Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Trieu l’opció correcta.

L’Institut Nacional de la Seguretat Social és l’encarregat de…

NúmPregunta
1

garantir les prestacions sanitàries del sistema de la Seguretat Social.

2

reconèixer el dret a percebre les diferents prestacions econòmiques que atorguen els règims de la Seguretat Social.

3

reconèixer les prestacions d’atur.

Exercici 2

Trieu l’opció correcta.

S’entén per prestació no contributiva de la Seguretat Social…

NúmPregunta
1

la protecció que reben les persones que han cotitzat al llarg de la seva vida laboral.

2

la protecció que reben les persones que es troben en situació de necessitat per raó d’edat o invalidesa.

3

la protecció que reben les persones que s’han quedat a l’atur.

Exercici 3

Trieu l’opció correcta.

Els estrangers amb permís de residència i de treball que treballin per compte d’altri en la indústria o serveis a Espanya estan inclosos en el sistema de la Seguretat Social en el règim…

NúmPregunta
1

general.

2

especial.

3

d’immigrants.

Exercici 4

Trieu l’opció correcta.

És obligatòria la cotització a la Seguretat Social?

NúmPregunta
1

Sí, per als empresaris i treballadors.

2

Sí, únicament per als empresaris.

3

Depèn del tipus de contractació.

Exercici 5

Trieu l’opció correcta.

La incapacitat temporal té una durada…

NúmPregunta
1

de 12 mesos, que es poden prorrogar durant 6 mesos més.

2

de 18 mesos.

3

del temps necessari per curar-se.

Exercici 6

Trieu l’opció correcta.

Un treballador té un accident jugant a futbol amb els seus amics. Quin tant per cent de la seva base reguladora cobrarà el dia 10 d’incapacitat?

NúmPregunta
1

El 75%, ja que és un accident.

2

El 60%.

3

El 75%, ja que no ha passat del 20, dia de baixa que passarà a cobrar el 60%.

Exercici 7

Trieu l’opció correcta.

Una treballadora es troba en la dotzena setmana de permís de maternitat. Ha fet una adopció internacional. Quina prestació cobrarà de la Seguretat Social?

NúmPregunta
1

El 60% de la base reguladora, si el conveni del sector no en diu res.

2

El 75% de la base reguladora, si el conveni del sector no en diu res.

3

El 100% de la base reguladora.

Exercici 8

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions.

NúmPreguntaVF
1

Entre altres condicions per tenir dret a una pensió vitalícia per jubilació, cal tenir 30 anys de cotització coberts, dels quals n’hi haurà d’haver dos que estiguin compresos en els 15 anys anteriors a la data de jubilació.

2

L’acomiadament s’haurà de fer per escrit i s’hi haurà d’indicar la causa que l’origina i la data en què l’acomiadament serà efectiu. Els convenis col·lectius podran establir altres requisits.

Exercici 9

Marqueu l’opció correcta.

Relacioneu cada tipus de societat amb la responsabilitat corresponent.

NúmPreguntaResposta
1

Abonament de 24 mensualitats de la base reguladora:

2

Pensió del 100% de la base reguladora, que s’incrementerà un 50% i que es destinarà a remunerar la persona que atengui l’invàlid.

3

Pensió mensual vitalicia equivalent al 55% de la base reguladora. Si el treballador té més de 55 anys, serà un percentatge del 75%

4

Pensió del 100% de la base reguladora.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Conflictes laborals i negociació