Activitats

La prestació de l'atur

L’objectiu d’aquesta activitat és saber calcular una prestació de l’atur.

Cerqueu aquestes adreces d’Internet de la pàgina de l’SEPE i calculeu una prestació d’atur.

Programa temporal de protecció per desocupació i inserció (PRODI). En el moment d’actualitzar aquestes activitats, el Govern de l’estat, davant la crisi econòmica, ha establert unes prestacions de caràcter temporal com a subsidi extraordinari per als treballadors que han acabat la seva prestació. En aquesta SEPE trobareu la informació actualitzada.

Es demana trobar els requisits principals per poder accedir al programa temporal d’ocupació i inserció i establir l’import de la prestació.

Requisits principals

 1. Haver exhaurit la prestació per desocupació de nivell contributiu i no tenir dret al subsidi o haver exhaurit els subsidis de desocupació per la seva durada màxima, incloent-hi les pròrrogues.
 2. Subscriure el compromís d’activitat i comprometre’s a fer les distintes actuacions que determini el servei públic d’ocupació de la seva comunitat autònoma, en l’itinerari actiu d’inserció laboral.
 3. No tenir rendes pròpies superiors al SMI mensual de l’any en curs.
 4. Que la suma de les rendes obtingudes per tots els membres de la unitat familiar, constituïda pel sol·licitant, cònjuge o fills de menys de 26 anys, o més grans amb discapacitat, o menors acollits, o si no tingués cònjuge o fills, la constituïda pel sol·licitant i els seus pares si hi ha convivència, dividida pel nombre de membres que la componen, no superi el 75% del salari mínim interprofessional (965 euros mensuals el 2021).

Quina és la quantia de la prestació?

El total de la prestació ascendeix a 80% de l’IPREM vigent en cada moment.

Pròrroga del programa temporal de protecció per desocupació i inserció

Publicat en el BOE de 16 de febrer el Reial decret 133/2010, de 12 de febrer, pel qual s’estableix la pròrroga del programa temporal de protecció per desocupació i inserció, regulat per la Llei 14/2009, d'11 de novembre.

La pròrroga del programa implica que els treballadors que extingeixin per esgotament la prestació contributiva per desocupació o els subsidis d’atur entre el dia 16 de febrer de 2010 i el dia 15 d’agost de 2010, es poden beneficiar del programa temporal de protecció per desocupació i inserció, sempre que no tinguin rendes superiors al 75% del salari mínim interprofessional mensual de l’any en curs i adquireixin el compromís de participar en un itinerari actiu d’inserció laboral. La prestació extraordinària per desocupació només pot obtenir-se per una sola vegada i per una durada màxima de 180 dies. Per tant, no poden accedir de nou al programa els que n’hagin estat beneficiaris amb anterioritat.

Tràmits en línia de la prestació d'atur

L’objectiu d’aquesta activitat és practicar el càlcul d’una prestació d’atur.

Practiqueu el càlcul d’una prestació d’atur amb el simulador que trobareu a la pàgina del Ministeri de Treball.

Consulteu la informació relativa a la vostra prestació per desocupació:

 • Dades personals i d’entitat financera.
 • Sol·licituds.
 • Última prestació.
 • Rebuts de nòmines.
 • Denegacions.

La podem trobar en la pàgina web del SEPE.

INSS

L’objectiu d’aquesta activitat és conèixer l’organisme de l’Institut Nacional de la Seguretat Social i quines prestacions gestiona.

Entreu a la pàgina web de l’INSS i fixeu-vos en les possibilitats de veure la vostra història, les prestacions, etc. Feu un petit comentari del que us hagi semblat més interessant. Aquest altre enllaç també us pot ser d’utilitat.

Diferents prestacions de la seguretat social

Els treballadors i treballadores següents gaudeixen de prestacions de la Seguretat Social i volen conèixer l’import que cobraran d’aquestes. Tots tenen la mateixa base de cotització, tant de contingències comunes com de professionals, del mes anterior en 1.620,00€.

 1. Treballador que es troba en situació d’incapacitat temporal durant dos mesos sencers per una caiguda al carrer, li van fer la incapacitat des de el dia 1 del mes. Quin és l’import que cobrarà el primer mes si té retribució mensual?
 2. Quin serà l’import que haurà de cobrar mensualment una treballadora en situació de risc durant l’embaràs?
 3. Quin serà l’import mensual que cobrarà un treballador que ha tingut un accident de treball i es troba amb incapacitat temporal durant quatre mesos?
 4. Quin serà l’import mensual que percebrà una treballadora que es troba gaudint la prestació per maternitat?
 5. Quin serà l’import mensual que percebrà una treballadora que es troba gaudint la prestació per adopció d’un menor?

CÀLCUL I IMPORT

 1. Del 4rt dia fins al 20é = 17 dies de pagament al 60% de la BR.
  Del 21é dia fina al dia 30 = 10 dies de pagament al 75% de la BR.
  BRDiaria= 1.620,00 / 30dies = 54,00€/dia
  Del dia 4 al 20 = (54,00 x 0,60) x 17dies = 550,80
  Del dia 21 al 30 = (54,00 x 0,75) x 10 = 405,00€
  Import mensual = 550,80 + 405,00 = 955,80 €
 2. 1.620,00 €
  és el 100% de la base reguladora
 3. 1.620,00 x 0,75 = 1.215,00€
  és el 75% de la base reguladora
 4. 1.620,00 €
  és el 100% de la base reguladora
 5. 1.620,00 €
  és el 100% de la base reguladora

Les prestacions per incapacitat

El treballador Joan Pons s’incorpora per primera vegada al món laboral un cop finalitzat els seus estudis d’ASIX. Treballa des de fa dos mesos a la llar d’infants Petits, el seu grup de cotització és el IV i la seva retribució és mensual. Ahir va patir un accident laboral, al caure per ensopegar amb uns cables elèctrics que hi havia al terra sense recollir i s’ha torçar el turmell dret. El serveis mèdics li han donat la baixa per un període de 15 dies. Emplena la graella que trobaràs a la plantilla de respostes a les següents qüestions justificant la teves respostes:

 1. Esbrina quin són els requisits per tenir dret a la prestació per IT per accident de treball.
 2. Necessita un període de carència per tenir dret a la prestació?.
 3. Calcula la quantia de la prestació durant els dies de la baixa mèdica. Tenint en compte que la BCC del mes anterior és de 903,56€ i que no ha fet cap hora extraordinària durant aquest temps.

REQUISITS PER TENIR DRET

Afiliació o assimilat a l’alta, però en cas d’accident de treball encara que l’empresari no hagi complert amb les seves obligacions es troba d’alta de ple dret.

REQUISITS PER TENIR DRET

Afiliació o assimilat a l’alta, però en cas d’accident de treball encara que l’empresari no hagi complert amb les seves obligacions es troba d’alta de ple dret.

PERÍODE DE CARENCIA

Té cotitzats 2 mesos ( 60 dies), però en aquest cas, no li cal cap període de carència al ser un accident de treball, té dret des de mateix dia que comença a treballar.

CÀLCUL PRESTACIÓ ECONÒMICA

La quantia que li correspon és de 75% de la base reguladora des del mateix dia de la baixa fins a la data de l’alta. Base reguladora és igual a la BCC professionals del mes anterior de l’accident. Base reguladora diària: 903,56€ dividit per 30 dies (al ser base mensual) = 30,12€/dia. 75% de la base diària: 30,12 x 75% = 22,59€/dia Total prestació: 22,59€ x 15 dies = 338,84€.

Anar a la pàgina anterior:
Prestacions Socials
Anar a la pàgina següent:
Exercicis d'autoavaluació