Activitats

Fer un quadre de doble entrada

L’objectiu d’aquesta activitat és identificar els diferents serveis i recursos institucionals i les seves funcions.

Realitzeu un quadre de triple entrada amb la tipologia de serveis i recursos enquadrant-los en cada departament (acció social i ciutadania, educació, sanitat).

Contes en SPC

L’objectiu d’aquesta activitat és conèixer i seleccionar diferents materials i recursos disponibles en SPC i poder crear a partir dels exemples proposats un conte que afavoreixi la realització d’activitats d’estimulació, la comunicació i a la vegada faci una estimulació psicomotriu a través del mateix.

Material de consulta: Antoja i Mas, J.; Morales Díaz, O. Programa d’Informàtica Educativa, 2000.

Es tracta d’una col·lecció de quatre contes originals La llegenda de Sant Jordi, Conte de Nadal, El Gengant del Guix, El globus i El carnaval del bosc, que inclouen sistemes de comunicació alternativa.

Els contes es presenten com a fitxers Power Point per visualitzar-los a la pantalla o fitxers Word que es poden imprimir per confeccionar un llibre. La finalitat és potenciar la comunicació dels alumnes que no fan servir els mateixos codis comunicatius que la resta de nens i nenes, i per això les seves intencions comunicatives no sempre tenen un contingut clar.

El material es pot baixar de la següent adreça: Contes SPC.

Haureu de fer una proposta d’intervenció que respecti el ritme evolutiu de l’infant a través d’un taller que treballi els recursos expressius (ball, pintar, cantar, representació…) que motivin el treball de totes les parts del cos.

a) Llegiu el text Guia de contes d’SPC a l’Annex 1, i feu un mapa conceptual del les parts:

 • Quins són els aspectes bàsics que descriu el text?
 • Quina és la seva proposta educativa i a qui va adreçada?
 • Com s’estructura el taller d’expressió i contes?
 • Creieu que podríeu proposar diferents activitats en atenció primerenca a partir d’aquesta proposta? Raoneu la resposta

b) Mireu a l’annex 2 els diferents contes que s’hi proposen. Trieu-ne un i a partir dels diferents símbols de SPC que trobeu a peu de cada imatge, digueu de quina manera el narraríeu, com faríeu ressaltar les accions, de quina manera us centraríeu en totes o en triaríeu algunes.

c) A partir dels contes que heu vist, proposeu un conte senzill i munteu un taller que faciliti l’estimulació de la nena d’aquest cas:

Exposició del cas

La Maria és una nena de 3 anys afectada d’una paràlisi cerebral. És una nena molt feliç i riallera i li posa moltes ganes en tot allò que realitza. A causa de la seva patologia, té problemes per moure bé el costat dret. Es desplaça amb l’ajut d’un caminador, però el braç i la mà tendeix a no utilitzar-los,ho resolt de seguida amb la ma dreta. D’altra banda li costa bastant articular les paraules i demana les coses per gestos.

Elaboració d’activitats

L’objectiu d’aquesta activitat és elaborar diferents activitats a partir de casos proposats, organitzant els espais per a portar-les a terme per a la seva posterior implementació.

L’activitat consta de dues parts. En la primera es demana que visualitzeu aquest vídeo:

i que a partir del vídeo feu una relació dels objectius que es proposen per a nens i nenes d’0 a 3 anys i d’3 a 6 anys

En la segona part es tracta d’elaborar activitats. Els vídeos que us recomanem a continuació presenten diferents activitats que us poden ajudar en la creació d’activitats:

 • Atenció primerenca per a nens i nenes autistes
 • Estimulación temprana “Liceo Federico Froebel
 • Un dia de treball en l’CDIAT 3/7

Exposició dels casos

 • La Maria de 9 mesos, va néixer prematurament a les 36 setmanes. Actualment presenta un retard en el desenvolupament, propi d’una nena prematura.
 • En Miquel de 30 mesos té la síndrome de Down. És un noi molt eixerit i rialler, i sempre té ganes de fer coses. Entén gairebé tot però comença a dir les primeres paraules. Encara no camina, però comença a gatejar.
 • El Martí està escolaritzat a l’aula de P3, i té diagnosticat una síndrome d’Asperger. Té problemes en la parla i li costa la relació amb els altres infants, només accepta a l’educadora i rebutja a la resta d’adults.
 • La Berta de 18 mesos té una paràlisi cerebral. Presenta una hipotonia lleugera als braços i més severa a les cames. Diu alguna paraula i sovint emet sons per cridar l’atenció. Li agrada molt que els companys li diguin i li facin coses.

A partir dels casos proposats trieu-ne 2 i elaboreu la següent pauta:

 • Analitzar les característiques de les possibles necessitats de l’infant i determina quines àrees consideres més adient la intervenció. Raona el perquè.
 • Elaborar 10 activitats diferents per a cada cas amb l’objectiu d’estimular i millorar l’atenció educativa a les necessitats que presenta (també us podeu ajudar en l’apartat recurs 2 101 activitats):

La pauta d’activitat ha d’incloure el següents apartats:

 • Nom de l’activitat
 • Objectiu
 • Durada (quan de temps durarà l’activitat)
 • Àrea d’intervenció (especifiqueu si es l’àrea perceptivo-congnitiva, motora, sociocomunicativa, autonomia personal)
 • Desenvolupament o descripció (Com la portareu a terme l’activitat, pas a pas)
 • Recursos materials (Materials que es necessiten per a portar-la a terme (per exemple Pilotes, fotografies…). Adaptacions especifiques del material.
 • Recursos espacials o localització. (Si l’activitat es realitzarà a l’aula ordinària o a l’aula de psicomotricitat, quins recursos i materials es necessiten per a adequar l’espai per a portar a terme l’activitat)
 • Avaluació
 • Observacions

Elaboreu un registre d’observació orientat a fer el seguiment de les activitats i un registre d’avaluació pel conjunt d’activitats proposades.

Anar a la pàgina anterior:
La intervenció primerenca: actuacions
Anar a la pàgina següent:
Exercicis d'autoavaluació