Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Trieu l’opció correcta.

El Decret 140/2003, de 10 de juny, estableix la reglamentació de les instal·lacions següents:

NúmPregunta
1

Campaments juvenils, casals juvenils, esplais i les cases de colònies.

2

Campaments juvenils, les aules de natura, les granges escola, els albergs de joventut i les cases de colònies.

3

Esplais, les granges escola, casals juvenils, campaments i les cases de colònies

4

Campaments, cases de colònies, casals, esplais i granges escola.

Exercici 2

Digueu si són vertaderes (V) o falses (F) les afirmacions següents respecte el reglament d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves.

NúmPreguntaVF
1

Totes les instal·lacions regulades per aquest reglament hauran de tenir forçosament, i com a mínim, les dependències següents: dormitoris, menjador, blocs sanitaris i una sala o estança destinada a les activitats pròpies de qui usa la instal·lació.

2

Totes les instal·lacions regulades per aquest reglament hauran de tenir forçosament, i com a mínim, les dependències següents: dormitoris, menjador, infermeria, blocs sanitaris i una sala o estança destinada a les activitats pròpies de qui usa la instal·lació.

3

Si les instal·lacions no tenen cuina, hauran de disposar dels aparells i estris necessaris per tal de mantenir calents els aliments o escalfar-los de forma col·lectiva.

4

Aigua calenta, com a mínim, en un dels rentamans i en una de les dutxes de cadascun dels blocs sanitaris.

5

Si la instal·lació té una capacitat igual o superior a 50 places, haurà de tenir infermeria.

6

Si la instal·lació té una capacitat igual o superior a 45 places, haurà de tenir infermeria.

7

Les instal·lacions que disposin de màquines de rentar i eixugar la roba, no caldrà disposar d’un lloc per penjar i eixugar la roba.

Exercici 3

Completeu les afirmacions amb la paraula o paraules que considereu més adients.

NúmPregunta
1

Són cases de colònies que ofereixen equipaments suficients i adequats per al treball didàctic amb infants i joves en tècniques agràries i ramaderes:

2

Són instal·lacions que es destinen a donar allotjament, com a lloc de pas, d’estada o de realització d’una activitat, a joves, en forma individual o col·lectiva, i també, amb determinades condicions, a famílies, adults i grups d’infants:

3

Són equipaments socioculturals pròxims als ciutadans i ciutadanes, de titularitat municipal:

4

Són cases de colònies que ofereixen equipaments suficients i adequats per al treball didàctic amb infants i joves en el coneixement del medi natural i en l’educació ambiental:

5

Són serveis socioeducatius, sense ànim de lucre, arrelats a un territori determinat i identificats amb aquest, ja sigui amb un barri o amb un poble concret:

6

És un servei que incideix directament en l’ocupació que del temps d’oci o temps lliure fan els infants menors de 16 anys hospitalitzats i els familiars que en tenen cura durant la seva estada hospitalària:

Exercici 4

Digueu si són vertaderes (V) o falses (F) les afirmacions següents respecte el parc infantil:

NúmPreguntaVF
1

No és una ludoteca, un parc infantil és més educatiu i pedagògic per a l’infant.

2

No és una ludoteca, una ludoteca és més educativa i pedagògica per a l’infant.

3

És una entitat que promou l’educació integral.

4

És una entitat del lleure que afavoreix una educació basada en la convivència.

5

Ha de ser dissenyat seguint uns criteris de seguretat, estètica i funcionalitat.

6

Té com a finalitat última l’entreteniment dels més menuts.

Exercici 5

Digueu si són vertaderes (V) o falses (F) les afirmacions.

Últimament han proliferat els denominats parcs infantils…

NúmPreguntaVF
1

els quals són divertits, tenen estructures motrius que agraden molt als infants.

2

els quals donen al pares temps per relaxar-se o fer encàrrecs.

3

els quals, com les ludoteques, pretenen educar els infants en l’oci.

4

on els infants són atesos per professionals de l’educació.

5

on s’organitzen festes infantils, sortejos, etc.

6

els quals han de tenir un pla d’emergència a la vista de tothom.

7

els quals són un bon substitut del joc a casa o en altres espais amb els adults.

Exercici 6

Completeu les afirmacions amb la paraula o paraules que considereu més adients.

NúmPregunta
1

Dins dels programes d’educació no formal per al medi ambient hi ha .

2

El disseny de cada aparell del ha d’estar pensat perquè usar-los estigui exempt de perill.

3

En es realitzen moltes activitats lúdiques, esportives, musicals ,etc. Relacionades amb un projecte personal o de grup.

4

Un recurs per a orientar a les famílies en el món del joc i la joguina és .

Exercici 7

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions que es donen respecte els centres d’esplai.

NúmPreguntaVF
1

Un centre d’esplai és una entitat educativa que promou l’educació integral i s’ocupa de tots els aspectes del desenvolupament de l’infant.

2

Els centres d’esplai són equipaments socioculturals pròxims als ciutadans, de titularitat municipal.

3

En els centres d’esplai els infants i joves comparteixen el lleure amb altres companys, i gaudeixen d’una educació basada en els valors de la convivència, el companyerisme, la solidaritat i les actituds de compartir.

4

Els centres d’esplai desenvolupen activitats adreçades a cobrir necessitats en els àmbits de la comunicació, la informació, l’aprenentatge, l’esbarjo i la creació.

5

Els centres d’esplai estan destinats a l’ús públic, amb la finalitat d’aconseguir la descentralització administrativa de determinats serveis municipals als barris.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos