Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Trieu l’opció correcta.

Intervenir en atenció primerenca és…

NúmPregunta
1

operar en les àrees afectades per aconseguir els resultats més favorables que aturin el retard de desenvolupament.

2

actuar de manera conscient, organitzada i dirigida sobre la persona i el seu entorn per tal de mantenir-ne, millorar-ne o transformar-ne la situació.

3

actuar en l’àrea motora i comunicativa de manera compensatòria i coordinada amb l’equip multidisciplinari.

4

estar atent als signes d’alerta per poder actuar immediatament.

Exercici 2

Relacioneu els tres nivells que distingeix el Llibre blanc de l’atenció primerenca amb els seus objectius últims.

NúmPreguntaResposta
1

La prevenció primària té com a finalitat

2

La prevenció secundària té la finalitat de

3

Les necessitats socials consisteixen a

Exercici 3

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les afirmacions següents:

NúmPreguntaVF
1

Els serveis socials tenen competència a intervenir en les situacions de risc social i maltractament del menor.

2

Els serveis socials són els que més dificultat tenen a detectar les persones o famílies en risc.

3

Els serveis socials estan formats per equips de treballadors que es relacionen de manera monodisciplinària.

4

Els serveis socials donen resposta a les persones i/o a les famílies en risc.

5

Els serveis socials donen suport a la qualitat de les funcions parentals de les famílies en riscs a través d’ajuts socials.

6

Els serveis socials disposen d’unitats de serveis socials que actuen generalment en municipis, districtes o barriades.

Exercici 4

Trieu la resposta correcta.

Quina és la finalitat de la intervenció primerenca?

NúmPregunta
1

Potenciar la capacitat del desenvolupament de l’infant amb trastorns o risc de patir-los amb independència de l’entorn social i familiar integrant-lo en tot moment en l’entorn escolar.

2

Facilitar els recursos necessaris tant per a l’infant com per a la seva família que en permetin la integració en la vida normalitzada, amb independència de si pateix o pot patir un trastorn del desenvolupament.

3

Potenciar la capacitat del desenvolupament de l’infant amb trastorns o risc de patir-los, a través d’accions optimitzadores i compensatòries que en millorin l’autonomia personal, i d’aquesta manera possibilitar-ne la integració en l’entorn social, familiar i escolar.

4

Determinar el tipus de trastorn que pateix l’infant per poder establir un grau de discapacitat que en faciliti la integració, ja que així es podran posar al seu abast els recursos i les mesures compensatòries necessàries per pal·liar-ne la discapacitat.

Exercici 5

Completeu els diferents serveis amb la paraula o paraules que considereu més adients:

NúmPregunta
1

Els són els encarregats d’assessorar i orientar psicopedagògicament els centres educatius amb l’objectiu de facilitar les eines suficients per donar resposta a l’alumnat amb necessitats educatives durant l’escolaritat.

2

Les són unitats amb una sèrie de recursos humans, tècnics i materials ubicats en els centres educatius (CEIP) i en diverses llars d’infants que ajuden l’alumnat que presenten necessitats educatives especials i hi donen suport.

3

Els són serveis educatius especialitzats per atendre l’alumnat amb deficiències auditives greus i permanents o amb trastorns greus del llenguatge.

4

Els són un servei educatiu que dóna atenció específica a l’alumnat amb dèficit visual.

Exercici 6

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les afirmacions següents:

NúmPreguntaVF
1

Els equips d’assessorament i orientació psicopedagògica (EAP) són els encarregats d’assessorar i orientar psicopedagògicament els centres educatius.

2

Els equips d’assessorament i orientació psicopedagògica (EAP) tenen l’objectiu de facilitar les eines suficients per donar resposta a l’alumnat amb necessitats educatives durant l’escolaritat.

3

Les llars d’infants no són àmbit d’actuació de l’EAP.

4

Els equips d’assessorament i orientació psicopedagògica (EAP) són multidisciplinaris i porten a terme la intervenció i planificació en les diferents zones sanitàries.

5

L’alumnat, els educadors, els mestres i els professors poden accedir als equips d’assessorament i orientació psicopedagògica (EAP) a través del centre docent.

6

Els equips d’assessorament i orientació psicopedagògica (EAP) formen part de les comissions de l’escolarització i participen activament en l’assignació de places escolars d’alumnes amb necessitats educatives especials en l’escola ordinària.

Exercici 7

Trieu l’opció correcta.

La funció de la Direcció General d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència (DGAIA) és…

NúmPregunta
1

potenciar la capacitat del desenvolupament de l’infant amb trastorns o risc de patir-los amb independència de l’entorn social i familiar integrant-lo en tot moment en l’entorn escolar.

2

prevenir els infants i els adolescent (i les famílies) en situació de risc social del seu àmbit territorial, estudiar-los i fer-ne el seguiment, promovent el benestar dels menors i contribuint al seu desenvolupament personal.

3

assessorar i orientar psicopedagògicament els centres educatius amb l’objectiu de facilitar les eines suficients per donar resposta a l’alumnat amb necessitats educatives durant l’escolaritat.

4

determinar el tipus de trastorn que pateix l’infant per poder establir un grau de discapacitat que en faciliti la integració, ja que així es podran posar al seu abast els recursos i les mesures compensatòries necessàries per pal·liar-ne la discapacitat.

Exercici 8

Trieu l’opció correcta.

Els programes en intervenció primerenca centren la seva avaluació…

NúmPregunta
1

en l’àrea cognitiva, l’àrea del llenguatge i l’àrea motora.

2

en l’àrea psicosocial, l’àrea afectivoemocional i l’entorn sociofamiliar.

3

en l’àrea cognitiva, l’àrea del llenguatge i l’àrea motora, però també es tenen en compte l’àrea psicosocial, l’afectivoemocional i l’entorn sociofamiliar.

4

Cap resposta és correcta.

Exercici 9

Completeu les afirmacions amb la paraula o paraules que considereu més adients:

NúmPregunta
1

Els són serveis de valoració i orientació que, adreçats a persones amb discapacitat, tenen com a funció la informació, l’orientació i la valoració d’infants i adults tant en l’àmbit</groc> físic, psíquic, sensorial com de malalties mentals.</blau>

2

El dóna serveis d’atenció especialitzada i suport en l’àmbit de l’atenció primària a infants i joves fins als 18 anys a través d’un equip multidisciplinari format per psiquiatres, psicòlegs, treballadors socials i personal especialitzat.

3

La s’adreça a persones amb discapacitat motora que requereixen sistemes augmentatius o alternatius de comunicació (comunicadors amb veu, plafons de comunicació…), mobilitat assistida (comandaments de cadires, joysticks adaptats…), accés a l’ordinador (ratolins, programaris especialitzats…) i joc adaptat i sistemes de control de l’entorn (mecanismes per obrir i tancar finestres, activació de joguines…).

4

Els equips de la depenen d’entitats locals des d’un punt de vista orgànic i tenen la funció de prevenir els infants i adolescents (i les famílies) en situació de risc social del seu àmbit territorial, estudiar-los i fer-ne el seguiment, promovent el benestar dels menors i contribuint al seu desenvolupament personal.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos