Resultats d'aprenentatge

Al finalitzar aquesta unitat l’alumne/a:

 1. Planifica estratègies, activitats i recursos psicomotrius, relacionant-los amb els principis de l’educació psicomotriu i les característiques individuals i del grup al qual va dirigit.
  • Identifica els principis de l’educació psicomotriu.
  • Identifica les característiques psicomotrius dels destinataris en funció de la seva edat.
  • Formula els objectius d’acord amb les característiques psicomotrius dels infants destinataris en funció de la seva edat.
  • Selecciona activitats adients a les característiques psicomotrius dels destinataris en funció de la seva edat.
  • Selecciona els recursos adients a les característiques psicomotrius dels destinataris en funció de la seva edat.
  • Organitza els espais adequant-los a les característiques psicomotrius dels destinataris en funció de la seva edat.
  • Estableix una distribució temporal de les activitats per adaptar-se a les característiques psicomotrius dels destinataris en funció de la seva edat.
  • Identifica els principis i els àmbits d’actuació psicomotriu.
  • Valora la importància de la psicomotricitat en l’educació infantil.
 2. Implementa activitats d’intervenció en l’àmbit sensorial, motor, cognitiu i psicomotor, relacionant-les amb els objectius previstos i amb les característiques dels infants.
  • Descriu les principals dificultats que poden sorgir de la realització de les activitats.
  • Organitza els espais en funció de l’activitat i de les característiques del grup.
  • Prepara els recursos materials propis de l’activitat.
  • Realitza les activitats ajustant-se a la planificació temporal.
  • Respecta els ritmes i necessitats individuals en el desenvolupament de l’activitat.
  • Selecciona estratègies d’intervenció promotores d’un clima d’afecte i confiança.
  • Valora la coherència de la implementació de les activitats amb la planificació.
  • Dona resposta a les contingències.
  • Genera entorns d’intervenció segurs.
 3. Avalua el procés i el rendiment de la intervenció realitzada en l’àmbit sensorial, motor, cognitiu i psicomotor, argumentant les variables rellevants en el procés i justificant la seva elecció.
  • Selecciona els indicadors d’avaluació.
  • Selecciona els instruments d’avaluació adients a les característiques individuals i a l’edat de l’infant.
  • Aplica l’instrument d’avaluació seguint el procediment correcte.
  • Registra les dades extretes del procés d’avaluació en el suport establert.
  • Interpreta la informació recollida del procés d’avaluació de la intervenció.
  • Identifica les situacions en què és necessària la col·laboració d’altres professionals.
  • Identifica les possibles causes d’una intervenció no adient.
  • Ajusta l’actuació i l’actitud del professional a la pauta prevista.
Anar a la pàgina anterior:
Referències
Anar a la pàgina següent:
Mapa conceptual