Activitats

Els programes d'atenció a la infància del vostre municipi

L’objectiu d’aquesta activitat és que sigueu capaços de seleccionar, entre els projectes socioeducatius i dels serveis del lleure adreçats als infants del vostre entorn més proper, aquells que són més adequats per a diferents situacions de necessitat socioafectiva.

Els programes i projectes socials basats en el lleure i en el joc es configuren com a compensadors dels contextos socioeconòmics, personals i socioculturals.

Informeu-vos dels programes dirigits a la infància que hi hagi al vostre municipi, localitat i/o ciutat, mireu de conèixer-los i identifiqueu-ne almenys un com a compensador de cada context.

La interculturalitat

L’objectiu d’aquesta activitat és que prengueu consciència de la necessitat de dur a terme intervencions educatives des de la infantesa per afavorir la convivència entre diferents costums i tradicions d’altres cultures i prevenir l’aparició de possibles prejudicis personals i/o col·lectius.

A partir del visionat d’aquests vídeos, contesteu a les següents preguntes:

  1. Definiu els conceptes de multiculturalitat i interculturalitat i la relació que hi pot haver entre ambdós. En el cas que es presenta en el vídeo, on veieu reflectits aquests conceptes?
  2. Com es treballa el respecte a altres cultures?
  3. Assenyaleu una de les activitats que considereu la més adequada per treballar la interculturalitat en una llar d’infants. Raoneu la vostra resposta.

Les joguines adaptades

L’objectiu d’aquesta activitat és que pareu atenció als recursos que són necessaris per adaptar el material lúdic a les necessitats de cada infant amb discapacitat sensorial.

Imagineu que sou responsables d’una ludoteca i que heu de disposar de material de joc adaptat per a nens amb discapacitats sensorials.

  • Quins consells hauríeu de seguir per seleccionar-lo?
  • Quins suggeriments podeu oferir per a l’adaptació de les joguines?

Podeu afegir exemples de joguines i/o materials de joc que corroborin les vostres afirmacions.

Projectes socioeducatius en el lleure

L’objectiu de l’activitat és adonar-se de la importància de la metodologia lúdica com a recurs afavoridor de la socialització dels infants en situació de risc social.

Busqueu per Internet projectes d’intervenció socioeducativa amb infants en situació de risc social i indiqueu:

  • Entitat promotora del projecte.
  • Nom del projecte.
  • Activitats previstes.
  • Activitats amb components lúdics.
Anar a la pàgina anterior:
Integració social per mitjà del joc
Anar a la pàgina següent:
Exercicis d'autoavaluació