Referències

Bibliografia bàsica

Burgos Becerra, F. (2004). Formació i orientació laboral. Grau mitjà. Barcelona: Edebé.

Activitats interessants relacionades amb el món del dret laboral. Comentari de sentències de dret laboral importants per al desenvolupament del mòdul.

Bibliografia complementària

Burgos, F. i altres (2000). Formació i orientació laboral. Grau superior. Barcelona: Edebé.

Conceptes sintètics del dret laboral. Té esquemes i resums que fan comprensibles els diferents conceptes. Activitats seqüenciades i activitats globals per conèixer a fons el dret laboral.

Ricard, C. (1999). Formació i orientació laboral. Grau mitjà. Barcelona: Santillana.

Contingut bàsic i casos pràctics interessants relacionats amb els conceptes de dret laboral i prestacions de seguretat social, i també en el tema de conflictes col·lectius i negociació.

Valle Zaragoza, V. del (1999). Formació i orientació laboral. Grau mitjà. Madrid: McGraw-Hill.

Activitats separades d’ensenyament, aprenentatge i aplicació. Aporta bons mapes conceptuals.

Referències bibliogràfiques

Rahim, A.; Alcover de la Hera, C. i altres (2004). Introducción a la psicología del trabajo (pàg. 438). Madrid: McGraw-Hill.

Adreces d'interès

http://www.gencat.cat/

Web de la Generalitat de Catalunya, des del qual podreu accedir directament als diferents departaments.

http://ensenyament.gencat.cat/ca/inici/

Web del Departament d’Ensenyament, des del qual podreu accedir als diferents estudis que ofereix el departament.

http://web.gencat.cat/ca/temes/universitat/

En aquest enllaç trobareu la guia dels estudis universitaris a Catalunya.

http://empresa.gencat.cat/ca/inici/

Web del Departament d’Empresa i Coneixement. Hi podeu trobar, entre altres, el conveni del sector o d’una empresa, models de contractació, el calendari laboral i informació sobre seguretat i salut en el treball.

http://www.xtec.cat/

Web de la Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya. Hi trobareu informacions diverses de l’àmbit educatiu.

http://www.mecd.gob.es/portada-mecd/

Web del Ministeri d’Educació i Ciència. Hi podeu trobar estudis fora de l’àmbit educatiu de Catalunya.

http://www.empleo.gob.es/es/index.htm

Web del Ministeri de Empleo i Seguridad social, en el qual podreu accedir a la guia laboral i d’afers socials electrònica que edita aquest ministeri.

http://www.ine.es

Web de l’Institut Nacional d’Estadística. Entre altres informacions hi trobareu les variacions de l’índex de preus al consum.

http://www.sepe.es/

Web del servei públic d’ocupació estatal. Hi trobareu, entre altres, la informació de les prestacions d’atur.

https://europass.cedefop.europa.eu/es

Web de la Comissió Europea. Hi podeu baixar el model del currículum europeu.

http://www.empleo.gob.es/itss/web/index.html

Web de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, on podeu trobar les seves funcions, normativa i procediment d’actuacions.

http://treball.gencat.cat/ca/ambits/relacions_laborals/

Web del Departament de Treball, on podeu trobar diversos apartats de la gestió de les relacions laborals a l’empresa:

  • Empreses de treball temporal
  • Expedients de regulació d’ocupació
  • Treball i discapacitat
  • Mesures per a la igualtat de gènere
  • Infraccions i sancions en les relacions de treball
  • Desplaçaments transnacionals
  • Contractació i modalitats contractuals

http://www.empleo.gob.es/fogasa/default.html

Organisme autònom de caràcter administratiu adscrit al ministeri d’ocupació i seguretat social que garanteix els crèdits salarials en cas d’insolvència de l’empresa.

http://www.finiquito.es/calcular_finiquito_despido.html

Web que ens facilita informació i casos pràctics sobre la quitança i l’extinció de les relacions laborals.

http://www.oficinadetreball.gencat.cat/socweb/opencms/socweb_ca/home.html

Web oficial de l’Oficina de Treball de la Generalitat. Hi podeu trobar ofertes de treball i de formació, entre altres.

http://sentencias.juridicas.com/

Web que facilita la recerca de jurisprudència i publica noticies jurídiques.

http://www.crear-empresas.com/modelos/contratotrade.htm

Web que parla de la creació d’empreses. En aquesta pàgina trobareu un model de contracte TRADE.

Altres adreces d'interès

https://www.oficinadetreball.gencat.cat/socweb/opencms/socweb_ca/ciutadans/orientacioTrobarFeina/mercatLaboral.html

Informació del Servei d’Ocupació de Catalunya sobre la situació del mercat laboral actual (videos i documents).

http://www.ugt-tsoluciones.es/category/teletrabajo/

Web del sindicat UGT. En aquesta pàgina trobeu informació sobre el teletreball.

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/www/adjuntos/publicaciones/1_2159_coleccion_premio_investigacion_ces.pdf

Hi trobareu en format PDF un estudi i una normativa del teletreball de la Junta d’Andalusia.

http://www.iberley.es/catalan/laboral/rama/Teletrabajo,849/

Web on trobareu informació en matèria laboral. En aquesta pàgina es fa un estudi del teletreball.

http://www.barcelonactiva.cat/barcelonactiva/cat/

Web de Barcelona activa de l’Ajuntament de Barcelona, on trobareu un informe sobre el teletreball. Bsrcelona Activa és l’organització responsable d’impulsar el desenvolupament econòmic de la ciutat.

http://www.autonomosdeccoo.es/ccooautonomos/

Web de la Federació de Treballadors Autònoms de CCOO.

http://www.crear-empresas.com/modelos/contratotrade.htm

Web que parla de la creació d’empreses. En aquesta pàgina trobareu un model de contracte TRADE.

http://www2.ccoo.es/comunes/recursos/1/pub31598_Guia_sobre_el_empleo_Autonomo.pdf

Guia sobre l’autònom elaborada per la confederació sindical de comissions obreres CCOO.

http://www.donesenxarxa.cat/La-conciliacio-de-la-vida-familiar

Web on trobareu reflexions sobre la necessitat de reestructurar els treballs i els temps de les persones.

http://portal.ugt.org/Mujer/conciliacion/

Web del sindicat UGT. Hi trobareu informació sobre la conciliació de la vida personal, familiar i laboral.

http://www.ati.es/spip.php?article191

Web de l’Associació de Tècnics Informàtics. Hi trobareu la llei de la conciliació de la vida familiar i laboral.

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/lang--es/index.htm

Web de l’OIT (Organització Internacional del Treball).

Anar a la pàgina anterior:
Mapa conceptual
Anar a la pàgina següent:
Contracte de treball i entorn laboral