Resum

La funció principal de les entitats d’educació en el lleure és la d’ocupar el temps lliure dels infants mitjançant activitats lúdiques i educatives i el seu objectiu principal és la integració social dels infants i la transmissió d’uns valors.

Les entitats que promouen oferta lúdica poden ser de titularitat pública o privada, amb finalitat lucrativa o no lucrativa. L’oferta és molt variada i poden adoptar diferents formes jurídiques, cadascuna amb el seu marc legal.

Els serveis socioeducatius en el lleure (els esplais, les cases de colònies, els casals i les ludoteques…) creen una font d’experiències que col·labora en el desenvolupament de les capacitats de l’infant de manera integral. Alhora, contribueixen a l’optimització de les seves potencialitats i a la seva autonomia personal i social.

Els esplais són entitats sense ànim de lucre que s’adrecen als infants en el temps lliure per tal d’oferir-los la possibilitat de desenvolupar diferents tipus d’activitats en el seu entorn habitual. Promouen l’educació integral dels infants basada en els valors de la convivència, la companyonia, la solidaritat i les actituds de compartir.

Els centres cívics són equipaments socioculturals pròxims als ciutadans, de titularitat municipal. També tenen l’objectiu de prestar serveis a persones i entitats per impulsar activitats que tinguin per objecte el desenvolupament social, cultural, esportiu, de lleure i promoure l’associacionisme i la participació ciutadana en general.

Les granges escola són cases de colònies que alberguen grups d’infants durant diversos dies segons l’edat que tinguin i el programa que s’hagi establert prèviament. Ofereixen equipaments suficients i adequats per dur a terme un treball didàctic en tècniques agràries i ramaderes. La seva metodologia està basada en: l’observació, l’experimentació, la manipulació i el joc.

Els centres recreatius o parcs infantils de joc, tenen la funció d’entretenir els infants, normalment disposen d’estructures psicomotrius i no necessiten cap programació d’activitats. N’hi ha en alguns centres comercials, hotels, aeroports, etc.

L’animació hospitalària és un servei que incideix directament en l’ocupació que els infants menors de 16 anys hospitalitzats i els familiars que en tenen cura durant la seva estada hospitalària fan del temps d’oci o el temps lliure. Es pretén estimular la iniciativa i la participació dels infants i dels seus familiars en la vida de l’hospital. Les activitats que fan són molt diverses, per exemple, ludoteca, biblioteca, celebració de festes, etc.

Les ludoteques poden ser centres, equipaments o espais delimitats que tenen una finalitat lúdica, socioeducativa, cívica, cultural i inclusiva, a més porten a terme un projecte socioeducatiu. El seu objectiu principal és garantir el dret de l’infant i del jove menor d’edat al joc i, d’aquesta manera, es col·labora al desenvolupament integral de la persona. Estan dotades d’un fons organitzat de jocs, joguines i d’altres elements lúdics. A Catalunya estan regulades pel Decret 94/2009, de 9 de juny. Els infants tenen total llibertat per jugar amb les joguines que vulguin a la mateixa ludoteca o bé emportar-se-les a casa en préstec. També es fan activitats d’animació sociocultural, xerrades, exposicions i processos de recerca pedagògica, psicològica, sociològica i estadística entorn de la creació, la divulgació i l’ús de les joguines. Les ludoteques poden ser fixes o temporals (ludomòbil).

Organitzar i adequar els espais de la ludoteca és fonamental perquè el joc sigui enriquidor. S’ha de parar atenció tant a l’espai interior com a l’exterior per distribuir-lo, ordenar-lo i ambientar-lo de manera que propiciï interaccions i experiències profitoses i plaents.

Tota ludoteca ha de disposar d’un sistema de registre que faciliti les tasques administratives i de préstec. En general, s’hi ha d’incloure el registre de dades relatives als usuaris i el de dades relatives a les joguines. El sistema ESAR de classificació de les joguines és molt útil a les ludoteques ja que, d’una banda, serveix als usuaris per facilitar-los la localització de les joguines (perquè té en compte l’edat però també el tipus d’activitat que es vol fer) i, d’altra banda, serveix als professionals per organitzar el material lúdic i posar-lo a l’abast del públic.

En el moment de planificar l’acció educativa s’ha de tenir en compte no solament l’espai de què disposa el centre (aules, sales, pati, etc.), sinó també l’aprofitament dels espais exteriors al centre (per exemple, un parc proper a l’aire lliure, etc.), ja que per als infants tots dos són contextos susceptibles d’aprenentatge.

La funció principal d’un parc infantil ubicat en un jardí o plaça pública és propiciar el joc, però també té funcions de socialització, psicomotriu, suport a la consciència interior, d’estimulació sensorial i de la imaginació.

Els espais exteriors de joc s’organitzen en zones de joc (jocs motors, de sorra, d’aigua…), també es té en compte l’edat dels infants. L’organització de l’espai exterior de joc es farà atenent als criteris de seguretat, estètica i funcionalitat.

L’espai interior de joc s’organitza en racons, aquests impliquen la creació de diversos espais que permeten compaginar el joc individualitzat amb l’exploració i l’aprenentatge per al descobriment.

El joc per racons pretén afavorir l’autonomia dels infants, que aprenguin a prendre decisions i a planificar i organitzar els seus jocs sense necessitat de dependre constantment de l’adult. També és fa necessari respectar les normes del racó (tenir cura del material i fer-ne un bon ús, mantenir cada racó amb el material que li correspon, etc.). Els racons de joc es poden classificar en funció del tipus de joc que promouen: racó de joc simbòlic, racó de construcció, racó de joc didàctic i racó de psicomotricitat. És important fer el seguiment i avaluació del funcionament de cada racó de joc.

Anar a la pàgina anterior:
Introducció
Anar a la pàgina següent:
Resultats d'aprenentatge