Resultats d'aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat l’alumne/a:

 1. Dissenya activitats lúdiques, relacionant-les amb les teories del joc i amb el moment evolutiu en què es trobi l’infant.
  • Té en compte el moment evolutiu dels nens i les nenes en el disseny de les activitats lúdiques.
  • Enumera i classifica diferents activitats lúdiques atenent criteris com són, entre d’altres: edats, espais, rol del tècnic, nombre de participants, capacitats que desenvolupen, relacions que s’estableixen i materials necessaris.
  • Té en compte les característiques i el nivell de desenvolupament dels nens i les nenes per a la programació de les activitats lúdico-recreatives.
  • Analitza els elements de la planificació d’activitats lúdiques.
  • Valora l’actitud del professional respecte del tipus d’intervenció.
  • Valora la importància de defugir de la reproducció de rols i estereotips sexistes en la planificació d’activitats lúdiques.
 2. Implementa activitats lúdiques, relacionant-les amb els objectius establerts i els recursos necessaris.
  • Té en compte l’adequació de les activitats amb els objectius establerts en la seva implementació.
  • Justifica la necessitat de diversitat en el desenvolupament d’activitats lúdiques.
  • Estableix una distribució temporal de les activitats en funció de l’edat dels destinataris.
  • Realitza joguines amb diferents materials adequats a l’etapa.
  • Organitza els espais, els recursos i els materials (els espais i els recursos), adequant-se a les característiques evolutives dels destinataris, en funció de l’edat d’aquests i d’acord amb els objectius previstos.
  • Identifica els trastorns més comuns (del joc) i les alternatives d’intervenció.
  • Valora la importància de generar entorns segurs.
  • Valora la importància de la participació dels infants i de les seves famílies en el marc de la intervenció.
  • Realitza activitats lúdico-recreatives ajustant-se a la planificació temporal.
  • Analitza els espais, equipaments i materials lúdics.
 3. Avalua activitats d’intervenció lúdica, justificant les tècniques i instruments d’observació seleccionats.
  • Aplica diferents tècniques i instruments d’avaluació a diferents situacions lúdiques, tenint en compte, entre d’altres, criteris de fiabilitat, validesa, utilitat i practicitat per als usuaris de la informació.
  • Selecciona els indicadors d’avaluació.
  • Extreu les conclusions i explica les conseqüències que se’n deriven per a l’ajust o modificació del projecte.
Anar a la pàgina anterior:
Resum
Anar a la pàgina següent:
Mapa conceptual