Resultats d'aprenentatge

Al finalitzar aquesta unitat l’alumne/a:

 1. Planifica estratègies, activitats i recursos d’intervenció primerenca, analitzant les teories explicatives i les característiques especifiques del grup al qual va dirigit.
  • Identifica les principals alteracions i trastorns del desenvolupament sensoperceptiu, cognitiu i motor.
  • Formula objectius acords a les característiques evolutives en l’àmbit sensoperceptiu, cognitiu i motor dels destinataris de la intervenció educativa en funció de la seva edat.
  • Proposa activitats apropiades a les característiques evolutives en l’àmbit sensoperceptiu, cognitiu i motor dels destinataris de la intervenció educativa en funció de la seva edat.
  • Selecciona recursos adients a les característiques evolutives en l’àmbit sensoperceptiu, cognitiu i motor i dels destinataris de la intervenció educativa en funció de la seva edat.
  • Organitza els espais adequant-los a les característiques evolutives en l’àmbit sensoperceptiu, cognitiu i motor dels destinataris de la intervenció educativa en funció de la seva edat.
  • Estableix una distribució temporal de les activitats per adaptar a les característiques evolutives en l’àmbit sensoperceptiu, cognitiu i motor, els destinataris de la intervenció educativa en funció de la seva edat.
  • Realitza propostes creatives i innovadores en la planificació de la intervenció.
  • Valora la importància de la intervenció en l’àmbit sensoperceptiu, cognitiu i motor com a mitjà per afavorir l’exploració en l’entorn per part de l’infant
 2. Implementa activitats d’intervenció primerenca en l’àmbit sensoperceptiu, cognitiu i motor, relacionant-les amb els objectius previstos i amb les característiques dels infants.
  • Descriu les principals dificultats que poden sorgir en la realització de les d’activitats.
  • Organitza els espais en funció de l’activitat i de les característiques del grup.
  • Prepara recursos materials propis de l’activitat.
  • Realitza les activitats ajustant-se a la planificació temporal.
  • Respecta els ritmes i les necessitats individuals en el desenvolupament de l’activitat.
  • Seleccionar estratègies d’intervenció promotores d’un clima d’afecte i confiança.
  • Valora la coherència de la implantació de les activitats amb la planificació.
  • Dóna resposta davant les contingències.
  • Generar entorns d’intervenció segurs.
 3. Avalua el procés i el resultat de la intervenció primerenca realitzada en l’àmbit sensoperceptiu, cognitiu i motor , argumentant les variables en el procés i justificant la seva elecció.
  • Selecciona els indicadors d’avaluació.
  • Selecciona els instruments d’avaluació adients a les característiques individuals i a l’edat de l’infant.
  • Aplica l’instrument d’avaluació seguint el procediment correcte.
  • Registra les dades extretes del procés d’avaluació en el suport establert.
  • Interpreta la informació recollida del procés d’avaluació de la intervenció.
  • Identifica les situacions en que és necessària la col·laboració d’altres professionals.
  • Identifica les possibles causes d’una intervenció no adient.
  • Ajusta l’actuació i actitud del professional a la pauta prevista.
Anar a la pàgina anterior:
Resum
Anar a la pàgina següent:
Mapa conceptual