Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Trieu l’opció més adequada.

Els programes i projectes d’integració social basats en el lleure i en el joc…

NúmPregunta
1

es configuren amb la finalitat més important de treballar les habilitats socials dels infants.

2

es configuren com a eines de protecció per als infants discapacitats.

3

es configuren com a compensadors dels contextos socioeconòmics, personals i socioculturals dels infants i dels adults que els envolten.

4

es configuren com un recurs que només es pot oferir des de l’àmbit del treball social.

Exercici 2

Completeu les afirmacions amb la paraula o paraules que considereu més adients.

NúmPregunta
1

Els centres dedicats a projectes basats en el lleure com a compensador de desigualtats socioeconòmiques fomenten que tots els infants tinguin accés a joguines de qualitat.

2

Els projectes dedicats al tractament dels contextos tenen com a principal objectiu estimular la tolerància, el coneixement i el respecte als diferents sexes i a les altres cultures, incidint en el benefici que implica la multiculturalitat.

3

Els projectes van adreçats a la població de diferents cultures (famílies, adults, joves i infants) que conviuen en un mateix poble o barri amb la finalitat d’afavorir el coneixement i un apropament mutu a partir d’activitats d’intercanvi d’experiències i costums i de potenciar, a més, la participació en el mateix programa.

Exercici 3

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions relatives a les ludoteques per a la integració social…

NúmPreguntaVF
1

depenen dels serveis socials dels ajuntaments, del Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat.

2

a cada sessió, es combina el joc lliure amb altres jocs i activitats estructurades i semidirigides.

3

com en la resta de ludoteques, les sessions són de joc lliure.

4

es fa un seguiment individual de cada infant assistent a la ludoteca per part de l’equip de professionals de la ludoteca, els responsables dels serveis socials i l’equip d’atenció psicopedagògica de suport.

5

les activitats van únicament dirigides als infants ja que és molt difícil comptar amb el suport de les famílies.

6

les activitats lúdiques s’han de fer a l’interior de la ludoteca ja que l’espai exterior no és el més adequat per a aquests infants.

7

cal atendre al desenvolupament de certs hàbits d’autonomia personal i social com la higiene, l’ordre, el respecte als torns de joc, el respecte a les normes de cada joc i del centre, etc.

Exercici 4

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents.

En les activitats lúdiques l’objectiu de les quals és la integració intercultural, cal tenir en compte que…

NúmPreguntaVF
1

les activitats han d’anar adreçades exclusivament als infants d’altres cultures.

2

cal promoure una acceptació, tolerància i comunicació mútua entre els infants.

3

s’ha de mirar de solucionar conflictes.

4

la interculturalitat no està determinada per l’intercanvi de costums i experiències.

5

cal aconseguir un ajustament de les normes.

6

s’ha de promoure l’afermament de la cultura de cada infant per sobre de la dels altres.

Exercici 5

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents respecte els tallers per a la integració social:

NúmPreguntaVF
1

L’ambient ha de ser relaxat i potenciador del joc per treballar d’una manera subliminar la capacitat d’empatia entre els infants.

2

Abans del joc, cal avaluar el grau de conflictivitat entre els infants i s’ha de començar amb situacions de joc que no impliquin gaire contacte corporal.

3

Abans del joc, cal avaluar el grau de conflictivitat entre els infants i s’ha de començar amb situacions de joc que impliquin contacte corporal.

4

Els jocs no han de ser excessivament llargs per aconseguir un alt nivell d’atenció dels infants destinataris.

5

Alternar jocs de moviment amb altres de més relaxats i combinar-los amb moments de conversa en els quals es pugui fer una reflexió sobre la dinàmica viscuda, amb la finalitat d’expressar sentiments, trobar solucions als conflictes, establir aprenentatges, etc.

6

Alternar jocs relaxats amb moments de conversa en els quals es pugui fer una reflexió sobre la dinàmica viscuda, amb la finalitat d’expressar sentiments, trobar solucions als conflictes, establir aprenentatges, etc.

7

Cal atorgar responsabilitats a cada infant fent-lo partícip del joc i no deixar que sigui un simple receptor de les instruccions de joc.

8

El ludotecari no s’ha de deixar influir per l’estat d’ànim dels participants i ha de procedir d’acord amb les activitats programades.

Exercici 6

Completeu les afirmacions amb la paraula o paraules que considereu més adients.

NúmPregunta
1

Per a aquells infants que no poden mantenir la pulsació més d’un instant és molt adequat adaptar a la joguina .

2

separa la pila del contacte, i permet que sigui un altre dispositiu que mantingui l’activitat de la joguina.

3

Per activar el moviment de la joguina es fa servir .

4

Es fa servir quan cal triar entre diverses alternatives, cosa que de manera natural es fa a través de la selecció directa per jugar amb una joguina interactiva.

Exercici 7

Completeu la definició del concepte d’integració social.

NúmPregunta
1

Es podria definir la integració social com el procés d’una persona, grup social o minoria ètnica en una societat assumint-ne els valors, pautes de conducta, , de manera que en el tot social predominin i la cooperació per damunt .

Exercici 8

Completeu els següents enunciats:

NúmPregunta
1

Un menor en situació de és aquell que presenta una sèrie de factors que poden suposar i que el predisposen a trobar-se en un futur davant una situació de possible .

2

Un menor en situació de social és aquell que altera amb la seva les pautes de convivència i generalment acceptades amb el risc de causar perjudicis a terceres persones.

3

Un nivell de socialització adequat és important per tal de processos d’inadaptació social. Una situació de o conflicte dins dels àmbits de socialització, comunitari o interpersonal, influirà notablement en el desenvolupament social, en la vida diària, i es poden arribar a situacions personals, familiars i realment .

Exercici 9

Relacioneu cada enunciat amb el tipus de discapacitat.

NúmPreguntaResposta
1

La intervenció de l’educador anirà dirigida a estimular el joc:

2

Presenten més dificultats en els jocs que necessiten una organització temporal de les accions i capacitat de representació:

3

Són adequades les joguines que no necessiten gaire pressió, però que ajuden a desenvolupar la precisió i la coordinació:

4

Els jocs han de ser senzills, amb pocs accessoris, per tal de facilitar la manipulació sensoriomotriu:

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos