Resultats d'aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat l’alumne/a:

 1. Planifica estratègies, activitats i recursos d’intervenció en l’àmbit sensoperceptiu, analitzant les teories explicatives i les característiques especifiques del grup al que va dirigit.
  • Identifica les teories explicatives de l’àmbit sensorial.
  • Identifica les característiques evolutives en l’àmbit sensorial dels destinataris en funció de la seva edat
  • Identifica les principals alteracions i trastorns del desenvolupament sensorial.
  • Formula objectius d’acord amb les característiques evolutives en l’àmbit sensoperceptiu dels destinataris en funció de l’edat.
  • Proposa activitats apropiades a les característiques evolutives en l’àmbit sensoperceptiu dels destinataris en funció de l’edat.
  • Selecciona recursos apropiats a les característiques evolutives en l’àmbit sensoperceptiu dels destinataris en funció de l’edat.
  • Organitza els espais adequant-los tant a les característiques evolutives en l’àmbit sensoperceptiu dels destinataris com en funció de l’edat.
  • Estableix una distribució temporal de les activitats per adaptar-se a les característiques evolutives en l’àmbit sensoperceptiu dels destinataris en funció de la seva edat.
  • Realitza propostes creatives i innovadores en la planificació de la intervenció.
  • Valora la importància de la intervenció educativa en l’àmbit sensoperceptiu com a mitjà per afavorir l’exploració de l’entorn per part del nen i de la nena.
 2. Implementa activitats d’intervenció en l’àmbit sensoperceptiu, relacionant-les amb els objectius previstos i amb les característiques dels nens i nenes.
  • Descriu les principals dificultats que poden sorgir en la realització de les activitats.
  • Organitza els espais en funció de l’activitat i de les característiques del grup.
  • Prepara els recursos materials propis de l’activitat.
  • Realitza les activitats ajustant-se a la planificació temporal.
  • Respecta els ritmes i necessitats individuals en el desenvolupament de l’activitat.
  • Selecciona estratègies d’intervenció promotores d’un clima d’afecte i confiança.
  • Valora la coherència de la implementació de les activitats amb la planificació.
  • Dona resposta davant les contingències.
  • Genera entorns d’intervenció segurs.
 3. Avalua el procés i el resultat de la intervenció realitzada en l’àmbit sensoperceptiu, argumentant les variables en el procés i justificant la seva elecció.
  • Selecciona els indicadors d’avaluació.
  • Selecciona els instruments d’avaluació adients a les característiques individuals i a l’edat del nen i de la nena.
  • Aplica l’instrument d’avaluació seguint el procediment correcte.
  • Registra les dades extretes del procés d’avaluació en el suport establert.
  • Interpreta la informació recollida del procés d’avaluació de la intervenció.
  • Identifica les situacions de les que és necessari la col·laboració d’altres professionals.
  • Identifica les possibles causes d’una intervenció no adient.
  • Ajusta l’actuació i l’actitud del professional a la pauta prevista.
Anar a la pàgina anterior:
Resum
Anar a la pàgina següent:
Mapa conceptual