Introducció

En aquesta unitat formativa estudiareu una petita introducció al dret del treball. Estudiareu el marc legal que regula la relació laboral, els drets que la constitueixen, i la manera de concretar-ne les condicions.

En l’apartat “Contracte de treball” veureu quines són les normes que regulen les relacions laborals, com es relacionen entre elles i quins principis hem de tenir en compte a l’hora d’aplicar-les. Així mateix, ens centrarem en l’estudi del contracte laboral, quines persones el poden signar, el lloc de treball, les relacions laborals excloses i les relacions laborals especials. Comprovarem que s’han de complir uns requisits de forma, i la durada i validesa del contracte. També estudiareu les diferents modalitats de contractes de treball en el mercat laboral d’acord amb la normativa que les regula, i diferenciarem els requisits i continguts de cadascuna. Així mateix, tractarem d’aspectes específics com el salari i el temps de treball.

Un cop signat un contracte de treball, hi pot haver modificacions, es pot suspendre i es pot extingir. Analitzarem tots aquests supòsits i les seves característiques. En l’apartat “Prestacions socials” veurem la situació en què queda el treballador i quines possibilitats té en cada cas (indemnització, cobrament de dietes, demanda davant del jutjat social, etc.). Coneixerem, també, el nostre sistema de seguretat social, les modalitats, els règims i les contingències o prestacions que cobreix, com la incapacitat temporal, la maternitat o l’atur.

En l’apartat “Conflictes laborals” veurem com es poden organitzar els treballadors en sindicats per defensar els seus drets i el dret concret de la negociació col·lectiva. També veurem quines són les manifestacions principals de conflictes col·lectius.

Per consolidar els coneixements que anireu adquirint us suggerim que aprofundiu en la matèria treballant amb les activitats i els exercicis d’autoavaluació que trobareu en el material en suport informàtic.

Anar a la pàgina següent:
Resum