Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Completeu les següents frases amb la paraula més adient.

NúmPregunta
1

La posada en marxa de projectes d’oci i lleure educatius s’ha de amb antelació i suposa seguir una sèrie de fases.

2

La fase és el punt de partida d’un projecte i consisteix a identificar les necessitats i els problemes, en definitiva, a fer una anàlisi profunda del context.

3

En la fase es determinaran i es programaran les línies d’actuació.

4

La fase suposa l’aplicació o posada en marxa del projecte i la fase per tal de controlar els resultats.

Exercici 2

Trieu l’opció més adequada.

En termes generals, un projecte implica l’existència…

NúmPregunta
1

d’una organització, una dinàmica i una avaluació.

2

d’una planificació, una organització i un procés d’elaboració.

3

d’una organització, una avaluació i unes finalitats.

4

d’una organització, una planificació, una previsió i una avaluació.

Exercici 3

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions.

L’apartat d’un projecte en el qual se n’esmenta la naturalesa ha d’incloure…

NúmPreguntaVF
1

la fonamentació del projecte en el qual s’exposen el conjunt de motius per dur-lo a terme.

2

la definició del conjunt d’usuaris concrets als quals anirà adreçat el projecte.

3

els criteris d’avaluació que s’hauran de tenir en compte en totes les fases del projecte.

4

la definició de la idea central del projecte.

5

la contextualització del projecte dins d’una institució, entitat o organisme del qual formarà part.

6

la definició dels objectius del projecte.

Exercici 4

A l’hora de programar un projecte és convenient respondre una sèrie de qüestions per tal que tingui èxit.

Relacioneu cada pregunta amb el contingut a què fa referència.

NúmPreguntaResposta
1

Què?

2

Per què?

3

Per a què?

4

Quan?

5

On?

6

Com?

7

Quan?

8

Qui?

9

Amb què?

Exercici 5

Trieu l’opció més adequada.

En la programació de les activitats del projecte és important:

NúmPregunta
1

Plantejar les activitats d’una manera per tal que es mantingui l’interès i l’atenció dels infants.

2

Hi ha d’haver unes amb la finalitat d’orientar els infants i ajudar-los a adquirir rutines.

3

Les activitats s’han d’explicar amb i amb l’ajuda de la i no verbal per cridar l’atenció.

4

Les activitats han de fomentar i la cooperació i evitar , la discriminació i la repetició dels rols estereotipats.

5

S’han d’alternar les activitats individuals amb les de tant en grups petits com en grups grans, de manera que es permeti les experiències personals de cadascú en els jocs duts a terme.

6

Cal programar activitats puntuals en què es permeti la col·laboració de , tant pel que fa a l’organització com a la participació en les activitats.

Exercici 6

Completeu les frases següents amb relació al projecte lúdic.

NúmPregunta
1

El no ha d’anar adreçat exclusivament , sinó que també ha de preveure la possibilitat que hi participi i hi col·labori .

2

En la selecció de , es tracta de fer una previsió de tot allò que es necessita per executar el projecte.

3

És recomanable establir un de les activitats amb la durada aproximada que tindran. El ens ajudarà a concretar l’ordre, l’inici i el final de cada activitat.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos