Introducció

Aquesta unitat dedicada a “La psicomotricitat” recull les diferents aportacions pedagògiques en l’àmbit de la psicomotricitat que es plasmen en les pràctiques educatives vigents a l’escola infantil del nostre país.

Us ha cridat mai l’atenció un moviment no harmònic d’una persona quan camina, corre o balla? Sovint el moviment ens aporta informació sobre nosaltres mateixos, però també ens en proporciona molta sobre les altres persones. Us sembla que la manera en què ens movem té a veure amb la manera com som?

Es podria dir que la manera de moure’ns resumeix la història de la nostra vida. En aquesta unitat trobareu exposades les diferents maneres d’entendre la relació entre la motricitat i la cognició que hi ha hagut d’ençà del naixement de la psicomotricitat. Hi veureu de quina manera s’integren tots els conceptes que han estat desenvolupats en aquest crèdit amb referència al desenvolupament sensorial, motor i cognitiu.

Els petits moviments, els moviments precisos, els grans moviments i els moviments de tot el cos són fruit del desenvolupament del nen i, a la vegada, en són propulsors; és a dir, l’activitat és possible gràcies al desenvolupament sensorial perquè aporta informació sobre el nostre propi cos i el món que ens envolta, gràcies al desenvolupament motor, perquè la maduresa nerviosa i muscular facilita la coordinació necessària per executar un moviment, i gràcies també, finalment, al desenvolupament cognitiu, que permet interpretar tota la informació que reben els nens i les nenes d’ells mateixos i de l’entorn. Com a recordatori de tot plegat, al llarg de la unitat formativa trobareu indicacions amb la referència d’on heu d’anar a repassar els continguts ja fets.

En l’apartat “Concepcions teòriques de la psicomotricitat” coneixereu les diferents perspectives de psicomotricitat i les aportacions que han fet els principals autors al concepte de psicomotricitat des del seu naixement fins a l’actualitat tant a Europa com al nostre país. Podem esmentar Wallon, Ajuriaguerra, Le Bouch, Louis Picq i Pierre Vayer, Laiperre i Aucouturier.

També cal incidir en el concepte de psicomotricitat entès com a aglutinador de les adquisicions motrius de l’infant tot seguint la proposta de classificació esmentada per José Luis Conde i Virgínia Viciana que relaciona els aspectes de control i consciència corporal, locomoció i manipulació, aspectes que són la base de totes les adquisicions motrius, tot incorporant també els girs.

En l’aspecte del control i la consciència corporal (ho treballareu en l’apartat “Conceptes de psicomotricitat”) es veuran totes les adquisicions que permeten a l’infant un millor domini del seu cos: l’activitat tònic postura equilibradora que abraça el to muscular, la postura, l’equilibri, l’esquema corporal, la lateralitat amb els seus tipus i els períodes d’adquisició, la respiració i les senseopercepcions.

En la locomoció es descriuen els primers moviments voluntaris, els desplaçaments naturals, els desplaçaments construïts i els salts i, en la manipulació s’integren els moviments manipuladors elementals, els llançaments i les recepcions.

S’introdueix també els conceptes d’espacialitat, temporalitat i coordinació.

Cadascun d’aquests conceptes bàsics de psicomotricitat abans esmentats són fonamentals per entendre com portar a terme l’activitat psicomotriu (funcions, objectius, estratègies, materials, paper de l’educador, etc.). Aquest coneixement us donarà eines per construir el vostre propi criteri, que acabareu de concretar més endavant amb la pràctica diària de dedicació al món de l’educació infantil.

Anar a la pàgina següent:
Resum