Referències

Bibliografia bàsica

Diversos autors (2000). Llibre blanc de l’Atenció primerenca, Real patronat de Prevenció i Atenció a persones amb minusvalia. Madrid: Ministerio de Trabajo y de Servicios Sociales.

Federación Española del Sindrome de Down. Atención temprana. Niños con sindrome de Down y otros problemas de desarrollo. Madrid: Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales.

Gotzens i Busquets, A. Ma.; Marro i Cosialls, S. (2009). Pautes per a la detecció de pèrdues auditives. Barcelona: CREDA.

Grup de Treball sobre els Trastorns Mentals Greus en la Infància i l’Adolescència (2007). Recomanacions per a l’atenció dels trastorns mentals greus en la infància i l’adolescència. Barcelona: CatSalut (“Quaderns de Salut Mental”, núm. 6).

Guia que ens situa en les diferents patologies mentals i orienta la nostra actuació davant dels trastorns mentals greus.

Lucerga, R.; Gascon. E. (2004). En los zapatos de los niños ciegos. Madrid: Guies ONCE.

És una guia del desenvolupament per a nens amb discapacitat visual greu des dels 0 mesos fins als 3 anys, orientada a pares i professionals.

Marín Aparicio, M.; García Martín, A. (2007). El modelo de Atención Temprana y coordinación entre niveles en el municipio de Móstoles. Madrid: Centro de Atención Temprana AFANDEM.

Bibliografia complementària

Confederación ASPACE (2004). Manual de Intervención sociofamiliar. Madrid: Editorial Polibea (“Cuadernos de Parálisis Cerebral”).

És un manual on s’explica la intervenció amb infants amb paràlisi cerebral de diferents edats. També hi podreu trobar exemples de diferents projectes.

Document orientatiu dels signes d’alarma per poder determinar si un infant es troba en risc, desglossat per mesos. El podeu trobar a www.lasalle.es/shema/relajacion/signos.pdf.

FEAPS (1999). Apoyo a Familias de personas con retraso mental. Orientaciones para la Calidad. SIIS – Centro de Documentación y Estudios (“Manuales de Buena Práctica FEAPS”).

És un manual molt pràctic i senzill que orienta les famílies que tenen nens i nenes amb retard mental.

Izuzquiza Gasset, D.; Ruíz Incera, R. O. (2003). Tú y yo aprendemos a relacionarnos. Programa para la enseñanza de las habilidades sociales en el hogar. Madrid: Fundación Prodis / Obra Social Caja Madrid.

Llibre de 141 pàgines molt pràctic i senzill de llegir que explica com es poden treballar les habilitats socials amb infants a casa.

Ponces i Vergé, J. (1993). Paràlisi Cerebral. Què ens cal saber. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Benestar Social.

Aquest llibre és el volum 9 d’una col·lecció de diferents llibres. Té 47 pàgines i ens descriu clarament què és la paràlisi cerebral i com hem d’actuar davant d’un infant amb aquesta disfunció neurològica.

Ministerio de Asuntos Sociales. Instituto Nacional de Servicios Sociales. IMSERSO (1994). Clasificación Internacional de Deficiencia, Discapacidad y Minusvalía. Manual de Clasificación de las consecuencias de enfermedad (2a ed.). Publicada per a assaig d’acord amb la resolució WHA 29.35 de la XXIX Assemblea Mundial de la Salut.

Hi trobareu la classificació de les diferents deficiències de forma àmplia i ben explicada.

Adreces d'interès

http://tr.im/S6nw

Pàgina adreçada als mestres i els educadors i centrada en l’educació pels drets humans que conté molts recursos. Pot ser un recurs complementari si voleu reflexionar sobre els drets dels infants, i conté acudits i vinyetes de diferents humoristes.

http://tr.im/S6nN

Pàgina adreçada a mestres i educadors que conté informació, materials i eines adreçades a facilitar l’atenció personalitzada a l’alumnat amb NEE.

http://tr.im/S6nY

El projecte FRESA posa a l’abast programari educatiu i ajudes tècniques per a les persones amb discapacitat motora i auditiva.

http://tr.im/S6ob

Base de dades sobre recursos de suport i tècnics per a l’autonomia personal.

http://tr.im/S6on

Presenta recursos i jocs accessibles per ajudar els infants a aprendre.

http://tr.im/S6oA

Portal d’aplicacions per a infants amb necessitats educatives especials (construcció de cares, maletes de sons, pintar dibuixos, barrejar colors, ratolí adaptat, etc.).

http://tr.im/S6oQ

Els serveis educatius específics donen suport a l’activitat pedagògica dels centres en la seva actuació amb l’alumnat amb discapacitats específiques que interfereixen en el seu desenvolupament personal, social i curricular. A més a més, donen atenció directa i orientació a aquest alumnat i a les famílies.

http://tr.im/S6oY

Hi trobareu diferents guies pràctiques per al professorat que desenvolupen diferents àmbits temàtics amb l’objectiu de proporcionar suport als professionals del món educatiu en forma d’orientacions, estratègies, recursos didàctics, etc. que millorin l’atenció educativa a les necessitats que presenten molts infants i joves.

http://tr.im/S6pd

Pàgina d’ajudes tècniques augmentatives adreçades a persones amb discapacitat motora.

http://tr.im/S6pt

La finalitat d’aquest material, “Tinc un alumne sord a l’aula”, és oferir als ensenyants dels centres ordinaris que tenen per primera vegada un/a alumne/a sord/a a l’aula un seguit de continguts rellevants de caire informatiu i divulgatiu en relació amb la sordesa i amb les necessitats educatives que se’n deriven que contribueixen a optimitzar la seva tasca educativa.

En aquesta pàgina web trobaren diferents models de contes SPC. http://www.edu365.cat/primaria/contes/contes_spc/

Anar a la pàgina anterior:
Mapa conceptual