Activitats

Els elements en les situacions de negociació

L’objectiu de l’activitat és identificar els diferents elements d’una situació negocial i valorar-ne el significat.

Llegiu la situació que es descriu i a continuació:

 1. Identifiqueu els elements següents: nivell d’aspiracions dels negociadors, valor de reserva dels negociadors i zona d’acord possible.
 2. Construïu el bargaining set d’aquesta situació negocial.
 3. Com creieu que acabarà aquesta negociació? Hi haurà acord entre en Joan Rigol i la seva empresa? Expliqueu per què.
 4. Què faríeu per augmentar el valor de reserva d’en Joan? Expliqueu com podria afectar la negociació.

Joan Rigol, treballador de Magatzems Valls SL, vol sol·licitar un augment de sou a l’empresa, perquè fa cinc anys que hi treballa i no li han fet cap augment significatiu des d’aleshores, tot i que ha anat assumint responsabilitats noves en la seva feina. El sou anual que percep és de 12.515 € anuals, i li agradaria renegociar les condicions salarials de manera que passés a cobrar-ne 18.000 €. Sap que l’empresa com a política de gestió de personal no acostuma a fer augments que superin el 10% del salari que percep el treballador. Una empresa de la competència li ha ofert un treball amb un contracte similar i un sou de 15.500 €. L’empresa no té cap treballador de l’experiència i la vàlua d’en Joan per substituir-lo, i l’única cosa que podria fer si aquest se’n va és contractar un treballador a l’estranger que no acceptaria cobrar menys de 16.500 €.

En Joan sap –pels anuncis de treball que publiquen els diaris– que el seu perfil professional està molt buscat, i el salari que s’està abonant als treballadors que ocupen la seva categoria és d’uns 15.500 € anuals.

Elements:

 • Joan Rigol:
  • Nivell d’aspiracions: 18.000 €.
  • Valor de reserva: 15.500 €, quantia de l’oferta que li ha fet l’empresa de la competència.
 • Magatzems Valls, SL
  • Nivell d’aspiracions: 13.763 € (increment del 10% del que cobrava, 12.515 €).
  • Valor de reserva: 16.500 € (preu que podria pagar, segons el mercat, a un altre treballador d’aquesta categoria).

2. El bargaining set serà el següent:

Figura

3. Entre els valors de reserva d’en Joan i de l’empresa hi ha una zona de possible acord; per tant, és possible que arribin a un pacte, ja que és possible obtenir un acord que millori el valor de reserva de cadascuna de les dues parts.

4. Una manera d’augmentar el valor de reserva d’en Joan seria buscant altres empreses que li fessin una oferta laboral superior a la que li han formulat. Si aconsegueix una oferta que millori el seu valor de reserva actual (15.500 €), podrà negociar en millors condicions amb Magatzems Valls SL.

El procés que s'ha de seguir per convocar una vaga

L’objectiu d’aquesta activitat és conèixer el procediment que s’ha de seguir per fer una vaga.

Descriviu el procés que s’ha de seguir per convocar una vaga.

D’acord amb aquesta normativa, perquè una vaga sigui legal ha de complir els tràmits següents:

 1. Hi ha d’haver un acord majoritari dels treballadors afectats mateixos, o dels seus representants. També estan facultades per acordar la declaració de vaga les organitzacions sindicals més representatives del sector laboral al qual pertanyin els treballadors afectats.
 2. S’ha de comunicar i notificar per escrit a l’empresari o empresaris afectats i a l’autoritat laboral amb una antelació de cinc dies naturals, que serà de deu en empreses de serveis públics.
 3. S’ha de crear un comitè de vaga, format per un màxim de dotze treballadors elegits entre els membres dels centres afectats, que serà el qui participarà en les negociacions i garantirà la prestació dels serveis mínims.

L’acord establert entre les parts tindrà la mateixa eficàcia que els acords d’un conveni col·lectiu.

Una vaga és il·legal si no s’han seguit els tràmits establerts per a la convocatòria o si té per objectiu modificar, dintre del termini de vigència, els acords d’un conveni col·lectiu o en un arbitratge.

També és il·legal la vaga que es basa en motius polítics i no laborals o es fa per solidaritat amb altres sectors o empreses, excepte quan afecta interessos dels treballadors.

L’exercici del dret de vaga suspèn el contracte de treball i els treballadors no tenen dret al salari, però els empresaris no poden substituir els treballadors en vaga per d’altres que no estiguin vinculats a l’empresa.

Els treballadors en vaga no poden ocupar el centre de treball i han de respectar la llibertat d’aquells que no facin vaga i, per tant, els piquets (grups de treballadors mobilitzats en favor de la vaga) solament poden ser informatius i no exercir cap tipus de coacció. Els treballadors en vaga legal no poden ser sancionats i un cop finalitzada es poden reincorporar al seu lloc de treball.

Anar a la pàgina anterior:
Conflictes laborals i negociació
Anar a la pàgina següent:
Exercicis d'autoavaluació