Resum

El desenvolupament sensorial ajuda al desenvolupament cognitiu i motriu.

La intel·ligència es desenvolupa a partir de la informació sensorial i les exploracions motrius.

Sensació i percepció:

  • Sensació és un procés pel qual reconeixem, a través dels sentits, les característiques dels objectes que ens envoltem.
  • Percepció és un procés que ens permet organitzar, interpretar i codificar les dades sensorials.

Les capacitats sensorials tenen uns límits, els llindars. Hi ha dos tipus de llindars:

  • Llindar absolut: la capacitat que tenen els òrgans sensorials de detectar l’estímul més feble.
  • Llindar diferencial: la capacitat de detectar la variació mínima de l’estímul inicial.

Els psicòlegs classifiquen les sensacions en tres modalitats de sensacions:

  • Interoceptives: agrupen els senyals que ens transmet el nostre organisme i asseguren el bon funcionament de les necessitats elementals.
  • Propioceptives: ens donen els senyals sobre la posició del cos a l’espai i el moviment corporal.
  • Exteroceptives: són externes a nosaltres. Són els estímuls que ens aporten coneixement del món exterior.

La funció que tenen els nostres sistemes sensorials (vista, oïda, tacte, olfacte i gust) és la d’informar el nostre cos de les condicions que hi ha a l’interior i exterior. Els sentits són la porta d’entrada de tota la informació a través dels quals coneixerem el món que ens envolta.

Ja en el fetus de la mare l’infant desenvolupa els sentits de l’audició, el gust i el tacte; en canvi, els sentits de la vista i l’olfacte els té desenvolupats com l’adult entre els dos i tres anys.

En el transcurs del desenvolupament, els diferents sistemes sensorials poden tenir alteracions que els educadors i educadores han de conèixer i tenir en compte a l’hora d’establir activitats d’ensenyament-aprenentatge.

L’educació sensorial és un aspecte molt important en el desenvolupament de l’infant. Hi ha autors com M. Condemarín i J. R. Gimeno que han desenvolupat teories sobre com s’ha de guiar aquest desenvolupament–aprenentatge dels sentits. El primer autor proposa un programa de desenvolupament sensorial basat en la percepció hàptica, visual i auditiva. Gimeno proposa un programa basat en l’excitació multisensorial i interactiva a partir de graus que fan referència als diferents nivells de coneixement o domini del sentit.

Anar a la pàgina anterior:
Introducció
Anar a la pàgina següent:
Resultats d'aprenentatge