Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Trieu l’opció correcta.

En l’avaluació, com a mínim, s’haurien de determinar mecanismes per fer el seguiment i l’avaluació…

NúmPregunta
1

de l’activitat, els infants i dels educadors.

2

dels infants, els recursos i els objectius.

3

dels infants, l’espai, la temporització, els objectius i la metodologia.

Exercici 2

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions.

Per dur a terme una observació sistemàtica s’ha de partir…

NúmPreguntaVF
1

de coneixements de psicologia evolutiva pròpia de l’edat dels infants.

2

de participació de les famílies.

3

de coneixements previs que es puguin tenir dels infants concrets d’aquell grup, barri, etc.

4

d’objectius que es vulguin aconseguir.

5

del currículum de l’educació infantil.

Exercici 3

Completeu les afirmacions amb la paraula o paraules que considereu més adients.

NúmPregunta
1

Un instrument és quan realment detecta la conducta definida per l’ítem.

2

Un instrument ésen la mesura que detecta o recull allò que realment es vol mesurar.

3

Un instrument ésen la mesura que coincideixen les dades procedents de diferents observadors respecte d’una mateixa situació observada.

Exercici 4

Trieu l’opció incorrecta.

Per fer observacions de qualitat, cal concretar…

NúmPregunta
1

què es vol observar?

2

quin material s’utilitzarà?

3

com es verificarà l’exactitud de les observacions?

4

quin procediment d’observació s’utilitzarà?

5

quan es faran les observacions?

6

quin mètode d’observació s’utilitzarà?

Exercici 5

Trieu l’opció incorrecta.

Per tal que la informació recollida sigui útil, l’observació ha de ser…

NúmPregunta
1

sistemàtica.

2

clara.

3

comparable.

4

objectiva.

5

mesurable.

6

adequada.

7

acumulativa.

Exercici 6

Relacioneu cada definició amb l’instrument d’observació que correspongui.

NúmPregunta
1

Recull els esdeveniments quotidians més significatius:

2

Serveix per registrar els esdeveniments mentre estan succeint i que a l’educador li criden l’atenció:

3

Consta d’una enumeració de conductes, característiques, habilitats, qualitats que es consideren rellevants, i que cal veure si estan presents o no en l’infant o grup:

4

Recullen la freqüència i el grau amb què apareix una conducta:

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Índex general