Referències

Bibliografia bàsica

Aucouturier, Bernard. (2009). Los fantasmas de acción y la práctica psicomotriz. Barcelona. Graó.

Manual que aporta les línies i els principis de la pràctica psicomotriu Aucouturier.

Aucouturier, Bernard, Mendel, Gerad. (2007). ¿Por qué los niños y las niñas se mueven tanto? El lugar de la acción en el desarrollo psicomotor y la maduración psicológica en la infancia. Barcelona: Graó.

Llibre en què el diàleg dels dos autors aporta elements per a la comprensió de l’expressivitat motriu i la valoració de la implementació d’aquelles activitats que donin seguretat i benestar a l’infant en el seu desenvolupament.

Cobos Álvarez, P. (2007). El desarrollo psicomotor y sus alteracions. Madrid: Ediciones Pirámide.

Manual pràctic en el qual es desenvolupen els trastorns psicomotors més representatius, les estratègies d’avaluació així com les estratègies per consolidar, desenvolupar, afavorir i/o consolidar cada un dels aspectes, dels elements psicomotrius.

Fusté Aquilué, S.; Bonatres Vellida, M. (2008). Psicomotricidad y Vida cotidiana (I0-3 años).Barcelona: Graó.

Les autores descriuen la pràctica psicomotriu relacionada amb les activitats quotidianes que es duen a terme a l’escola. Les activats que quasi sempre es relacionen amb la satisfacció i a la vegada amb l’educació de les necessitats bàsiques i que es repeteixen sempre en un mateix espai (l’aula) i amb la mateixa freqüència de temps: les entrades i sortides de l’escola, l’alimentació, la higiene, el descans.

Matín Domínguez, D. (2008). Psicomotricidad e intervención educativa. Madrid: Psicología Prámide.

Manual bàsic, en el qual es dóna una visió general de la psicomotricitat i de la intervenció educativa. D’especial interès són, sobretot, els capítols que fan referència a les característiques generals del desenvolupament psicomotor i els seus component bàsics així com a l’anàlisi dels trastorns més freqüents i les dificultats que comporten pels aprenentatges escolars.

Sugrañes, E. i Ángel, M. A. (coords.). (2008). La educación psicomotriz (3-8 años). Cuerpo, movimiento, percepción, afectividad: una propuesta teórico-práctica. Barcelona: Graó.

Aquest llibre tracta els aspectes que intervenen en el desenvolupament psicomotor tot introduint propostes d’activitats.

Vaca Escribano, M. J. i Varela Farreras, M. S. (2008). Motricidad y aprendizaje. El tratamiento pedagógico del ámbito corporal (3-6). Barcelona: Graó.

Llibre que presenta experiències relacionades amb el disseny curricular de l’etapa i una reflexió sobre com incardinar-les dins del projecte educatiu del centre.

Bibliografia complementària

Blázquet, D. i Ortega, E. (1982). La Educación Física en la enseñanza primaria. Barcelona: Ed. Cincel.

Cratty, B. (1983). Desarrollo perceptual y motor en los niños. Barcelona: Paidós.

Da Fonseca, V. (1995). Desarrollo motor: de la filogénesis a la ontogénesis de la motricidad humana. Barcelona: Inde Publicaciones.

Díaz Lucea, J. (1994). Evolución de las capacidades motrices en relación con el desarrollo evolutivo general. (Temario para oposiciones a maestro de Educación Física). Barcelona: INDE Publicaciones.

Le Boulch. (1995). El desarrollo psicomotor hasta los 6 años. Barcelona: Paidós.

Lowenfeld, V. i Lambert, W. (1980). Desarrollo de la capacidad creadora. Buenos Aires: Ediciones Kapelusz, S.A.

Martínez, E. i Delgado, J. (1985). El origen de la expresión en los niños de 3 a 6 años. Madrid: Ed. Cincel, S.A.

Ortega, E. i Blázquez, D. (1982). La actividad motriz en el niño de 6 a 8 años. Madrid: Cincel.

Piaget, J. i Walon, H. (1976). Los estadios en la psicología del niño. Buenos Aires: Nueva visión.

Riera, J. (1989). Aprendizaje motor. Madrid: Alambra.

Riera, J. (1989). Aprendizaje y condicionamiento. Madrid: Alambra.

Rius Estrada, M. D. (1989). Grafomotricidad. Madrid: Seco Olea Ediciones, S.L.

Triadó, C. (1998). Psicologia evolutiva. Vic: Ed. Eumo.

Vayer, P. (1972). El diálogo corporal. Barcelona: Científico-Médica.

Wickstrom, R.L. (1990). Patrones motores básicos. Madrid: Alianza Deporte.

Referències bibliogràfiques

Aucouturier, B. i altres (1985). La práctica psicomotriz. Reeducación y Terapia. Barcelona: Editorial Científico Médica.

Dupré, E. (1925). Pathologie de l’imagiation et de l’emotivité. París: Payot.

Mendiara, J. i Gil, P. (2003). Psicomotricidad: evolución, corrientes y tendencias actuales (pàg. 26).

Picq, L. i Vayer, P. (1965). Educations psychomotrice et arriération mentale París: Doin-Deren et Cia. (pàg. 49).

Le Boluch, J. (1969). La educación por el movimiento en la edad escolar. Buenos Aires: Paidós.

Le Boulch, J. (1995). El desarrollo psicomotor hasta los 6 años. Barcelona: Paidós Ibérica (pàgs. 163-291).

Wallon, H. (1979). La evolución psicològica del niño. Barcelona: Crítica (3a ed.).

Arnáiz, P. i Bolarin, M.J. Guia para la observación de los parámetros psicomotores. Revista Interuniversitaria de Formación del profesorado, nº 37, abril 2000 (pàgs. 63-85).

Vives, I. (2009) Formación personal. A: Curs Espacialista Universitari en intervenció Psicomotriu en l’àmbit educatiu, 2a ed. Universistat de Girona. (Document no publicat).

Viscarro, I. (2010) Evolució de la psicomotricitat als centres d’Educació infantil. El cas de les comarques de Tarragona. Tesi doctoral. Universitat Rovira i Virgili.

Antón M. (1979) La psicomotricitat en el parvulario Barcelona. Laia. Cuadernos de pedagogia.

Adreces d'interès

http://xtec.cat

En aquesta adreça hi trobareu les experiències que les escoles d’arreu de Catalunya han penjat a la xarxa.

http://www.youtube.com/results?search_query=sesiones+de+sicomotricidad&search_type=&aq=f

En aquesta adreça podreu visualitzar diferents sessions de psicomotricitat.

http://blocs.xtec.cat/ceipmartamatavendrellpsico/

En aquest web hi trobareu un exemple d’una sessió de psicomotricitat.

http://www.slideshare.net/josefinaminguell/psicomotricitat-infantil

En aquest web hi trobareu exemples de sessions de psicomotricitat per a nens i nenes de P3.

http://elblogdelsantmiquel.blogspot.com.es/2011/03/lateralitat-i-relacions-espacials.html

És el web d’una escola on podeu trobar diferents activitats per treballar la lateralitat i les relacions espacials.

http://www.terras.edu.ar/jornadas/159/biblio/159Los-Juegos-de-Reglas.pdf

En aquest web hi trobareu informació sobre què són els jocs de regles, la importància que tenen en la metodologia de l’Educació infantil i quina ha de ser la funció de l’educador.

Anar a la pàgina anterior:
Mapa conceptual