Introducció

El temps lliure és un espai i un temps que no es correspon amb cap institució educativa concreta, però ofereix unes grans possibilitats de descans, entreteniment, diversió, oci i desenvolupament personal. D’aquesta manera, si els educadors/es i els adults no hi fan l’atenció necessària, pot afectar negativament el desenvolupament integral de l’infant. Per tant, és important que ens plantegem la necessitat d’educar en el temps lliure.

El joc és un recurs excel·lent per al tractament de la diversitat. Mitjançant el joc és possible compensar diverses situacions discriminatòries per raons de sexe, ètnia, cultura, classe social o diferències de tipus físic, psíquic o sensorial.

L’activitat lúdica també pot pal·liar situacions provocades per dificultats d’adaptació social i de relació familiar i per un entorn sociocultural i econòmic desfavorable.

Els infants amb discapacitat necessiten el joc igual que els altres nens i nenes. En molts casos, el joc és una de les millors maneres perquè l’infant és relacioni amb el seu entorn, el seu grup social i els seus interlocutors. També en fomenta la creativitat i en potencia la personalitat i les capacitats. Amb el joc s’aconsegueix un aprenentatge més ràpid i terapèutic.

L’educador/a infantil ha de veure de quina manera pot utilitzar i optimitzar els recursos de joc per afavorir el desenvolupament emocional i social de l’infant. Ha de conèixer els fonaments del disseny d’un projecte de caràcter lúdic i les diverses raons que justifiquen l’elaboració d’aquests projectes amb una finalitat lúdica.

En l’apartat “L’animació com a activitat socioeducativa en la infància” es fa referència al sorgiment de l’animació sociocultural i a les modalitats que presenta. A continuació, se centra en l’àmbit de la infància, des del qual s’aborden els valors que promou i el tipus d’activitats i recursos que utilitza.

En l’apartat “Integració social per mitjà del joc” s’incideix en el valor del joc com a recurs per la integració dels infants en situació de risc social i dels infants amb discapacitat. Igualment, es presenten els recursos que hi ha per afavorir-la.

L’apartat “El projecte lúdic” se centra en els elements que s’han de tenir en compte a l’hora d’elaborar projectes d’intervenció en el lleure infantil.

En abordar l’estudi de la unitat, heu de tenir present que l’important és l’aplicació pràctica dels continguts que s’hi exposen. Per tant, és molt important que feu les activitats web proposades.

Anar a la pàgina següent:
Resum