Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Trieu l’opció correcta.

Els conflictes jurídics…

NúmPregunta
1

tenen l’origen en la intrepretació i aplicació d’una norma.

2

es poden solucionar amb l’arbitratge.

3

es poden solucionar amb la mediació.

4

totes les opcions anteriors són correctes.

Exercici 2

Trieu l’opció correcta.

Perquè es pugui donar un conflicte cal…

NúmPregunta
1

que hi hagi interdependència entre les parts.

2

que hi hagi la percepció d’existència d’incompatibilitats.

3

que hi hagi interacció mitjançant la comunicació.

4

que es donin els tres punts anteriors.

Exercici 3

Trieu l’opció correcta.

El conflicte…

NúmPregunta
1

sempre és negatiu per a l’organització, perquè suposa una situació d’enfrontament i desgast.

2

és negatiu per a l’organització perquè pot implicar hostilitats entre les persones implicades.

3

és necessari, ja que si no es pot produir un estancament.

4

Cap de les anteriors és correcta.

Exercici 4

Trieu l’opció correcta.

Un conflicte que té a veure amb diferents maneres d’interpretar un mateix aspecte és…

NúmPregunta
1

un conflicte d’objectius o interessos.

2

un conflicte de judicis, opinions o interpretacions.

3

un conflicte de valors o normes.

4

un conflicte d’aspectes identitaris.

Exercici 5

Trieu l’opció correcta.

Segons el model de gestió eficaç de conflictes proposada per M. Afzalur Rahim davant d’un assumpte trivial i potencialment disfuncional, és aconsellable un estil de gestió de conflicte…

NúmPregunta
1

d’integració.

2

d’obligació.

3

de dominació.

4

d’evitació.

Exercici 6

Trieu l’opció correcta.

El dret de vaga és…

NúmPregunta
1

un deure laboral.

2

un dret col.lectiu d’exercici individual.

3

un dret individual d’exercici col.lectiu.

4

cap de les anteriors respostes és la correcta.

Exercici 7

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions.

La llibertat sindical…

NúmPreguntaVF
1

comprèn el dret a fundar sindicats.

2

és un dret fonamental.

3

no comprèn el dret dels afiliats a eligir lliurament els seus representants.

4

implica que ningú pot ser obligat a afiliar-se a un sindicat.

Exercici 8

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions.

Pel que fa a la negociació col.lectiva podem dir que…

NúmPreguntaVF
1

la constitució espanyola la reconeix com un dret fonamental.

2

el contingut dels convenis col.lectius té a veure amb les condicions de treball.

3

els acords marcs són subscrits entre organitzacions sindicals.

4

l’ambit temporal d’un conveni assenyala la seva durada.

Exercici 9

Trieu l’opció correcta.

Els conflictes intergrupals es plantegen entre…

NúmPregunta
1

dos individus.

2

un individu i un grup.

3

diferents grups.

4

cap de les anteriors és correcta.

Exercici 10

Trieu l’opció correcta.

Les seccions sindicals són…

NúmPregunta
1

les representacions dels sindicats en cada empresa.

2

organs de representació dels treballadors.

3

òrgans de representació col.legiats.

4

cap de les anteriors és correcta.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Índex general