tenint en compte les seves característiques: nombre de treballadors, activitat, mitjans disponibles, etc. Aquestes modalitats van des de l’assumpció del mateix empresari fins a la designació d’un treballador o de més d’un, la constitució d’un servei de prevenció propi o la concertació d’un servei de prevenció aliè.
5. Consulta i participació dels treballadors: articles del 33 al 40 * En aquests articles la llei determina els drets de consulta i participació dels treballadors pel que fa als aspectes que afecten la seguretat i salut a la feina. Estan regulats els delegats de prevenció i els comitès de Seguretat i Salut, i s’hi estableixen les condicions de designació, les competències i les facultats que tenen assignades.
6. Obligacions dels fabricants, els importadors i els subministradors: article 41 * Regula les obligacions bàsiques que afecten les empreses fabricants, importadores i subministradores de maquinària, equips, productes i estris de treball, a fi d’assegurar la comercialització exclusiva de productes i equips que ofereixin els nivells més alts de seguretat per als usuaris.
7. Responsabilitats i sancions: articles del 42 al 54 * S’hi estableixen les responsabilitats i sancions que han de garantir el compliment de la llei, i també la tipificació de les infraccions i el règim sancionador corresponent.

Òrgans de l'Administració responsables de la seguretat i la salut laborals

L’esquema següent amplia la informació que s’ha tractat en el subapartat “Organismes públics”.

Figura
Anar a la pàgina anterior:
Exercicis d'autoavaluació