Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Trieu l’opció correcta.

Les formes en què es presenten les normes constitueixen…

NúmPregunta
1

les fonts materials.

2

les fonts formals.

3

Cap de les dues respostes és correcta.

Exercici 2

Trieu l’opció correcta.

Els agents socials poden establir…

NúmPregunta
1

decrets llei.

2

convenis i recomanacions.

3

convenis col·lectius.

Exercici 3

Trieu l’opció correcta.

L’Estatut dels treballadors és…

NúmPregunta
1

una llei orgànica.

2

un decret legislatiu.

3

un decret llei.

Exercici 4

Trieu l’opció correcta.

Quina norma comunitària és d’aplicació immediata?

NúmPregunta
1

El reglament comunitari.

2

La directiva comunitària.

3

Cap, les normes comunitàries són sempre d’aplicació diferida en el temps.

Exercici 5

Trieu l’opció correcta.

Què és un conveni col·lectiu?

NúmPregunta
1

Els pactes entre treballadors i empresaris que fixen les condicions de treball d’una empresa o d’un sector d’activitat.

2

Els acords entre el Govern, els treballadors i l’empresari que fixen les condicions de treball d’una empresa o d’un sector d’activitat.

3

Un acord negociat entre un treballador i un empresari sobre les condicions que han de regir la prestació de treball.

Exercici 6

Trieu l’opció correcta.

Els principis d’aplicació de les normes laborals són…

NúmPregunta
1

el principi pro operario, el principi d’irrenunciabilitat dels drets, el principi del poder de direcció, el principi de dret necessari.

2

el principi de jerarquia normativa, el principi d’irrenunciabilitat dels drets, el principi de norma més favorable, el principi pro operario.

3

el principi pro operario, el principi d’irrenunciabilitat dels drets, el principi del poder de direcció, el principi de dret necessari, el principi de norma més favorable.

Exercici 7

Trieu l’opció correcta.

L’òrgan més important de l’Administració laboral per fiscalitzar l’aplicació de la normativa laboral és…

NúmPregunta
1

els jutjats socials.

2

les delegacions territorials de la Conselleria de Treball a cada província.

3

la Inspecció de Treball.

Exercici 8

Trieu l’opció correcta.

Quins òrgans tenen competència per conèixer i resoldre els conflictes laborals i declaren la normativa que s’ha d’aplicar en cada cas?

NúmPregunta
1

Els jutjats socials.

2

El Tribunal Social.

3

Les dues respostes anteriors són correctes.

Exercici 9

Relacioneu les disposicions legals següents amb les fonts formals i materials internes que les fan: el Govern (G) o el Parlament (P).

NúmPreguntaResposta
1

Llei constitucional.

2

Decret llei.

3

Decret legislatiu.

4

Llei orgànica.

5

Reglament.

6

Llei ordinària.

Exercici 10

Relacioneu les disposicions legals següents amb les fonts formals i materials internacionals que les fan: la Unió Europea (UE), l’Organització Internacional del Treball (OIT) o l’Organització de les Nacions Unides (ONU).

NúmPreguntaResposta
1

Reglaments

2

Convenis

3

Convencions

4

Pactes internacionals

5

Recomanacions

6

Directives

Exercici 11

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions.

NúmPreguntaVF
1

Tot contracte que es faci per escrit ha de tenir com a mínim una estructura i informació.

2

Les parts poden acordar verbalment l’establiment d’un període de prova en un contracte de treball.

3

Els jugadors de futbol de primera divisió tenen una relació laboral especial.

Exercici 12

Trieu l’opció correcta.

Els contractes de treball poden tenir la forma verbal?

NúmPregunta
1

En la modalitat indefinida del contracte ordinari.

2

En els contractes de durada determinada o eventuals per circumstàncies de la producció inferior a quatre setmanes.

3

Les dues respostes anterior són correctes.

Exercici 13

Trieu l’opció correcta.

Un exemple de contracte formatiu és…

NúmPregunta
1

el contracte fix discontinu.

2

el contracte en pràctiques.

3

el contracte de substitució.

Exercici 14

Trieu l’opció correcta.

En Pep Illa i Anaquena ha acabat els estudis de batxillerat. Li podem fer un contracte en pràctiques?

NúmPregunta
1

No, el títol de batxillerat no l’habilita per treballar.

2

Sí, si el lloc d’estudis està homologat per l’Administració.

3

Sí, si el conveni col·lectiu ho permet.

Exercici 15

Trieu l’opció correcta.

La durada màxima d’un contracte de treball eventual per circumstàncies de la producció…

NúmPregunta
1

sempre serà de 6 mesos en un període de 12 mesos.

2

l’estableixen els convenis col·lectius del sector amb un màxim de tres quartes parts del període de referència.

3

Les dues respostes anteriors són correctes.

Exercici 16

Trieu l’opció correcta.

Els contractes de treball a temps parcial són els que fan…

NúmPregunta
1

la prestació de serveis durant un nombre d’hores al dia, a la setmana, al mes o a l’any inferior a la jornada de treball d’un treballador a temps complet comparable.

2

la prestació de serveis durant un nombre d’hores al dia, a la setmana, al mes o a l’any un terç inferior a la jornada de treball d’un treballador a temps complet comparable.

3

la prestació per la meitat d’hores al dia d’un treballador a temps complet.

Exercici 17

Trieu l’opció correcta.

Quin contracte és més recomanable per substituir una treballadora embarassada?

NúmPregunta
1

Un contracte d’interinitat.

2

Un contracte fix.

3

Un contracte de relleu.

Exercici 18

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

La retribució d’un contracte en pràctiques serà fixada en el conveni, però si no ho regula, la retribució mínima per al primer any de vigència del contracte serà el per a un treballador d’igual categoria professional. Durant el segon any, la retribució serà del i en cap cas no serà inferior al .

2

Els contractes per obra o servei determinat s’extingeixen després que les parts ho hagin denunciat com a mínim si el contracte ha durat més d’un any. Actualment, en finalitzar el contracte, el treballador té dret a percebre la indemnització que reguli el conveni, però no podrà ser inferior a o la part proporcional corresponent.

Exercici 19

Trieu l’opció correcta.

Entenem per jornada laboral…

NúmPregunta
1

el nombre d’hores en què el treballador ha d’executar la seva activitat laboral.

2

el temps exacte que el treballador ha de prestar cada dia el seu servei.

3

el nombre d’hores anuals en què el treballador ha d’executar la seva activitat laboral.

Exercici 20

Trieu l’opció correcta.

Quan la durada de la jornada diària continuada excedeixi les sis hores, s’establirà un descans…

NúmPregunta
1

no inferior a quinze minuts durant la jornada.

2

de trenta minuts si el treballador és menor d’edat.

3

Les respostes a i b són correctes.

Exercici 21

Trieu l’opció correcta.

Quantes hores extraordinàries pot fer un treballador a l’any?

NúmPregunta
1

Les que estableixi el conveni col·lectiu.

2

80 hores extraordinàries a l’any sense comptabilitzar les compensades amb descans o fetes per força major.

3

Cap

Exercici 22

Trieu l’opció correcta.

Quin és el descans establert entre jornades?

NúmPregunta
1

9 hores.

2

12 hores.

3

Les que marqui el conveni col·lectiu del sector.

Exercici 23

Trieu l’opció correcta.

A quants dies de vacances té dret el treballador?

NúmPregunta
1

30 dies hàbils.

2

30 dies naturals.

3

Les respostes a i b són correctes.

Exercici 24

Trieu l’opció correcta.

En l’estructura del salari, l’antiguitat és…

NúmPregunta
1

el salari base.

2

un complement del salari derivat de les condicions personals dels treballadors.

3

un complement del salari derivat del treball fet o el lloc de treball.

Exercici 25

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions.

NúmPreguntaVF
1

El salari mínim interprofessional és inembargable. Únicament es pot embargar el SMI en cas de no haver-se fet el pagament de les pensions alimentàries del cònjuge o dels fills.

2

L’Estatut dels treballadors regula que el treballador té dret a tres gratificacions extraordinàries a l’any, una per Nadal, l’altra durant el mes que es fixi per conveni col·lectiu o per acord entre l’empresari i els representants legals dels treballadors, i una altra durant el mes de juliol.

Exercici 26

Trieu l’opció correcta.

L’empresari pot assignar activitats que pertanyen a una categoria professional inferior?

NúmPregunta
1

En cap cas.

2

Sí, si així ho disposa el conveni col·lectiu o el contracte.

3

Sí, per necessitats urgents i imprevisibles.

Exercici 27

Trieu l’opció correcta.

Una empresa vol traslladar un treballador a un lloc que exigeix un canvi de residència. Què pot fer el treballador?

NúmPregunta
1

Acceptar-ho; en aquest cas se li hauran d’abonar totes les despeses ocasionades per aquest motiu.

2

Donar per finalitzat el contracte; aleshores tindrà dret a una indemnització de 20 dies de salari per any treballat fins a un màxim de 12 mensualitats.

3

Les respostes a i b són correctes.

Exercici 28

Trieu l’opció correcta.

Quan l’empresa pugui demostrar que hi ha raons econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció, relacionades amb la seva competitivitat, productivitat o organització tècnica, estarà autoritzada a modificar determinades condicions de treball?

NúmPregunta
1

Sí, amb una notificació mínima d’un mes si és un treballador individual.

2

Sí, amb una notificació mínima de 15 dies si és un treballador individual.

3

No està autoritzada a modificar les condicions de treball unilateralment.

Exercici 29

Trieu l’opció correcta.

Segons l’Estatut dels treballadors es denomina suspensió de treball…

NúmPregunta
1

la finalització definitiva del contracte de treball.

2

la finalització temporal del contracte de treball.

3

la indemnització que rep un treballador.

Exercici 30

Trieu l’opció correcta.

Un treballador no cobra el salari des de fa tres mesos. Pot demanar l’extinció del contracte de treball?

NúmPregunta
1

Sí, amb una indemnització de 45 dies per any treballat amb un màxim de 42 mensualitats.

2

Sí, amb una indemnització de 33 dies per any treballat amb un màxim de 24 mensualitats.

3

Sí, amb una indemnització de 20 dies per any treballat amb un màxim de 12 mensualitats.

Exercici 31

Trieu l’opció correcta.

Un treballador arriba molt alegre després d’un dinar. El comandament immediat creu que ha begut massa, encara que treballa com sempre i és la primera vegada que ha vingut d’aquesta manera. L’empresari el podrà acomiadar al·legant una causa de l’article 54 de l’Estatut dels treballadors?

NúmPregunta
1

Sí, ja que estava embriagat.

2

No, ja que no és una embriaguesa habitual.

3

Sí, amb una indemnització de 45 dies per any treballat amb un màxim de 42 mensualitats.

Exercici 32

Trieu l’opció correcta.

El treballador que no estigui d’acord amb les acusacions al·legades en la comunicació escrita, hi podrà recórrer davant el jutjat social en un termini…

NúmPregunta
1

de 20 dies naturals.

2

de 15 dies hàbils.

3

de 20 dies hàbils.

Exercici 33

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions.

NúmPreguntaVF
1

Quan l’empresari ha incorregut en alguna de les causes de discriminació prohibides en la Constitució o s’han violat els drets fonamentals del treballador, el jutge dictarà sentència i qualificarà l’acomiadament com a improcedent.

2

L’acomiadament s’haurà de fer per escrit i s’hi haurà d’indicar la causa que l’origina i la data en què l’acomiadament serà efectiu. Els convenis col·lectius podran establir altres requisits.

Exercici 34

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

El treballador que no estigui d’acord amb l’acomiadament hi podrà recórrer davant . Prèviament és preceptiu que s’intenti arribar a una conciliació; per tant, haurà d’acudir a perquè actuï de mediador.

2

En l’acomiadament improcedent, no ha quedat acreditada la causa que s’al·lega. L’empresari, en el termini de de de la notificació de la sentència, optarà entre del treballador abonant-li els salaris que no ha percebut, o . En aquest cas, el treballador tindrà dret a una indemnització de de salari per any treballat fins a un màxim de i al cobrament dels salaris que no s’han cobrat (salaris de tramitació). Si la persona acomiadada fos un representant legal dels treballadors, l’elecció li correspondria a ell.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos