Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions.

En la planificació de les activitats lúdiques s’ha de procurar…

NúmPreguntaVF
1

que les activitats siguin adequades a les característiques dels infants destinataris.

2

programar més activitats que menys, per preveure imprevistos.

3

programar només les activitats estrictament necessàries.

4

sempre s’han de preveure activitats d’interior i d’exterior.

5

que les activitats siguin variades.

6

centrar les activitats en un determinat àmbit del desenvolupament.

Exercici 2

Trieu l’opció incorrecta.

Amb relació a les sortides…

NúmPregunta
1

s’han de basar en els interessos i necessitats dels infants concrets.

2

s’han de planificar comptant amb l’assistència dels pares.

3

s’han de preparar jocs i activitats per tenir els infants entretinguts durant el viatge.

4

s’ha de preveure un temps lliure per als infants.

Exercici 3

Trieu l’opció incorrecta.

En la programació d’una excursió…

NúmPregunta
1

cal conèixer què saben els infants sobre el tema de la sortida.

2

cal informar els infants sobre què faran durant la sortida.

3

només cal demanar l’autorització dels pares si la sortida no consta en la programació del centre.

4

cal motivar els infants, apropar-los al tema de la sortida.

Exercici 4

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents.

El paper de l’educador durant la sortida ha de ser…

NúmPreguntaVF
1

acompanyar els infants, escoltar-los i orientar-los.

2

indicar als infants els materials o objectes de la natura que han de recollir.

3

estimular l’observació i la recerca per part dels infants.

4

deixar en mans dels pares o mares acompanyants la seguretat del seu fill/a.

5

respectar i fer respectar el medi ambient.

6

actuar en casos de conflictes.

Exercici 5

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents.

En la preparació d’una excursió s’ha de tenir en compte la capacitat física dels infants segons la seva edat i característiques, en general les orientacions són les següents:

NúmPreguntaVF
1

Els infants de 3 anys poden caminar uns 30 minuts amb desnivells de 50 m.

2

Els infants de 4 anys poden caminar 60 minuts i poden anar per desnivells de 50-100 m.

3

Els infants de 5 anys poden caminar 70 minuts amb desnivells de 100-150 m.

4

Els infants de 6 anys poden caminar 90 minuts amb desnivells de 150-300 m.

Exercici 6

Trieu l’opció incorrecta.

Durant el viatge, en autobús o en tren…

NúmPregunta
1

cal tenir preparades activitats per fer durant el viatge.

2

per tenir els infants entretinguts, cal fer jocs durant tot el viatge.

3

convé tenir preparats jocs que tranquil·litzin i distreguin als infants.

4

els infants no s’han de moure dels seients.

Exercici 7

Marqueu l’opció correcta indicant, per a cada enunciat, a quin servei correspon.

NúmPreguntaResposta
1

Es potencien especialment els jocs motors, les curses, el coneixement del medi natural com ara l’observació dels animals i les plantes, els cicles de la natura, l’astronomia, etc.

2

Pretenen oferir als infants la possibilitat de jugar i aprendre amb altres infants de característiques diferents com pot ser la cultura, situació familiar, procedència, etc.

Exercici 8

Amb relació als casals, marqueu l’opció incorrecta.

NúmPregunta
1

L’infant roman fora de casa només unes hores cada dia.

2

Un dels seus objectius és el treball amb les famílies.

3

Són sortides de l’entorn més proper amb una durada determinada i que tenen implícit l’allotjament.

Exercici 9

Marqueu l’opció correcta indicant, per a cada enunciat, a quin servei correspon.

NúmPreguntaResposta
1

Es pretén fomentar les activitats en grup i el desenvolupament de l’autonomia personal.

2

El seu objectiu principal és educar per a la convivència, el respecte i la tolerància amb una metodologia activa i participativa basada en el joc i l’animació sociocultural.

Exercici 10

Trieu l’opció correcta.

En la planificació de les activitats d’un casal s’han de preveure els tipus d’activitats següents:

NúmPregunta
1

Activitats d’acolliment i comiat, jocs de grup, treball d’hàbit, sortides i excursions, racó de reflexions, festes i tallers.

2

Activitats d’acolliment i comiat, jocs de grup, vetllades, sortides i excursions, racó de reflexions, treball d’hàbits, festes i tallers.

3

Activitats de joc simbòlic, jocs de grup, vetllades, sortides i excursions, racó de reflexions, treball d’hàbits, festes i tallers.

4

Activitats d’acolliment i comiat, jocs de grup, vetllades, sortides i excursions, racó de reflexions, festes i tallers.

Exercici 11

Trieu l’opció correcta.

En la planificació de les colònies s’han de preveure els tipus de jocs següents:

NúmPregunta
1

Jocs de dinàmica de grups, jocs d’interior, jocs d’exterior, jocs de pistes.

2

Jocs d’interior, jocs d’exterior, jocs de coneixement del medi.

3

Jocs de dinàmica de grups, jocs d’interior, jocs d’exterior. jocs de coneixement del medi.

4

Jocs d’interior, jocs d’exterior.

Exercici 12

Trieu l’opció correcta.

Quin decret regula les activitats d’educació en el lleure a Catalunya en les quals participen menors de 18 anys?

NúmPregunta
1

Decret 140/2003, de 10 de juny.

2

Decret 94/2009, de 9 de juny.

3

Decret 185/2005, de 5 de gener.

4

Decret 137/2003, de 10 de juny.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos