Referències

Bibliografia bàsica

Ander-Egg, E. (2000). Metodología y práctica de la animación sociocultural. Madrid: CCS.

Treball sobre l’animació soci-cultural i l’educació popular que s’estructura en set parts o capítols: el capítol primer tracta sobre la noció de cultura, les seves diferents concepcions, els seus nivells i diferents manifestacions. El capítol segon fa referència a la política cultural desenvolupada pels estats. El tercer capítol tracta sobre les característiques, modalitats i tendències de l’animació soci-cultural, així com el marc ideològic i polític de l’animació sociocultural. El capítol quart recull l’estudi i programació d’activitats socioculturals. El capítol cinquè recull la pràctica de l’animació sociocultural, els seus problemes operatius i els actors de l’animació. El capítol sisè fa referència al perfíl de l’animador sociocultural i a la seva formació i el capítol setè fa referència al fet cultural com forma de dominació. Es completa amb dos apèndixs: un, amb una breu referència a l’animació soci-cultural a Espanya i altre, sobre la formació d’animadors soci-culturals.

Bernal Ruiz, J. (2001). Juegos y actividades adaptadas. Madrid: Gymnos.

El subtítol d’aquesta publicació és “Todo lo que debemos saber para comprender y facilitar la integración” i és aquí on queda reflectit el contingut de l’obra. És un llibre molt pràctic en el qual podeu trobar diferents exercicis relacionats amb la psicomotricitat i l’educació física adaptada. En aquest llibre es detallen els beneficis que aporta la pràctica de les activitats físiques, que van des de la millora de la coordinació, de l’equilibri i de l’actitud postural fins al fet de possibilitar l’ampliació de les relacions socials.

Parcerisa, A. (2000). Didáctica en la educación social (2a edició). Barcelona: Editorial Graó.

El llibre ens presenta una orientació sobre com millorar els processos d’ensenyament aprenentatge. També ens presenta exemples per a la intervenció i orientacions per analitzar les situacions i els problemes educatius i quines possibilitats d’acció hi ha. S’analitzen els components d’un projecte socioeducatiu, partint del projecte d’una institució i de l’anàlisi de les necessitats, i es tracta sobre la intervenció socioeducativa. Finalment, s’analitzen casos d’àmbits i característiques diferents.

Bibliografia complementària

Gaitán Cazorla, R. (2003, març). “Adaptació i valoració de joguines per a nens amb discapacitat”. Joguina Segura. Barcelona: Cooperativa Abacus.

Interessant guia per adaptar joguines per a infants amb diferents tipus de discapacitat. Amb exemples d’adaptacions.

Palau Valls, E. (2001). Aspectos básicos del desarrollo infantil. La etapa de 0 a 6 años. Barcelona: CEAC.

Aquest petit llibre mostra les diferents etapes per les quals passa l’infant de 0 a 6 anys en els aspectes motriu, cognitiu i afectiu, i els moments clau d’aquest en cadascuna de les àrees, d’acord amb el desenvolupament. Ens presenta també un abordatge de les relacions amb les famílies i interpersonals a l’escola.

Ponce Ribas, A. (2005). Què li passa a aquest nen? Una guia per a conèixer els nens amb discapacitat. Barcelona: Serres.

Aquest llibre constitueix una guia per a pares i educadors de què s’ha d’explicar als infants quan pregunten sobre una discapacitat i també es presenten exercicis o activitats lúdiques per dur a terme amb els infants a l’hora de treballar el nivell d’empatia amb les persones que pateixen algun trastorn que les discapacita.

Trilla, J.(coord.) (1997). Animación sociocultural. Teorías, programas y ámbitos. Barcelona: Ariel.

El llibre es proposa com una eina que contribueix a la formació dels agents socioculturals. Ofereix un ampli ventall d’aspectes teòrics i pràctics. Ens introdueix també en continguts històrics, aprofundeix en qüestions metodològiques i tècniques d’investigació, i els usuaris i destinataris. Ens ajuda a reflexionar sobre els aspectes polèmics relacionats amb l’animació sociocultural actual. S’organitza en blocs temàtics de 5 capítols cadascun d’ells, escrits per professionals de l’àmbit.

Vopel, K. (2004). El animador competente. Madrid: Editorial CCs.

L’autor ens explica com intervenir en les diferents etapes de la vida grupal i ens ofereix vint fitxes de diferents tècniques per treballar-les. Dóna consells i suggeriments per als moments conflictius de la vida d’un grup.

Vopel, K. (2001). Juegos de interacción para niños y adolescentes. Madrid: CCS.

Aquesta publicació pertany a una col·lecció sobre animació de grups. Hi ha quatre volums amb activitats destinades a infants i preadolescents en funció del tema d’interès que es vulgui tractar com poden ser els sentiments, la família, els amics, la comunicació, la confiança, la cooperació, la integració…

Us pot resultar molt útil perquè a cada pàgina del llibre s’ofereix una activitat diferent i completament detallada amb els objectius, la durada i el desenvolupament pròpiament dit de l’activitat.

Referències bibliogràfiques

Adreces d'interès

http://visiodesocietat.blogspot.com/2007/12/una-nova-societat.html

El web explica què són les “catedrals de consum” (indrets destinats a oferir a les persones una gran quantitat de serveis que els permetin consumir i satisfer les seves necessitats) i la seva importància en l’economia. Per una altra banda, es comenta el canvi que han sofert les relacions interpersonals.

http://jocsinfantils.com

Web en què trobareu una base de dades interessant de jocs infantils. Hi trobareu informació sobre jocs d’arreu del món, jocs tradicionals catalans i jocs d’enginy.

http://www.lestanques.com/

És la pàgina de l’Escola Granja Agrícola i Eqüestre Les Tanques ubicada a la localitat de Viladecans. Hi podem veure els recursos de què disposen i les activitats que ofereixen a escoles i famílies. Va il·lustrant cada apartat amb fotografies de les seves instal·lacions.

http://www8.madrid.org/sfp/ambiental/razones.

És una pàgina adreçada a mestres i educador que tracta sobre una granja escola a la ciutat de Madrid on exposa les raons de la seva creació i els recursos que ofereix. Tota aquesta informació s’acompanya amb fotografies de l’entitat.

http://www.joguinasegura.coop/web/cat/05_index.asp

És una pàgina patrocinada per la Cooperativa Abacus. S’hi ofereixen diferents articles d’actualitat relacionats amb el món del joc i de les joguines, com ara la normativa, els recursos educatius, les joguines adaptades per a l’atenció a la diversitat i per a la integració social de l’infant i de la seva família, el consum, etc.

http://www.accac.cat/public/index.php?seccio=associacio&idioma=cast

És la pàgina de l’Associació de Cases de Colònies i Albergs de Catalunya d’interès especial per saber el funcionament i normes generals d’aquest recurs socioeducatiu i ofereix tot un ventall d’adreces i destinacions segons la temporada.

http://www.esplai.org/esplais/

És el web de la Federació Catalana de l’Esplai, entitat que va néixer el 1996 amb la finalitat de reforçar i millorar la tasca dels centres d’esplai i la seva vinculació i organització al territori. Explica com està organitzada la xarxa de serveis i recursos adreçats als infants i als joves com a entitats del lleure.

http://www.ceapat.es/

És el web del Centre Estatal d’Autonomia Personal i Ajudes Tècniques. És un centre que depèn de l’Imserso i la seva funció principal és contribuir a millorar la qualitat de vida de totes les persones especialment la de les persones amb discapacitat, a través de l’accessibilitat integral i les tecnologies adaptades.

http://sites.google.com/site/utacub/

Web relacionada amb l’equip de la UTAC –Unitat de Tècniques Augmentatives de Comunicació de la Universitat de Barcelona– que s’adreça a les persones amb discapacitat motriu que requereixen formes augmentatives i alternatives de comunicació i d’accés a l’ordinador, joc adaptat i mobilitat assistida. Hi trobareu explicacions sobre les darreres tecnologies emprades per adaptar joguines i convertir-les en accessibles a infants amb algun tipus de discapacitat.

http://www.edu365.com

Web dedicat al món dels infants i dels joves on trobareu informació molt diversa i una gran varietat de recursos didàctics, tant de material multimèdia com de bibliografia variada.

http://www.marinva.es

Marinva és una empresa de disseny i de realització de projectes educatius i de dinamització del temps lliure: creació de productes infantils multimèdia en xarxa o en CD.

http://personal.iddeo.es/xgarcia/indexflash.htm

Pàgina relacionada amb els jocs multimèdia per ordinador i adreçats a infants de dos a quatre anys.

http://www.cpnl.cat/jocs/cataleg/index.php?category2=119

Aquesta pàgina conté un catàleg de jocs multimèdia per a infants en català.

Anar a la pàgina anterior:
Mapa conceptual