Resultats d'aprenentatge

En acabar la unitat formativa l’alumne/a:

1. Exerceix els drets i compleix les obligacions que es deriven de les relacions laborals, reconeixent-les en els diferents contractes de treball.

 • Identifica les característiques definitòries dels nous entorns d’organització del treball.
 • Identifica els conceptes bàsics del dret del treball.
 • Distingeix les fonts del dret del treball i els principals organismes que intervenen en la relació laboral.
 • Determina els drets i deures derivats del treball per compte aliè.
 • Analitza el contracte de treball i les principals modalitats de contractació aplicables al sector.
 • Valora les mesures de foment del treball.
 • Identifica el temps de treball i les mesures per a la conciliació de la vida laboral i familiar.
 • Analitza el rebut de salaris identificant els principals elements que l’integren.
 • Identifica les causes i efectes de la modificació, suspensió i extinció de la relació laboral.

2. Determina l’acció protectora del sistema de la Seguretat Social davant de les diferents contingències cobertes, identificant les diferents classes de prestacions.

 • Valora el paper de la Seguretat Social com a pilar essencial per a la millora de la qualitat de vida dels ciutadans.
 • Enumera les diverses contingències que cobreix el sistema de Seguretat Social.
 • Identifica els règims existents en el sistema de la Seguretat Social aplicable al sector.
 • Identifica les obligacions d’empresari i treballador dins del sistema de Seguretat Social.
 • Identifica les bases de cotització d’un treballador i les quotes corresponents a treballador i empresari.
 • Classifica les prestacions del sistema de Seguretat Social identificant els requisits.
 • Determina les possibles situacions legals d’atur.
 • Identifica la durada i la quantia d’una prestació bàsica.
Anar a la pàgina anterior:
Resum
Anar a la pàgina següent:
Mapa conceptual