Annexos

Guia abreujada per detectar casos de sordceguesa

Aquest annex presenta una sèrie de descriptors que faciliten a les persones no especialistes, la detecció de la sordceguesa tant en la congènita com l’adquirida.

Pautes d’observació per detectar dèficits visuals en l’educació infantil

Aquest annex presenta una sèrie de descriptors que faciliten a les persones no especialistes, la detecció dels dèficits visuals.

L'estimulació Primerenca

Aquest annex presenta una sèrie de descriptors que faciliten les claus de l’estimulació primerenca en infants menors de 2 anys.

Estimulación temprana y evaluación del desarrollo para el niño menor de dos años de edad

Exemple d'una guia tècnica d'avaluació del desenvolupament

Aquest annex presenta una guia tècnica, en castellà, d’avaluació del desenvolupament.

Anar a la pàgina anterior:
Exercicis d'autoavaluació
Anar a la pàgina següent:
La intervenció primerenca: actuacions