Annexos

Els convenis de l'OIT

Aquí teniu la relació d’alguns dels Convenis de l’OIT ratificats per l’Estat espanyol.

 • Conveni 98/1949, d’1 de juliol (Ratificat en el 1977) sobra aplicació dels principis de dret de sindicació i de negociació col·lectiva.
 • Conveni 154/1981, de 19 de juny (Ratificat en el 1985) sobre foment de la negociació col·lectiva.
 • Conveni 159/1983, de 20 de juny (Ratificat en el 1990) sobre readaptació professional i ocupació de persones minusvalides.
 • Conveni 162/1986, de 24 de juny (Ratificat en el 1990) sobre utilització de l´amiant en condicions de seguretat.
 • Conveni 173/1992, de 23 de juny (Ratificat en el 1995) sobre protecció dels crèdits laborals en cas d’insolvència de l’empresari.
 • Conveni 87/1948, de 9 de juliol (Ratificat en el 1977) sobre llibertat sindical i protecció del dret de sindicació.
 • Conveni 100/1953, de 23 de març (Ratificat en el 1967) sobre no discriminació salarial per raó de sexe sobre per un mateix treball.

Els drets socials fonamentals dels treballadors en la Carta social Europea

 1. Lliure circulació. Tot treballador de la Comunitat Europea té dret a la lliure circulació en tot el territori de la Comunitat, sense perjudici de les limitacions justificades per raons d´ordre públic, de la seguretat pública i de salut pública.
  El dret a la lliure circulació permet a qualsevol treballador exercir qualsevol professió u ofici a la Comunitat, en condicions de igualtat fde trate per l´accés al treball, les condicions de treball i protecció social del país d´acollida.
 2. Igualtat de tractament. S’ha de garantitzar la igualtat de tracte entre homes i dones i s’ha de desenvolupar la igualtat d’oportunitats entre homes i dones.
 3. Protecció social. Tot treballador de la CEU té dret a una protecció social adequada i a beneficiar-se de prestacions de seguretat social de nivell suficient segons la modalitat pròpia del país d´acollida.
 4. Remuneració adequada i ocupació. Tota persona té dret a una ocupació justament remunerada i a la lliure elecció i exercici d´una professió, així com a beneficiarse gratuitament dels serveis públics de col•locació.
 5. Millora de les condicions de vida i de treball. La Comunita Europea ha de lograr una millora de les condicions de vida i treball en el seu mercat interior desenvolupant reglamentacions laborals que defineixen les condicions de treball.

Font :FOL- Editex

Les Directives comunitàries

Aquí teniu una relació d’algunes directives comunitàries

 • Directiva 80/1107/CEE (28.11.1980): Protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l´exposició a agents químics, físics i biològics durant el treball.
 • Directiva 86/188/CEE (12.05.1986):Protecció dels treballadors contra els riscos deguts a l´exposició al soroll en el treball.
 • Directiva 89/391/CEE (12.06.1989): Aplicació de mesures per promoure la millora de la seguretat i salut dels treballadors en el treball.
 • Directiva 89/654/CEE (30.11.1989) : Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball.
 • Directiva 90/270/CEE (29.05.1990): Disposicions mínimes de seguretat i salut en el treball amb equips de pantalles de visualització.
 • Directiva 91/383/CEE (25.06.1991): Mesures de millora de la seguretat i salut en el treball dels treballadors d´empreses de treball temporal.
Anar a la pàgina anterior:
Exercicis d'autoavaluació
Anar a la pàgina següent:
Prestacions Socials