Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Trieu l’opció correcta.

Quina és la funció principal d’un parc infantil de joc a l’aire lliure?

NúmPregunta
1

Funció socialitzadora.

2

Funció de psicomotricitat.

3

Propiciar el joc.

4

Afavorir el desenvolupament sensorial.

5

Estimular la imaginació.

6

Funció de suport a la consciència interior.

Exercici 2

Trieu l’opció correcta.

Indiqueu quina d’aquestes normes fa referència a la seguretat en els equipaments de les àrees de joc:

NúmPregunta
1

UNE-EN 1176

2

AENOR 1175

3

PEGI

4

CE

5

AIJU

Exercici 3

El muntatge d’un parc infantil de joc a l’aire lliure hauria de tenir en compte les recomanacions següents:

NúmPreguntaVF
1

Els equips de joc han de ser metàl·lics ja que són més resistents.

2

Ha de possibilitar prioritàriament el joc col·lectiu.

3

No han de ser excessivament figuratius per evitar personalitzar o identificar el joc amb missatges concrets.

4

Els equips de joc han de ser de fusta tractada contra els efectes de la intempèrie, i de colors vius.

5

Les zones de jocs infantils convé que estiguin envoltades d’arbres de fulla caduca.

6

Evitar incloure-hi els jocs que d’alguna manera puguin fomentar l’agressivitat i la violència.

7

Hi ha d’haver jocs per a nens i jocs per a nenes.

8

El grau de dificultat dels jocs ha de ser variable i ha d’estar en consonància amb els interessos i les habilitats que els infants d’aquella franja d’edat concreta han de desenvolupar.

Exercici 4

Hi ha gran diversitat de serveis lúdics que organitzen espais de joc per als infants.

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les afirmacions següents.

NúmPreguntaVF
1

Els espais dels establiments que acullen infants s’han d’organitzar de manera que generin joc.

2

Els infants no juguen a qualsevol lloc.

3

A l’escola infantil, els espais s’organitzen atenent les diferents necessitats dels infants.

4

A la ludoteca no és tan important organitzar els espais, ja que la seva funció principal és guardar i acumular material lúdic.

5

Cal considerar que l’organització de l’espai de joc es fa solament d’una manera determinada.

6

L’espai de l’escola ha de ser acollidor, càlid, familiar, ha de promoure l’autonomia de l’infant.

7

A l’escola i a la ludoteca cal parar atenció tant a l’espai interior com a l’exterior.

Exercici 5

Trieu l’opció correcta.

El pati exterior de joc s’organitzarà d’acord amb els criteris de…

NúmPregunta
1

seguretat, estètica i funcionalitat.

2

seguretat, accessibilitat i diversitat.

3

accessibilitat, polivalència i estètica.

4

adequació a les característiques dels infants.

Exercici 6

Relacioneu les diferents zones de joc amb la seva funcionalitat.

NúmPreguntaResposta
1

Mirar contes, escoltar música:

2

Espai amb tricicles, blocs de goma espuma:

3

Espai per a les disfresses, jugar a metges, a comprar i vendre:

4

Fer manualitats i plàstica:

5

Jocs que afavoreixen la coordinació motriu fina:

6

Jocs d’ordinador i material audiovisual:

Exercici 7

Trieu l’opció incorrecta.

La metodologia dels racons en el treball amb infants de 0 a 6 anys està justificada perquè:

NúmPregunta
1

en els racons els infants manipulen i experimenten amb diferents materials.

2

verbalitzen la seva experiència manipulativa.

3

afavoreix la construcció del pensament i l’ordre a seguir per a un correcte aprenentatge dels conceptes.

4

el coneixement que els infants, fins als 5-6 anys, construeixen sobre la realitat està basat en el joc.

5

en els racons el joc està molt pautat.

Exercici 8

Completeu cada frase amb el tipus de racó al qual fa referència.

NúmPregunta
1

Estimula l’orientació espacial i temporal: .

2

Afavoreixen l’atenció i la concentració i, alhora, les relacions interpersonals: .

3

Estimula la percepció sensorial, la coordinació, l’estructuració espacial i temporal, etc.: .

4

Permet expressar emocions i sentiments, compensar necessitats no satisfetes i treballar conflictes: .

Exercici 9

Marqueu l’opció incorrecta respecte les normes a respectar en els racons de joc per part dels infants.

NúmPregunta
1

Tenir cura del material i fer-ne un bon ús.

2

Mantenir cada racó amb el material que li correspon.

3

Respectar els objectius del racó.

4

Respectar el nombre màxim d’infants per racó.

5

Deixar el racó endreçat quan el temps de joc s’acaba.

Exercici 10

Amb relació al seguiment i avaluació dels racons de joc, indiqueu quines de les afirmacions següents són vertaderes (V) o falses (F).

NúmPreguntaVF
1

S’ha d’avaluar el funcionament dels racons.

2

L’avaluació del racó es basarà en l’observació lliure per part de l’educador.

3

S’ha d’avaluar l’aprofitament que l’infant fa del racó.

4

Convé tenir un registre en què quedi reflectida l’assistència a cadascun dels racons per part de cada infant.

5

S’han de considerar les observacions de l’educador i els comentaris dels infants.

6

S’ha de fer a partir de l’observació sistemàtica de l’educador.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos