Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Trieu l’opció correcta.

El desenvolupament infantil en els primers anys es caracteritza per l’adquisició progressiva…

NúmPregunta
1

de funcions tan importants com el control postural, l’autonomia de desplaçament, la comunicació, el llenguatge verbal i la interacció social.

2

de les destreses necessàries per poder aprendre a l’escola amb autonomia, i del control dels esfínters.

3

de la genètica adequada a la satisfacció dels requisits bàsics per a l’ésser humà biològics i psicoafectius.

4

Cap opció és la correcta.

Exercici 2

Trieu l’opció correcta.

Una persona que no pot atendre les seves pròpies necessitats bàsiques és una persona…

NúmPregunta
1

discapacitada.

2

minusvàlida.

3

dependent.

4

incapaç.

Exercici 3

Trieu l’opció correcta.

Les actuacions preventives destinades a evitar l’aparició de la dependència s’anomena…

NúmPregunta
1

prevenció introductòria.

2

prevenció primària.

3

prevenció secundària.

4

prevenció terciària.

Exercici 4

Trieu l’opció correcta.

La immobilitat és…

NúmPregunta
1

la situació en què alguna cosa o algú ens subjecta fortament i ens impedeix dur a terme qualsevol acció, especialment les activitats de la vida diària.

2

la situació en què no podem fer les activitats instrumentals de la vida diària i no aconseguim portar a terme les activitats bàsiques perquè no podem moure els membres.

3

la situació que impedeix fer les activitats bàsiques de la vida diària a causa d’alguna paraplegia, hemiplegia, diplegia o apoplexia.

4

la disminució o la pèrdua de la capacitat del moviment, que limita o inhabilita per a la realització de les activitats bàsiques així com instrumentals de la vida diària.

Exercici 5

Trieu l’opció correcta.

Entenem per discapacitat

NúmPregunta
1

la supressió total o parcial de la capacitat de dur a terme una activitat normal, deguda a una deficiència.

2

una llarga llista de malalties o patologies que impliquen dèficit amb una descripció prèvia i una manera específica de viure-la.

3

la supressió total o parcial de la capacitat de pensar i prendre decisions que incapacita per dur a terme una activitat normal.

4

una llarga llista de patologies o malalties que indiquen la supressió total o parcial de les capacitats de tots els deficients.

Exercici 6

Trieu l’opció correcta.

El Consell de Europa defineix la dependència com un…

NúmPregunta
1

estat cognitiu i emocional en què es troben les persones que, per raons associades a problemes de toxicitat que n’afecten l’autonomia psíquica o intel·lectual, necessiten assistència o ajuts importants per als actes corrents de la vida diària, i de manera particular, els actes que es refereixen a la cura personal.

2

estat en què es troben les persones que, per raons associades a la falta o pèrdua d’autonomia física, psíquica o intel·lectual, necessiten assistència o ajuts importants per als actes corrents de la vida diària, i de manera particular, els referents a la cura personal.

3

estat en què es troben les persones que, per raons associades a la manca de recursos econòmics i de falta de familiars que se’n facin càrrec, es veuen obligades a recórrer a un centre de dia o a una residència perquè en tinguin cura i en puguin cobrir les necessitats bàsiques.

4

estat cognitiu i emocional en què es troben les persones grans que, per raons associades a problemes de l’edat (malalties diverses, Alzheimer…) que n’afecten l’autonomia física, psíquica o intel·lectual, necessiten assistència o ajuts importants per als actes corrents de la vida diària, i de manera particular, els actes que es refereixen a prendre cura de la seva persona.

Exercici 7

Trieu l’opció correcta.

Una persona amb discapacitat física…

NúmPregunta
1

presenta problemes amb la producció, la regulació i l’execució de moviments.

2

no es pot orientar temporalment a causa de lesions en el sistema nerviós.

3

no presenta alteracions en el funcionament de l’aparell locomotor i sí en el sistema nerviós.

4

té alteracions en l’aparell locomotor però no presenta lesions ni immobilitat en els membres.

Exercici 8

Trieu l’opció correcta.

Què és la coordinació?

NúmPregunta
1

Un conjunt d’accions compensatòries i optimitzadores la finalitat de les quals és afavorir la maduració en tots els àmbits del desenvolupament.

2

Un equip interdisciplinari que comparteixen decisions d’una mateixa disciplina.

3

Donar resposta a la pregunta què cal fer de manera pautada i definida, establint uns objectius, analitzant les característiques pròpies de la persona a qui s’adreça.

4

L’acció de posar en conjunció tots els mitjans i els esforços de què es disposa a fi de dur a terme una acció en comú mitjançant una gestió ordenada.

Exercici 9

Completeu amb els conceptes adients cada definició.

NúmPregunta
1

La intervenció primerenca és un conjunt que tenen com a finalitat .

2

L’estimulació precoç és un la finalitat de la qual és .

3

L’estimulació precoç és un conjunt adreçades a la l’objectiu de les quals és donar resposta a que presenten els infants amb o que corren el risc de patir-los tan aviat com sigui possible.

4

Aquestes intervencions, que han de considerar la globalitat de l’infant, han de ser planificades per un equip de professionals .

Exercici 10

Relacioneu cadascun dels cinc nivells de necessitat que va establir Maslow amb els exemples que els defineixen.

NúmPreguntaResposta
1

Necessitats fisiològiques

2

Necessitats de seguretat i protecció

3

Necessitats socials

4

Necessitats d’estima

5

Necessitats d’autorealització

Exercici 11

Completeu les definicions amb la paraula o les paraules que considereu més adients.

NúmPregunta
1

Planificar és donar resposta a de manera pautada i definida, tot establint uns objectius i analitzant les a qui va adreçada , amb una metodologia concreta, i tot definint , etc., per tal de dur-la a terme.

2

Un equip multidisciplinari és format per que posen en joc en una durant un període de temps concret.

3

Un equip transdisciplinari és aquell en què els components d’altres i les incorporen . assumeix la responsabilitat de o el contacte directe amb la .

4

Un equip interdisciplinari és l’equip format en el qual hi ha per compartir la , les , i es tenen uns objectius comuns.

Exercici 12

Completeu les afirmacions amb la paraula o paraules que considereu més adients.

NúmPregunta
1

Dins dels s’inclouen els infants que durant el període prenatal, perinatal o postnatal, o durant el desenvolupament primerenc, han estat sotmesos a situacions que en poden alterar el procés maduratiu.

2

Els combinen diferents factors, en especial en els grups socials en què es combinen també els factors biològics.

3

Dins dels s’inclouen els infants que procedeixen d’àmbits socioeconòmics complexos i desafavorits, o que es troben en situació de desempararament.

4

Els determinen el grau i el tipus d’aprenentatge que han d’haver assolit els infants en finalitzar cada cicle.

Exercici 13

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les afirmacions següents:

NúmPreguntaVF
1

L’embaràs accidental traumatitzant és un factor de risc social.

2

Una gran prematuritat és un factor de risc social.

3

La hidrocefàlia és un factor de risc social.

4

La prostitució és un factor de risc social.

5

Uns pares amb un QI baix són un factor de risc social.

6

L’alcoholisme o la drogoaddicció són factors de risc social.

Exercici 14

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les afirmacions següents:

NúmPreguntaVF
1

Malformacions del sistema nerviós central són factors de risc biològic.

2

Convulsions neonatals són factors de risc biològic.

3

Les sospites de maltractament són factors de risc biològic.

4

La hidrocefàlia és un factor de risc biològic.

5

Les mares adolescents són factors de risc biològic.

6

El dany cerebral evidenciat per una ECO o un TAC és un factor de risc biològic.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos